Organisatie-inrichting

In nauwe samenspraak met de betreffende management teams van de bedrijfseenheden en de medezeggenschap is in 2016 een start gemaakt met het vraagstuk van de inrichting van onze organisatie. Door de ExCo is de wens geuit om daar waar mogelijk meer eenvoud in de organisatie- en managementstructuur aan te brengen. Een wens, die blijkens de resultaten van het SKOOP-onderzoek ook door een groot aantal ProRailers wordt onderschreven.

Medewerkerstevredenheid

In de maand september heeft het medewerkeronderzoek (SKOOP) plaatsgevonden. Dit onderzoek, voor het laatst gehouden in 2014, werd verricht door Effectory. Begin oktober zijn de resultaten gepresenteerd en aan de medewerkers bekend gemaakt. Ten opzichte van 2014 (72%) was sprake van een grote stijging in de respons: 81,8% (=3333) van de medewerkers nam de tijd om de 82 vragen in te vullen.

De hoge respons is ook terug te vinden in de hoge score op betrokkenheid (7,4) en bevlogenheid (7,1). Efficiency (5,5) blijft een aandachtspunt, hetgeen wellicht ook te maken heeft met de veelheid aan (externe) regels en protocollen. Het vertrouwen in de nieuwe Exco en RvB is nadrukkelijk aanwezig (van 4,6 in 2014 naar 6,2) en er zijn veel kansen om verder te bouwen aan het nieuwe ProRail. Medewerkers zijn namelijk erg trots op ProRail en geven nadrukkelijk aan een actieve bijdrage aan de veranderopgave te willen leveren.

Meldingen vermoede misstand

ProRail heeft een regeling vermoede misstanden en doet onderzoek naar gemelde misstanden. Als de onderzoeksbevindingen daartoe aanleiding geven, worden arbeidsrechtelijke of organisatorische maatregelen getroffen. Vorig jaar zijn elf meldingen vermoede misstand gedaan. Die zijn onderzocht en waar nodig zijn maatregelen genomen. De meldingen betroffen overwegend schending van wet- en regelgeving en interne gedragsregels (integriteit).

Gedragscode

ProRail heeft in 2016 samen met zijn medewerkers de gedragscode herzien. Leidinggevenden hebben workshops gehouden om dilemma’s te bespreken en te onderzoeken of de nieuwe gedragscode een nuttige rol kan vervullen. Door gezamenlijk inhoud te geven aan de gedragscode ontstaat er meer gezamenlijk draagvlak, wordt het bewustzijn rond integer gedrag gestimuleerd en is een volgende stap gezet naar een transparantere organisatiecultuur. Onze nieuwe gedragscode is van kracht met ingang van 2017.

Melding vertrouwenspersonen

De meeste mensen brengen een groot deel van hun tijd op hun werk door. De omgang met collega’s kan veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt, zeker als er sprake is van pesterijen, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben in de vorm van ernstige lichamelijke en psychische klachten. De werkgever is verplicht grensoverschrijdend gedrag en werkdruk te voorkomen. Pesten, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie kunnen direct of indirect leiden tot werkstress. Indien een of meerdere van deze elementen voorkomt, dient Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA) gezien te worden als een arbeidsrisico. Om medewerkers van ProRail te ondersteunen bij het vinden en realiseren van oplossingen indien zij door de zojuist genoemde ongewenste omgangsvormen werkstress ervaren, zijn binnen ProRail in 2016 vijf vertrouwenspersonen Ongewenste Omgangsvormen actief geweest. In 2016 hebben zij aandacht besteed aan het vindbaar, bereikbaar en aanspreekbaar zijn. Ook waren ze betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe gedragscode voor het onderdeel ongewenst gedrag.

In 2016 heeft geen enkele melding van ongewenste gedrag geleid tot een formele klacht.

Medezeggenschap

In de ondernemingsraad (OR) ging veel energie en aandacht naar de discussie over de positionering van ProRail. De OR heeft aangegeven dat er verbeteringen in de aansturing en verantwoording mogelijk zijn, waarbij het de vraag is of de door het kabinet gekozen oplossing de goede is: de omvorming van de privaatrechtelijke staats BV ProRail naar een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) ProRail. Om zijn zorgen en opvattingen kenbaar te maken heeft de OR onder andere diverse keren gesproken met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Dijksma. Ook heeft de OR zijn standpunt toegelicht in een openbaar ‘rondetafelgesprek’ van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer.

De OR en de OC’s (onderdeelscommissies) zijn betrokken geweest bij de uitwerking van de nieuwe topstructuur van ProRail. In 2016 zijn diverse adviestrajecten doorlopen, waaronder de herinrichting van de afdelingen Financiën en Relatiemanagement en het tot stand brengen van een Centraal Monitorings- en Beslis Orgaan (CMBO). Veel aandacht is ook gegeven aan het project ‘Beter en Meer’. De OR heeft ook meegewerkt aan een geheel nieuwe gedragscode en leverde input voor het vernieuwen van de missie en visie van ProRail.

In het kader van de adviesaanvraag taakstelling (kostenreductie) hebben directie en OR een voortgangsoverleg ingesteld. Dit overleg vond drie keer per jaar plaats en moest ertoe bijdragen dat de taakstelling juist wordt uitgevoerd, organisatorisch en financieel. Eind 2016 heeft het laatste overleg plaatsgehad. De inspanningen van alle partijen hebben geleid tot zo min mogelijke ‘pijn’ bij de medewerkers.

Samenstelling OR

Op 31 december 2016 was de OR als volgt samengesteld:

Frank Barel, vicevoorzitter
Patrick Combrink
Theo Ewalds
Len Goossens
Rob van Grol
Gert Joosten
Godelieve Kok, voorzitter
Goof Lindijer
Maarten Pijnacker Hordijk, secretaris
Henk Sack
Bert Schipper
Theo Stoop
Maarten Wehkamp