De Raad als toezichthouder op de RvB

Samenstelling, bezoldiging en functioneren Raad van Bestuur

De RvB wordt benoemd door de AvA na een voordracht van de RvC. De AvA stelt tevens het beloningsbeleid vast. De RvC stelt de beloningen vast van de individuele bestuursleden binnen het beleid van de AvA.

Samenstelling

De nieuwe topstructuur bestaat uit een drieledige RvB met daaronder een ExCo van twaalf (inclusief RvB-leden) personen. De RvB zorgt voor een goede verbinding met de relevante stakeholders en stuurt op samenhang en cultuurbeïnvloeding van de organisatie.

De RvB bestaat uit de volgende drie leden:

.

Naam

Datum eerste benoeming als bestuurder

Benoemd tot [*]

 

P. Eringa
Chief Executive Officer
Geboortejaar 1961

1-apr-15

1-apr-19

 

J. Voppen
Chief Operating Officer
Geboortejaar 1972

15-mrt-16

15-mrt-20

 

J.J.A. van Leeuwen
Chief Financial Officer
Geboortejaar 1966

7-jan-16

31-dec-19

 • *Eerste datum van aftreden is per tijdstip sluiting van de eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders over het voorgaande boekjaar.

In het nieuwe bestuursmodel is de RvB verantwoordelijk voor het richten van ProRail. De kerntaak van de RvB is het besturen van de vennootschap, hetgeen onder meer betekent dat de RvB verantwoordelijk is voor het opstellen en realiseren van de doelstellingen van ProRail, de strategie met het bijbehorende risicoprofiel, de resultatenontwikkeling en de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.

Bezoldiging

Met ingang van 1 december 2016 geldt het door de AvA vastgestelde bezoldigingsbeleid. De kern van het beleid is:

 • ProRail valt in de categorie ‘Publiek’ conform het staatsdeelnemingenbeleid. Daarom wordt voor de leden van de Raad van Bestuur van ProRail aangesloten bij de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Voor 2016 is deze norm vastgesteld op € 179.000 inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever. Voor 2017 is de norm vastgesteld op € 181.000.

 • De vergoeding bij vertrek van een bestuurder bedraagt maximaal een jaarsalaris met een maximum van € 75.000.

 • Van de norm, als bedoeld in het eerste lid, kan in exceptionele gevallen worden afgeweken indien sprake is van bijzondere omstandigheden.

 • De beloningsontwikkeling en de verdere arbeidsvoorwaarden van individuele leden van het bestuur van ProRail worden vastgesteld door de Raad van Commissarissen van ProRail op voorstel van de remuneratiecommissie.

 • Het nieuwe bezoldigingsbeleid is pas van toepassing op iedere bestuurder van ProRail die ná vaststelling van het nieuwe bezoldigingsbeleid wordt benoemd dan wel wordt herbenoemd.

Een overzicht van de bezoldiging van de bestuurders is opgenomen in de jaarrekening. In 2016 zijn de heer Van Leeuwen en de heer Voppen benoemd tot statutair bestuurder. De bezoldiging van de heer Van Leeuwen is vastgesteld binnen het bezoldigingsbeleid. Met de heer Voppen is een afbouwregeling overeengekomen. Zijn bezoldiging wordt in een aantal stappen afgebouwd tot de vigerende norm. Dit is noodzakelijk omdat het salaris van de heer Voppen in zijn vorige functie bij ProRail de norm oversteeg.

Functioneren

De heer Van Leeuwen is vanwege ziekte langdurig afwezig geweest in het vierde kwartaal. De RvC waardeert dat de RvB zijn portefeuille tijdelijk heeft verdeeld onder de CEO en COO en een directeur Financiën heeft aangetrokken om de voortgang van de bedrijfsvoering te borgen.

Samenstelling Executive Committee

De ExCo is verantwoordelijk voor het inrichten en uitvoeren van de dagelijkse operatie. De ExCo bestaat uit twaalf leden, bestaande uit – naast de drie leden van de Raad van Bestuur – ook de verantwoordelijken voor de volgende bedrijfseenheden:

 • Assetmanagement

 • Projecten

 • Financiën

 • Procurement

 • Verkeersleiding

 • Vervoer en Dienstregeling

 • ICT

 • HRM

 • Communicatie

Ultimo 2016 wordt niet voldaan aan de norm met betrekking tot de evenwichtige verdeling man/vrouw in de ExCo. Deze verdeling krijgt de komende jaren nader aandacht.