Geluid en trillingen

Het gebruik van de sporen en werkzaamheden aan de sporen kunnen overlast voor omwonenden veroorzaken. ProRail werkt eraan om hinder van geluid en trillingen tot een minimum te beperken, zodat iedereen prettig kan leven in de buurt van het spoor.

In 2015 heeft ProRail voor de tweede keer sinds de wetgeving van de geluidproductieplafonds (gpp’s) van kracht is geworden, verslag over de naleving van deze gpp’s aan de staatssecretaris verstuurd. Hierin legt ProRail verantwoording af over de naleving van de gpp’s in het kalenderjaar 2014. Waar in het eerste verslag nog voor 2,0% van de 57.050 referentiepunten een overschrijding werd gemeld, is dit in 2014 teruggebracht tot 0,8%. Meer informatie over de gpp’s, het nalevingsverslag gpp’s 2014 en de bevindingen van de staatssecretaris over dit verslag is te vinden op www.geluidspoor.nl.

ProRail moet wettelijk voor 2021 voor een groot deel van het spoorwegnetwerk geluidsaneringsplannen bij de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu indienen. Deze plannen bevatten de maatregelen om geluidoverlast op de locaties met de hoogste geluidbelasting terug te dringen. ProRail heeft hiertoe het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) opgestart. In 2015 hebben we de aanbesteding voor de akoestische onderzoeken afgerond. Tevens is de communicatie naar meer dan 150 betrokken gemeenten opgestart over de akoestische onderzoeken die gaan plaatsvinden. Het eerste saneringsplan van het MJPG (voor de gemeente Deurne) is ingediend en het ontwerpbesluit op het saneringsplan is door de staatssecretaris openbaar gemaakt voor de inspraakprocedure.

In het kader van het Uitvoeringsprogramma Geluid op Emplacementen (UPGE) zijn in 2015 de laatste punten aan de vier in 2014 opgeleverde geluidschermen opgelost en zijn woningen rondom emplacement Zwolle van gevelisolatie voorzien. Al eerder zijn in dit kader op diverse emplacementen spoorstaafconditioneringssystemen aangelegd, sporen voegloos gemaakt en naastgelegen woningen die daar voor in aanmerking kwamen voorzien van gevelmaatregelen.

In 2015 heeft ProRail met de Stimuleringsregeling Toename Stille Treinkilometers € 1,4 miljoen bijgedragen aan de ombouw van lawaaiige goederenwagens en aan het rijden met geheel stille goederentreinen.

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft ProRail onderzoek naar de geluidsituatie rond de HSL gedaan. De uitkomsten tonen aan dat door de andere uitvoering van de HSL dan in het tracébesluit was voorzien, er meer geluidreflecties tussen de harde betonnen baan en de transparante reflecterende geluidschermen ontstaan. Deze geluidreflecties leiden tot meer geluid dan destijds voorzien. In samenwerking met de afdeling Publieksparticipatie van het ministerie, betrokken gemeenten en in co-creatie met de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL, is een aanvullend geluidmaatregelenpakket tot stand gekomen dat de staatssecretaris aan de Tweede Kamer heeft gemeld.

ProRail is in 2015 een aantal acties gestart om de kennis over het onderwerp trillingen te vergroten. Onderdeel daarvan was het opstellen van een catalogus met infrastructurele trillingsreducerende maatregelen die genomen kunnen worden. Deze maatregelencatalogus is in de zomer van 2015 aan het ministerie opgeleverd.

Meer informatie: www.prorail.nl/geluid.