Onze stakeholders

ProRail heeft operationele processen ingericht voor de dialoog met de diverse groepen stakeholders en tevredenheid wordt jaarlijks onderzocht.

.

Categorie

Stakeholder

Dialoog

 

Overheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (concessieverlener, subsidieverlener, aandeelhouder)

Beheerplannen, halfjaar- en kwartaalrapportages, gesprekken, aandeelhoudersvergadering

  

Decentrale overheden, veilgheidsregio's

Bestuurlijke overleggen, gesprekken, klantarena’s, stuurgroepen, relatiedagen, reputatieonderzoek

  

Rijkswaterstaat

Gezamenlijke projecten, Strategische alliantie

 

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers (gemeenten, provincies)

Relatiedagen, reputatieonderzoek, tevredenheid

  

Spoorpartners

Gunning, conferenties, allianties, inkoopbeleid, innovaties

 

Opdrachtnemers

Aannemers, leveranciers, ingenieursbureaus

Gesprekken

 

Klanten

Vervoerders

Verdeling capaciteit, accountmanagement, speerpunten, tevredenheidsonderzoek, samenwerking NS, concessieteams

  

Decentrale overheden

Gesprekken, relatiedag

 

Publiek

Reizigers, verladers, terminals, havens en consumentenorganisaties

Tevredenheidsonderzoek, speerpunten, beheer stations

  

Omwonenden

Omgevingscommunicatie, vragen en klachten

  

De samenleving

Omgevingscommunicatie, campagnes en voorlichting, vragen en klachten, tevredenheidsonderzoek

  

Media

Nieuwsberichten prorail.nl, woordvoering

 

Medewerkers

Medewerkers

Tevredenheidsonderzoek, performance management, panel, personeelsblad, intranet, managementcascade

  

Ondernemingsraad en vakbonden

Consultatie en overleg

 

Overig

Inspectie Leefomgevingen en Transport (ILT), Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW)

Gesprekken

Onze spoorpartners

Onze spoorpartners zijn onder meer (regionale) reizigersvervoerders, goederenvervoerders, verladers, havens, aannemers, ingenieursbureaus, inspecties, werkplekbeveiligingsbedrijven, kabelaannemers en boorbedrijven. We maken prestatieafspraken, bijvoorbeeld over onderhoud en veiligheid. In de bouw gaan we allianties aan om kosten te besparen en risico’s te delen. Ook op het gebied van duurzaamheid wordt nauw samengewerkt, bijvoorbeeld met de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

We willen maximaal maatschappelijk rendement behalen en publieke middelen op een rechtmatige en doelmatige manier besteden. Duurzame samenwerking stimuleert onze spoorpartners om te blijven investeren in kennis en oplossingsgerichte innovatie. Wij leggen ons vooral toe op het specificeren, in concurrentie brengen en in onderling verband managen van de contracten met de spoorpartners. De werkzaamheden zelf besteden we waar mogelijk uit.

We werken op vele fronten nauw samen met de goederensector. In 2015 is het Landelijk Coördinatieteam Goederen van start gegaan. In dit overleg worden alle zaken die het spoorgoederenvervoer raken besproken. Daarnaast is samen met Havenbedrijf Rotterdam en Amsterdam een samenwerkingsprogramma gestart. Binnen dit programma zijn maatregelen benoemd die een bijdrage leveren aan de verbetering van de concurrentiepositie van het spoorgoederenvervoer. Elk kwartaal komt de Programmaboard bij elkaar om de voortgang op de maatregelen te bespreken. In de Programmaboard zitten de COO van het Havenbedrijf Rotterdam, de CEO van het Havenbedrijf Amsterdam) en de COO van ProRail.

Alliantie met Rijkswaterstaat

ProRail werkt actief samen met andere grote publieke opdrachtgevers, zoals met Rijkswaterstaat sinds 2011. Bestaande samenwerkingen worden versterkt en uitgebouwd en gezamenlijk ontplooien we nieuwe initiatieven. Ook in de beheerconcessie 2015-2025 heeft de samenwerking met Rijkswaterstaat een prominente plaats. Gezamenlijk werken we aan thema’s zoals marktbenadering, projectsamenwerking, arbeidsmarktstrategie, assetmanagement, tunneltechnologie en IT, communicatie, verkeersleiding en verkeersmanagement, innovatie, duurzaamheid en cyberveiligheid. De voortgang wordt structureel besproken en eens per jaar worden de minister en de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu geïnformeerd.

Samenwerking met havens en verladers

Samen met havens, verladers, operators en terminals is de Lange Termijn Spooragenda ontwikkeld en het Operationeel Spoor Concept Goederenvervoer (OSCG) opgesteld. Havens en verladers zijn ook nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het maatregelenpakket voor het dossier Derde Spoor Duitsland.

Met de Havenbedrijven van Amsterdam en Rotterdam onderzoeken we de mogelijkheden om verdere groei van het goederenvervoer mogelijk maken. De aandacht gaat vooral uit naar verbetering van de kwaliteit van de gehele spoorgoederenvervoerketen in de havengebieden. Hiermee geven we deels invulling aan het prestatiegebied ‘Aansluitingen’ uit de beheerconcessie van ProRail.

Reizigers denken mee

Regelmatig contact met het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Locov) biedt ProRail de mogelijkheid om het (kritisch) perspectief van reizigers mee te nemen. Vorig jaar zijn ook samen met Rover aandachtspunten vastgelegd.

Kennisgrenzen verleggen

ProRail en kennispartners werken nauw samen om nieuwe kennis te ontsluiten en kennis uit andere sectoren en uit de wetenschap toe te passen. Enkele voorbeelden:

  • Met TNO bundelen we de kennis van beide partijen en TNO treedt op als onafhankelijk adviseur en toetser bij innovatietrajecten;

  • In samenwerking met TU Delft zetten we wetenschappelijke kennis en onderzoek in voor strategische vraagstukken;

  • Het Loket Marktinnovaties zet de deur open voor innovaties uit de markt. Voorbeelden zijn het plaatsen van smart sensoren en de start met het testen van een geluidsdiffractor op laag scherm langs het spoor.

  • Binnen Next Generation Infrastructures 2 werken ProRail, RWS, Schiphol, Alliander, Vitens en Havenbedrijf Rotterdam aan de uitwisseling en opbouw van kennis.

ProRail internationaal

Een van de taken van ProRail is vervoerders in staat te stellen efficiënt internationaal vervoer te bieden. Daarom werken wij nauw samen met internationale sectorpartners en in samenwerkingsverbanden. Wij houden ons ook bezig met de impact en beïnvloeding van Europees spoorbeleid en trekken daarin samen op met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Een voorbeeld is de verdere ontwikkeling van de Rail Freight Corridors en het Europese Spoornetwerk TEN-T. In 2016 hebben we ook een actieve bijdrage geleverd aan PRIME. Met behulp van dit Platform for European Rail Infrastructure Managers wisselen de Europese Commissie en infrastructuurbeheerders ideeën en voorstellen uit. In 2016 onder meer op het gebied van digitalisering en KPI’s. Ook is ProRail lid van European Infrastructure Managers (EIM), een groep onafhankelijke infrastructuurmanagers die onderling kennis uitwisselen Onder andere via Railnet Europe draagt ProRail bij aan een zo soepel mogelijk Europees treinverkeer. Een voorbeeld van een specifieke internationale alliantie is die met Rijkswaterstaat en het Zweedse Trafikverket, waarbinnen we samenwerken aan inkoop, innovatie en leiderschapsontwikkeling. Verder ontvangt ProRail regelmatig internationale delegaties. In 2016 bracht onder andere een Japanse delegatie een bezoek aan ProRail.