Commissies van de Raad

De Raad kent een viertal commissies die de besluitvorming van de Raad voorbereiden:

  • de auditcommissie,

  • de selectie- en benoemingscommissie,

  • de remuneratiecommissie,

  • de tijdelijke commissie compliance en integriteit.

De commissies hebben elk een eigen reglement. De selectie-, benoemings- en remuneratiecommissie is opgesplitst in twee afzonderlijke commissies met een eigen voorzitter, zoals toegelicht bij de paragraaf over de samenstelling commissies. Daarin staan hun taken en bevoegdheden. De commissies hebben geen besluitvormende bevoegdheden, behalve de auditcommissie. Die is bevoegd tot goedkeuring van het auditjaarplan.

Samenstelling commissies in 2015

.

Naam

Auditcommissie

Selectie- en benoemingscommissie

Remuneratie-commissie

Commissie compliance en integriteit

 

De heer J.G.M. Alders

-

Voorzitter

Lid

-

 

Mevrouw J.G.H. Helthuis

Lid

Lid

Lid

-

 

De heer W.E. Kooijman

-

Lid

Voorzitter

Lid

 

Mevrouw A.C.W. Sneller

Lid

-

-

Voorzitter

 

De heer L.M. Sondag

-

-

Lid

Lid

 

De heer P.T.H. Timmermans

Voorzitter

-

-

-

Auditcommissie

De auditcommissie bespreekt de financiële positie, het risicomanagement, de informatievoorziening en de ICT. De commissie keurt daarnaast het auditjaarplan goed. Bij vergaderingen zijn ook aanwezig: het bestuurslid met de portefeuille financiën, de manager Corporate Audit en de secretaris van de Raad. De externe accountant is aanwezig bij onder andere de bespreking van de jaarrekening, het accountantsverslag en de managementletter. In 2015 kwam de auditcommissie zeven keer bijeen.

Selectie- en benoemingscommissie

Deze commissie doet de voorbereiding van de selectie, benoeming en opvolging van commissarissen en bestuursleden. Daarvoor maakt de commissie onder meer een voorstel voor de te hanteren profielschets van de Raad en het bestuur. Ook stelt de commissie een rooster van aftreden van commissarissen op en doet zij voorstellen voor (her)benoeming van commissarissen en bestuursleden. In 2015 kwam de selectie- en benoemingscommissie vier keer bijeen (in combinatie met de remuneratiecommissie).

Remuneratiecommissie

De Raad is ook verantwoordelijk voor de beoordeling van de leden van het bestuur. De remuneratiecommissie doet voorstellen aan de Raad over het bezoldigingsbeleid van de bestuursleden. Ook maakt de commissie voorstellen voor (wijzigingen van) de individuele bezoldiging van bestuursleden. Verder voert deze commissie de voortgangs- en beoordelingsgesprekken met bestuursleden. De remuneratiecommissie stelt een remuneratierapport op over zijn werkzaamheden. In het vervolg van dit verslag wordt daarvan melding gemaakt. In 2014 kwam de remuneratiecommissie vier keer bijeen. Begin 2015 sprak de remuneratiecommissie met de individuele bestuursleden over hun functioneren in 2014. In de loop van 2015 werd ook de voortgang van de functioneringsdoelstellingen voor 2016 met hen besproken.

Tijdelijke commissie compliance en integriteit

In lijn met de eerder aangeven ontwikkelrichting rond compliance is op 6 november 2015 door de Raad een tijdelijke commissie ingesteld die toezicht houdt op de uitvoering van onderzoeken op het gebied van compliance en integriteit die in opdracht van de Raad worden gehouden. Ook zal de commissie op de hoogte worden gehouden van de afhandeling van meldingen op basis van de Regeling vermoede misstanden, en zal zij de plannen voor de beoogde cultuurverandering ten aanzien van compliance en integriteit monitoren. De commissie is ingesteld voor een periode van maximaal twee jaar. Een aantal leden van de Raad heeft de door het bestuur georganiseerde workshops over integriteit bijgewoond.

Bezoldiging

Commissarissen ontvangen een vaste jaarlijkse vergoeding, een vergoeding voor deelname aan een commissie en een vaste onkostenvergoeding.

Bezoldiging

.

Naam

Vaste vergoeding

Vergoeding voor commissie 1)

Onkostenvergoeding

 

President-commissaris

€ 31.870

€ 7.822

€ 1.252

 

Lid

€ 20.266

€ 7.822

€ 1.252

  • 1Bedrag per commissie, waarbij selectie- en benoemingscommissie en de remuneratiecommissie als één commissie worden beschouwd

Het overzicht van de bezoldiging van de raad van commissarissen is opgenomen in de jaarrekening.