De Raad als werkgever

De Raad vervult binnen ProRail de rol van werkgever: ze draagt te benoemen leden van het statutair bestuur voor aan de aandeelhouder, benoemt de overige leden van het bestuur, beoordeelt hun prestaties en besluit over de beloning van de leden van het bestuur.

Samenstelling statutair bestuur

Vanaf 2016 wordt het statutaire bestuur ondersteund door een brede ‘executive committee’. De executive committee bestaat uit de leden van het statutaire bestuur en uit personen die door het bestuur worden benoemd tot lid van de executive committee, te weten de directeuren van de bedrijfseenheden. Als gevolg van de tijdelijke invulling van directiezetels van de bedrijfseenheden wordt niet voldaan aan de norm met betrekking tot de evenwichtige verdeling man/vrouw in het bestuur. Deze verdeling krijgt nader aandacht op het moment dat de huidige waarnemende functies permanente invulling krijgen binnen de executive committee.

Statutair bestuur

De leden van het statutair bestuur worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Dit gebeurt op basis van een bindende voordracht van de Raad (ten minste twee personen). De algemene vergadering bepaalt ook het aantal leden van het statutair bestuur, het bezoldigingsbeleid en wijst de voorzitter van het statutair bestuur aan. Na het vertrek van mevrouw Gout-van Sinderen heeft de heer Buck de rol van waarnemend president-directeur op zich genomen. De Raad dankt hem hartelijk hiervoor. Vanaf 1 april 2015 is de heer Eringa benoemd als president directeur. De heer Kruik werd per 1 april waarnemend directeur Financiën van ProRail. Hij volgde de heer De Boer op die bekend maakte niet in vaste dienst te treden bij ProRail.

Termijn

De leden van het bestuur worden benoemd voor een termijn van maximaal vier jaar, conform de statuten en de Nederlandse Corporate Governance Code. Na afloop van de eerste termijn kan herbenoeming volgen, weer voor maximaal vier jaar.

Bezoldiging statutair bestuur

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (‘WNT’) in werking getreden. Met ingang van 1 januari 2016 wordt de WNT gehanteerd bij benoemingen van bestuurders van ProRail. De aandeelhouder heeft na overleg met Raad besloten de heer Eringa te belonen boven het bezoldigingsbesluit van ProRail.

De kern van het huidige bezoldigingsbeleid voor het statutaire bestuur is:

  • ProRail valt in de categorie Publiek van het Staatsdeelnemingenbeleid. In deze categorie mag de maximale beloning van leden van het statutair bestuur niet meer bedragen dan 130% van de bruto beloning van een minister. Hiermee wordt aangesloten bij de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

  • De beloning van leden van het statutair bestuur bestaat per 1 januari 2013 uitsluitend uit een vaste component.

  • De Raad bepaalt jaarlijks de beloningsontwikkeling en de verdere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van het statutair bestuur. Dat gebeurt op voorstel van de remuneratiecommissie. De beloningsontwikkeling moet passen binnen het bezoldigingsbeleid.

  • De vergoeding bij vertrek van een lid van het statutair bestuur bedraagt maximaal één bruto jaarsalaris.

Een overzicht van de bezoldiging van de bestuurders is opgenomen in de jaarrekening.