Organisatie en activiteiten

Missie en toegevoegde waarde voor de samenleving

Onze missie verwoordt onze strategie en de betekenis daarvan voor medewerkers en stakeholders.

ProRail. Zeker op het spoor

Onze missie

.

ProRail verbindt mensen, steden en bedrijven door een fijnmazig, intensief gebruikt spoornetwerk. ProRail zorgt voor een veilig, betrouwbaar, punctueel en duurzaam spoornetwerk en comfortabele stations, in samenspel met vervoerders en partners. Onze vakmensen werken efficiënt en kostenbewust aan een spoornet gericht op aangenaam reizen en onbelemmerd goederenvervoer. ProRail. Zeker op het spoor.

Strategie

ProRail heeft de volgende strategische doelstellingen:

 • Veilig spoor – veiligheid op 1 door het terugdringen van roodseinpassages, het beperken van het aantal riskante en onbeveiligde overwegen en voorwaarden scheppen voor veilig werken.

 • Betrouwbaar spoor – voorkomen van vermijdbare verstoringen, door meer en beter preventief onderhoud te laten plegen aan het spoor, alert te reageren bij verstoringen en scherpe analyses te maken van terugkerende storingen.

 • Punctueel spoor – 95%, niet lager dan 85%, door een dienstregeling die in de praktijk goed uitvoerbaar is en door samen met vervoerders de prestaties op het spoor te verbeteren.

 • Duurzaam spoor – CO₂-prestatieladder niveau 5, 30% efficiënter energieverbruik door meer innovatieve spoortechnologie in te zetten, duurzame materialen te gebruiken en duurzame stations te ontwikkelen.

 • Transparantie - zichtbaar maken wat we doen, waarom en met welk resultaat. Dat doen we onder meer door onze dagelijkse prestaties te laten zien via het online dashboard.

Het belang van het spoor voor Nederland

Het spoor is essentieel voor de bereikbaarheid van het drukbevolkte Nederland en de ons omringende landen. Met relatief weinig ruimtebeslag zorgen wij ervoor dat dagelijks 1,1 miljoen treinreizen worden gemaakt en jaarlijks zo’n 51 miljard tonkilometers worden gerealiseerd. ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. We verdelen de ruimte op het spoor, regelen al het treinverkeer, bouwen en beheren stations en leggen nieuwe sporen aan. Daarnaast onderhouden en beheren we de bestaande railinfrastructuur en zijn we verantwoordelijk voor de veiligheid.

Juridische structuur

ProRail is een besloten vennootschap: ProRail B.V. Via Railinfratrust B.V is de Nederlandse Staat 100% aandeelhouder van ProRail. Het aandeelhouderschap is ondergebracht bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. ProRail heeft een belang van 50% in Keyrail B.V., de exploitant van de Betuweroute. Per 1 juli heeft de overgang van het personeel vanuit Keyrail B.V. plaatsgevonden; de juridische afwikkeling is voorzien voor 2016. Daarnaast heeft ProRail een belang van 50% in Relined B.V. Deze organisatie exploiteert een landelijk dekkend glasvezelnetwerk. Een groot deel van dit netwerk ligt langs het spoor.

Beheerconcessie

ProRail heeft vanaf 1 januari 2015 een nieuwe concessie, een vergunning van de rijksoverheid voor het beheer van het spoor. De concessie is verleend tot 2025. ProRail is ook in deze beheerconcessie verantwoordelijk voor:

 • Het onderhoud van de hoofdspoorweginfrastructuur;

 • De voorbereiding en uitvoering van de uitbreiding van de hoofdspoorweginfrastructuur;

 • Een eerlijke, niet-discriminerende en transparante verdeling van de capaciteit;

 • Het leiden van het verkeer over de hoofdspoorweginfrastructuur.

Beheerplan

Elk jaar stellen we voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu een Beheerplan op waarin de doelstellingen van ProRail voor het desbetreffende jaar zijn opgenomen. We meten onze prestaties met prestatie-indicatoren en rapporteren elk kwartaal aan het ministerie.

Werkgebied

Ons werkgebied is het spoor in Nederland en de aansluitingen op het spoor in het buitenland. We werken vanuit vier regio’s: Randstad Noord, Randstad Zuid, Noordoost en Zuid. Ons hoofdkantoor staat in Utrecht. Daarnaast zijn er vier regiokantoren: Amsterdam, Rotterdam, Zwolle en Eindhoven. Verspreid over het land hebben we 13 verkeersleidingposten van waaruit het treinverkeer wordt bestuurd.

Operationele structuur

ProRail heeft drie kerntaken:

 • capaciteit beschikbaar stellen voor vervoerders;

 • de infrastructuur beheren en onderhouden;

 • spoor en stations uitbreiden en vernieuwen.

Het onderhoud en het vernieuwen van het spoorsysteem wordt voor grote delen uitbesteed.

Organogram

ProRail internationaal

Een van de taken van ProRail is vervoerders in staat te stellen efficiënt internationaal vervoer te bieden. ProRail heeft hiertoe dagelijks contact met andere landen, bijvoorbeeld ten behoeve van verkeersleiding. Nog een internationale activiteit is het meewerken aan benchmarks, vergelijkend onderzoek, zoals die met SBB Zwitserland, ÖBB Oostenrijk en Jenebanverket uit Denemarken op het gebied van assetmanagement. Deze contacten met internationale vergelijkbare organisaties leveren waardevolle informatie op om onze prestaties te ijken en te verbeteren. Ook werden internationale delegaties ontvangen uit onder andere Indonesië, Turkije, Ethiopië en Zuid-Korea. Daar waar dit kan, doen we dit samen met de spoorsector. ProRail houdt zich bovendien bezig met de impact en beïnvloeding van Europees spoorbeleid en trekt daarin samen op met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Een voorbeeld is de ontwikkeling van het Europese Spoornetwerk TEN-T. In 2015 hebben we een actieve bijdrage geleverd aan PRIME. Met behulp van dit Platform for European Rail Infrastructure Managers wisselen de Europese Commissie en infrastructuurbeheerders ideeën en voorstellen uit. Ook is ProRail lid van European Infrastructure Managers (EIM), een groep onafhankelijke infrastructuurmanagers die onderling kennis uitwisselen. Daarnaast hebben we een rol in de internationale Rail Freight Corridors. Tot slot werkt ProRail samen met Rijkswaterstaat en het Zweedse Trafikverket aan procurement en assetmanagement.

In 2016 is Nederland voorzitter van de EU. Belangrijke thema’s hierbij zijn duurzaamheid en transport. ProRail neemt deel in het projectteam van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Operatie

De dagelijkse operatie is verdeeld over twee bedrijfseenheden: Vervoer en Dienstregeling en Operatie. Onze bedrijfseenheid Operatie bestaat uit de onderdelen Verkeersleiding, Assetmanagement en ICT. De medewerkers van deze onderdelen zorgen voor een optimale inzet van onze middelen. De medewerkers van Vervoer en Dienstregeling maken de planning voor de 39 vervoerders op het spoornetwerk.

Projecten

De bedrijfseenheid Projecten zorgt voor het werk aan het spoor en aan stations. Dat werk is nodig om onze dienstverlening in de breedste zin van het woord te realiseren en waar nodig te verbeteren. De afdeling Procurement, voorheen Aanbestedingszaken, Kostenmanagement en Inkoop (AKI), ondersteunt bij de aanbestedingen van de opdrachten die uit deze projecten voortvloeien, voornamelijk voor bouwondernemingen en ingenieursbureaus.