Onze stakeholders

In de afgelopen jaren is het contact met onze stakeholders intensiever en zakelijker geworden. ProRail heeft operationele processen ingericht voor de dialoog met de diverse groepen stakeholders en hun tevredenheid wordt jaarlijks onderzocht.

Stakeholders

.

Categorie

Stakeholder

Dialoog

 

Overheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (concessieverlener, subsidieverlener, aandeelhouder)

Beheerplannen, kwartaalrapportages, gesprekken, aandeelhoudersvergadering

  

Rijkswaterstaat

Gezamenlijke projecten, Strategische alliantie

 

Opdrachtgevers (Upstream)

Opdrachtgevers

Relatiedagen, reputatiescore, tevredenheid

  

Spoorpartners

Gunning, conferenties, allianties, inkoopbeleid, innovaties

 

Klanten (Downstream)

Vervoerders

Verdeling capaciteit, accountmanagement, speerpunten, tevredenheidsonderzoek, samenwerking NS, concessieteams

 

Publiek

Reizigers, verladers, terminals, havens en consumentenorganisaties

Tevredenheidsonderzoek, speerpunten, beheer stations

  

Omwonenden

Omgevingscommunicatie, vragen en klachten

  

De samenleving

Omgevingscommunicatie, campagnes en voorlichting, vragen en klachten, tevredenheidsonderzoek

  

Media

Persberichten, woordvoering

 

Medewerkers

Medewerkers

Tevredenheidsonderzoek, performance management, panel, personeelsblad, intranet, managementcascade

  

Ondernemingsraad en vakbonden

Consultatie en overleg

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Jaarlijks stelt ProRail in samenspraak met het ministerie van Infrastructuur en Milieu een Beheerplan op met concrete doelstellingen voor het desbetreffende jaar. Daarnaast rapporteert ProRail op kwartaalbasis over de voortgang. Vertrekpunt daarbij is de jaarlijkse beleidsprioriteitenbrief die het ministerie opstelt en waarin zij aangeeft wat de focus voor ProRail moet zijn voor het komende jaar, binnen de kaders van de beheerconcessie.

Onze spoorpartners

Onze spoorpartners, die aan het begin van onze keten staan, zijn onder meer spooraannemers, ingenieursbureaus, werkplekbeveiligingsbedrijven, kabelaannemers en boorbedrijven. Met deze partners hebben we diverse samenwerkingsvormen. We maken prestatieafspraken, bijvoorbeeld over onderhoud en veiligheid. In de bouw kiezen we voor samenwerking. We sluiten allianties om kosten te besparen en risico’s te delen. Op andere gebieden kiezen we voor stimulerende maatregelen, zoals de CO2-Prestatieladder.

Samenwerken en investeren

We willen maximaal maatschappelijk rendement behalen en publieke middelen op een rechtmatige en doelmatige manier besteden. Duurzame samenwerking stimuleert onze spoorpartners om te blijven investeren in kennis en oplossingsgerichte innovatie. Wij leggen ons vooral toe op het specificeren, in concurrentie brengen en in onderling verband managen van de contracten met de spoorpartners. De werkzaamheden zelf besteden we waar mogelijk uit.

Strategische alliantie met Rijkswaterstaat

ProRail werkt actief samen met andere grote publieke opdrachtgevers. In 2011 is de samenwerkingsovereenkomst tussen Rijkswaterstaat en ProRail ondertekend. Doel ervan is om lopende samenwerkingsinitiatieven tussen beide organisaties te bestendigen en – daar waar mogelijk – verder uit te bouwen, en om nieuwe initiatieven te ontplooien. In plaats van breed en oppervlakkig te werk te gaan, is ervoor gekozen te focussen op een aantal onderwerpen, er dieper op in te gaan en echt de samenwerking tot stand te brengen. Ook in de beheerconcessie 2015-2025 van ProRail heeft de samenwerking met Rijkswaterstaat een prominente plaats gekregen met als doel verdere professionalisering van de taakuitvoering en waar mogelijk grotere efficiency te realiseren ten aanzien van een breed scala aan onderwerpen. Denk hierbij aan marktbenadering, samenwerking in projecten, arbeidsmarktstrategie, assetmanagement, tunneltechnologie en IT, communicatie, verkeersleiding en verkeersmanagement, innovatie, duurzaamheid en cyber security.

De totstandkoming en voortgang van de samenwerking op de onderwerpen wordt bewaakt en indien nodig bijgestuurd in het Strategisch Alliantie Overleg, dat een aantal keer per jaar bij elkaar komt. Daarnaast is in de samenwerkingsovereenkomst afgesproken om eens per jaar de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de voortgang te informeren.

Beter en Meer

In 2013 legden we samen met NS de operationele uitwerking vast van ons streven naar een effectieve samenwerking in ‘Beter en Meer’. Dit programma omvat een gezamenlijke aanpak en onderling afgestemde prestatie-indicatoren om, samen met andere partners zoals de goederenvervoerders, op basis van een gezamenlijke investeringsagenda onze ambities te realiseren. We concentreren ons in de periode tot 2018 op de onderdelen die op korte termijn tot een beter product voor reizigers leiden. Tevens bereiden we ons erop voor om vanaf 2018 meer treinen te laten rijden.

Het samenwerkingsprogramma Beter en Meer bestaat uit drie projecten. Verbeteraanpak Trein richt zich op de betrouwbaarheid van de treindienst en voorwaarden voor hoogfrequent rijden. Verbeteraanpak Veiligheid moet leiden tot verbetering van de gezamenlijke veiligheidscultuur. Met de Verbeteraanpak Stations willen NS en ProRail de stations in Nederland nog beter afstemmen op de wensen en behoeften van onze gezamenlijke klanten.

Beter… omvat de verhoging van de betrouwbaarheid van het spoorsysteem, vooral op de tijden en plaatsen waar we nog een betere productkwaliteit kunnen aanbieden. Een hogere betrouwbaarheid is een noodzakelijke voorwaarde voor meer treinen en reizigers.

… en Meer omvat rijden op drukke routes met minstens zes intercitytreinen per uur en meer sprinters dan nu, zoveel mogelijk rechtstreekse treinverbindingen zonder overstap en gemakkelijk reizen van deur tot deur door een soepele aansluiting op andere vervoersvormen.

Onze klanten

De belangen van onze uiteindelijke klanten, de trein reizigers en verladers, staan centraal bij onze dienstverlening. Samen met onze ketenpartners de vervoerders en aannemers zijn wij gericht op het verbeteren van deze dienstverlening. ProRail voert jaarlijks een tevredenheidsonderzoek uit onder de stakeholders. Ook overleggen we met gemeenten en provincies hoe we het best aan hun vraag naar treinvervoer en stationsvoorzieningen kunnen voldoen.

Goederenvervoerders

Op diverse fronten is in 2015 samengewerkt met de goederensector en is een Landelijk Coördinatieteam Goederen gestart om de integraliteit van de goederenketen te borgen en om actief te sturen op de onderlinge samenhang. Daarnaast vinden reguliere accountgesprekken plaats over de dagelijkse operatie en eens per kwartaal een directeurenoverleg rond strategische thema’s.

Havens en verladers

In toenemende mate zoekt ProRail ook de samenwerking met havens, verladers, operators en terminals. Met deze partijen, uiteraard ook met de vervoerders, is de Lange Termijn Spooragenda ontwikkeld en het Operationeel Spoor Concept Goederenvervoer (OSCG) opgesteld. Daarnaast zijn havens en verladers nauw betrokken geweest bij het ontwikkelen van het maatregelenpakket voor het dossier Derde Spoor Duitsland.

Naast het OSCG is samenwerking van start gegaan met de Havenbedrijven van Amsterdam en Rotterdam om verdere groei van het goederenvervoer over het spoor mogelijk te maken. De aandacht gaat vooral uit naar verbetering van de kwaliteit van de gehele spoorgoederenvervoerketen in de havengebieden. Hiermee geven we deels invulling aan het prestatiegebied ‘Aansluitingen’ uit de beheerconcessie van ProRail.

Integratie Keyrail

De aandeelhouders van Keyrail besloten eind 2014 dat Keyrail binnen ProRail zou worden geïntegreerd. Op 1 juli 2015 is het personeel van Keyrail overgegaan en zijn alle werkzaamheden van Keyrail geïntegreerd in ProRail. De belangrijkste focus is de verdere verbetering van de kwaliteit van logistiek en commercieel bruikbare infrastructuurcapaciteit op korte, middellange en lange termijn. Dat geldt voor zowel het spoor als de emplacementen.

Consumentenorganisaties

Regelmatig contact met het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Locov) biedt ProRail de mogelijkheid om het (kritisch) perspectief van reizigers mee te nemen. ProRail vraagt de consumentenorganisaties binnen Locov om zienswijzen en adviezen en heeft vorig jaar samen met Rover een aantal verbeteracties vastgelegd. In Locov-verband is daar verder werk van gemaakt, onder meer rond buitendienststellingen voor projecten en bijsturing van het treinverkeer bij verstoringen.

Kennisinstituten/kennispartners

Er bestaan diverse allianties tussen ProRail en kennisinstituten/partners. Die zijn vooral gericht op de toepassing van kennis uit andere sectoren en de wetenschap. Hieronder volgt een aantal voorbeelden:

  • Samenwerkingsalliantie ProRail en TNO waarbij de bundeling van de TNO-kennis over de mogelijkheden van nieuwe technologieën met de kennis van ProRail centraal staat. Ook treedt TNO op als onafhankelijk adviseur en toetser bij innovatietrajecten.

  • Alliantie TU Delft-ProRail die erop gericht is om wetenschappelijke kennis en onderzoek in te zetten voor belangrijke vragen van ProRail.

  • Het Loket USP (unsolicited proposals) biedt ondersteuning bij de besluitvorming en uitvoering en van innovaties uit de markt. Voorbeelden uit 2015 zijn het Happy Railing System van BAM, een systeem van opklapbare hekken op emplacementen om overlast te voorkomen, en geurpalen om wilde dieren op afstand te houden.

  • De oprichting van Next Generation Infrastructures 2 waarin ProRail met RWS, Schiphol, Alliander, Vitens en Havenbedrijf Rotterdam kennis uitwisselen en gezamenlijk opbouwen.

Medewerkers

We willen een betrokken werkgever zijn en vinden het belangrijk dat onze medewerkers een goede balans hebben tussen werk en privé. Ook willen we een doelgerichte organisatie zijn, met een gezonde personeelsopbouw. Vakmanschap aanboren en verder ontwikkelen, en de betrokkenheid, wendbaarheid en het enthousiasme van onze medewerkers zijn essentieel om onze ambitie te realiseren.