Internationaal vergelijken

De beheerconcessie schrijft voor dat ProRail ten minste elke vier jaar – voor het eerst in 2015 - meewerkt aan een in opdracht van de concessieverlener uit te werken internationale benchmark. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, ProRail en NS hebben geconstateerd dat de voorschriften in de beheer- en de vervoerconcessies rond de uit te voeren benchmarks niet congruent zijn: de scope, momenten en intervallen verschillen. In 2015 is een voorstel gedaan om de benchmarks te harmoniseren, en op basis daarvan zal ProRail een onderzoek uitvoeren naar de prestaties in voorgaande jaren. In de rapportage, gepland voor begin 2017, zullen onder meer de prestaties van ProRail worden vergeleken met die van de infrabeheerders in België, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Denemarken, Zweden en Frankrijk.

Internationale benchmark Veiligheid

Jaarlijks worden vergelijkende Europese cijfers gepubliceerd. Ofschoon de Europese cijfers over 2015 nog niet bekend zijn, is het beeld over de afgelopen jaren redelijk constant. Nederland behoort tot de besten op het gebied van botsing trein-trein, ontsporing en aanrijding personeel. Bij aanrijding overweggebruiker is Nederland een middenmoter. Nederland blijft achter bij roodseinpassages en suïcides. ProRail werkt op alle veiligheidsthema’s voortdurend aan een zo laag mogelijk risiconiveau op basis van het ALARP-principe. Voor overwegveiligheid, STS-reductie en suïcidepreventie heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu specifieke programma’s gedefinieerd waarmee ProRail en de ketenpartners extra veiligheidsverbetering realiseren.