1 Materiële vaste activa

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

Dragen, geleiden en doorsnijden

Energie

Beheersen en communicatie

Beveiligen

Transfer

Werken in constructie

Totaal

         
 

Stand per 31 december 2015

       
 

Aanschafwaarde

16.368

2.129

1.345

2.068

2.429

1.456

25.795

 

Cumulatieve afschrijvingen

-4.923

-771

-819

-1.089

-618

-

-8.220

 

Boekwaarde

11.445

1.358

526

979

1.811

1.456

17.575

         
 

Mutaties in de boekwaarde

       
 

Investeringen

-

-

-

-

-

975

975

 

Ingebruikname

995

159

94

81

275

-1.604

-

 

Desinvesteringen

-27

-1

-

-2

-17

-

-47

 

Afschrijvingen

-298

-53

-77

-68

-62

-

-558

 

Overige mutaties

-21

-6

1

1

9

-24

-40

 

Saldo

649

99

18

12

205

-653

330

         
 

Stand per 31 december 2016

       
 

Aanschafwaarde

17.230

2.265

1.396

2.134

2.672

803

26.500

 

Cumulatieve afschrijvingen

-5.136

-808

-852

-1.143

-656

-

-8.595

 

Boekwaarde

12.094

1.457

544

991

2.016

803

17.905

Het juridische eigendom van de spoorinfra ligt bij Railinfratrust B.V. (100% aandeelhouder van ProRail B.V.).

Categorieën materiële vaste activa

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

Dragen, geleiden en doorsnijden

Energie

Beheersen en communicatie

Beveiligen

Transfer

       
 

Terreinen

806

-

-

-

-

 

Aardebaan (inclusief voorzieningen)

996

-

-

-

-

 

Gebouwen

254

-

-

-

-

 

Bovenbouw (inclusief ballast)

3.272

-

-

-

-

 

Bruggen

3.520

-

-

-

-

 

Tunnels

2.166

-

-

-

-

 

Overig Dragen, geleiden en doorsnijden: o.a. overwegen en geluidsschermen

1.080

-

-

-

-

 

Overig Beheersen en communicatie: o.a. hard- software, apparatuur

-

-

544

-

-

 

Bovenleiding en draagconstructies

-

857

-

-

-

 

Onderstations/voedingsinstallaties

-

600

-

-

-

 

Baanvak- en emplacementsbeveiliging

-

-

-

991

-

 

Perrons, inclusief overkappingen

-

-

-

-

833

 

Toegang tot perrons (zoals: roltrappen, liften, bruggen en tunnels)

-

-

-

-

458

 

Publiek aandeel in stationsgebouwen

-

-

-

-

472

 

Fietsenstallingen

-

-

-

-

253

  

12.094

1.457

544

991

2.016

Investeringen

De investeringen in materiële vaste activa bedroegen in 2016 EUR 1.044 miljoen en zijn 14% hoger dan in 2015 (EUR 916 miljoen). In de verloopstaat materiële vaste activa zijn de niet activeerbare investeringen á EUR 69 miljoen in mindering gebracht op het saldo van de investeringen. Van het totaal aan investeringen in 2016 is EUR 771 miljoen gefinancierd door ministerie van Infrastructuur en Milieu (2015: EUR 738 miljoen) en EUR 273 miljoen door derden (2015: EUR 178 miljoen).

Ingebruikname

De in gebruik genomen vaste activa bedraagt in 2016 EUR 1.604 miljoen en heeft onder andere betrekking op grote stationsprojecten (Utrecht, Breda) en OV SAAL (Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad).

Overige mutaties

Onder overige mutaties bij de materiële vaste activa zijn overboekingen opgenomen van categorieën activa naar aanleiding van recente inzichten in de verschillende typen objecten, waaronder met name herrubriceringen in verband met herbeoordeling van het economisch eigendom van de onderliggende activa.

Buiten afschrijving geraakte activa

De materiële vaste activa bevat een groot aantal objecten waarvan de afschrijvingstermijn is verstreken en daarmee de betreffende objecten buiten afschrijving zijn geraakt. De technische staat van deze objecten laat toe dat deze objecten niet op korte termijn vervangen behoeven te worden. Het gaat hierbij met name om: stationsgebouwen, spoorbruggen, beveiliging, bovenleiding en draagconstructie, perronkappen en bovenbouw.