Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Sturing en beheersing

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is geïntegreerd in de bedrijfsdoelstellingen van ProRail en in ons managementsysteem. Naast het streven naar een veiliger en duurzaam spoor, bestaat er binnen ProRail aandacht voor transparantie, professioneel opdrachtgeverschap, goed werkgeverschap, duurzame leeftijdsopbouw van ons personeelsbestand en integriteit.

Het hiervoor opgezette managementsysteem wordt jaarlijks gecontroleerd door onze Corporate Auditafdeling. Zie ook strategie en risicomanagement.

Duurzaamheid in de strategie

In de Lange Termijn Spooragenda stelt het ministerie van Infrastructuur en Milieu dat het spoor, in vergelijking met andere modaliteiten, zijn leidende positie als duurzaam transportmiddel moet behouden en voorop moet blijven lopen op het gebied van duurzame innovaties, die bijvoorbeeld energiebesparingen mogelijk maken.

ProRail heeft de doelstelling ‘duurzaam spoor’ uitgewerkt voor de gebieden reizen, leven en werken. Meetbare doelen voor de korte en lange termijn zijn opgesteld en in 2015 zijn de eerste resultaten geboekt. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

  • Inkoop 100% groene stroom (120GWh) geborgd;

  • Opening van de duurzame verkeersleidingpost Utrecht;

  • Voor de 16 meest gebruikte spoormaterialen zijn levenscyclusanalyses uitgevoerd om de duurzaamheidsimpact te berekenen;

  • Er is een contract afgesloten om in zo’n 180 gemeentes geluidsonderzoek langs het spoor te doen.

Duurzaam reizen

ProRail wil de CO2-uitstoot door de spoorinfrastructuur zoveel mogelijk beperken. Dit doen wij door onze aandacht te richten op minder energieverbruik, de inkoop van duurzame energie en de reductie van CO2 in de spoorketen.

Duurzaam leven

We streven naar de beste inpassing van het spoor in de omgeving en naar minder nadelige effecten op mensen, flora en fauna in de directe spooromgeving. Het gaat onder meer om geluid en trillingen, biodiversiteit en afval- en grondstoffen.

Duurzaam werken

ProRail wil een bedrijf zijn waar medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor een duurzaam spoor. We zijn transparant en zorgen dat duurzaamheid is ingebed in ons gedrag en onze processen. Ook gaan we de dialoog over duurzaamheid aan met onze stakeholders en omgeving.

Organisatie duurzaamheid

In de beheerconcessie omvat het prestatiegebied duurzaamheid onder meer de lokale milieueffecten en de uitstoot van broeikasgassen door de uitvoering van de concessie en het vervoer over de hoofdspoorweg, een efficiënt gebruik van verantwoord gewonnen grondstoffen, en de ruimtelijke kwaliteit en het behoud van biodiversiteit. Deze thema’s worden de speerpunten van ons nieuwe meerjarenplan Duurzaamheid voor 2016-2020. De aansturing van ProRail’s duurzaamheidsbeleid vindt plaats vanuit de bedrijfseenheden, ondersteund door een centrale afdeling. Deze aansturing is vastgelegd in het milieumanagementsysteem. Elk kwartaal wordt de voortgang besproken in het directieteam; de maandelijkse sturing is in handen van het hoger management.