7 Langlopende schulden

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

2016

2015

    
 

Onderhandse leningen

314

314

 

Pensioenpremie

34

56

 

Overlopende passiva

15.845

15.481

  

16.193

15.851

Onderhandse leningen

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

Ministerie van Financiën

Institutionele beleggers

Totaal

     
 

Stand per 31 december 2015

241

73

314

 

Mutaties

   
 

Toevoegingen

-

-

-

 

Aflossingen

-

-

-

 

Stand per 31 december 2016

241

73

314

Specificatie onderhandse leningen:

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

< 1 jaar

1 - 5 jaar

> 5 jaar

Totaal

      
 

2% tot 4%

166

75

-

241

 

4% tot 6%

-

-

-

-

 

6% tot 8%

-

-

73

73

  

166

75

73

314

Reële waarde

De reële waarde van de onderhandse leningen bedraagt EUR 382 miljoen (2015: EUR 378 miljoen) en is bepaald met behulp van beschikbare marktinformatie en schattingsmethoden. De marktwaarde van de onderhandse leningen is geschat aan de hand van de contante waarde van de toekomstige kasstromen tegen de geldende marktrente. Als grondslag voor de marktrente is hierbij gebruik gemaakt van rentevoeten op Europese staatsleningen met vergelijkbare looptijd.

Pensioenpremie

ProRail heeft met het ontstaan van de vordering op het Spoorwegpensioenfonds in 2015 (EUR 79 miljoen) de verplichting om deze gelden aan te wenden voor pensioendoeleinden. ProRail B.V. zal deze gelden gebruiken voor het verschil tussen de werkelijke 24% pensioenpremie en de betaalde pensioenpremie uit het premiepad zoals overeengekomen met de vakbonden tot en met 2021.

 

Bedragen in miljoenen euro’s

.

 

Totaal

   
 

Stand per 31 december 2015

79

 

Mutaties

 
 

Toevoeging

-

 

Onttrekking

24

 

Vrijval

-

 

Stand per 31 december 2016

55

   
 

Verplichting premiepad – kortlopend

21

 

Verplichting premiepad – langlopend

34

 

Stand per 31 december 2016

55

Overlopende passiva

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

2016

2015

    
 

Vooruitontvangen omgevingswerken

165

168

 

Investeringsbijdragen

15.680

15.313

  

15.845

15.481

Vooruitontvangen omgevingswerken

ProRail voert in opdracht van derden, voornamelijk gemeenten en provincies, werken uit zoals onderdoorgangen, spoorwegovergangen en geluidswallen. Deze partijen hebben aan ProRail een vergoeding betaald bij oplevering van het werk of betalen jaarlijkse vergoedingen. Deze vergoedingen worden door ProRail onder de schulden verantwoord ter financiering van periodiek onderhoud aan en toekomstige vernieuwing van deze objecten. Hiernaast is er sprake van oprenting tegen 0,312 % (2015: 0,79 %). Ten aanzien van de aanwending bij onderhoud wordt verondersteld dat deze gelijk is aan de jaarlijkse inningen en oprenting over de gestorte afkoopsommen (EUR 7 miljoen). Bij vernieuwingen als gevolg van actualisatie van de verplichtingen heeft een vrijval plaatsgevonden (EUR 7 miljoen). De verantwoorde bijdrage inzake omgevingswerken heeft overwegend een langlopend karakter.

 

Bedragen in miljoenen euro’s

   

.

 

Onderhoud

Vernieuwing

Totaal

     
 

Stand per 31 december 2015

35

141

176

 

Mutaties

   
 

Bijdragen

9

4

13

 

Oprenting

-

-

-

 

Aanwending

-7

-1

-8

 

Vrijval

-1

-7

-8

 

Stand per 31 december 2016

36

137

173

     
 

Omgevingswerken – kortlopend

7

1

8

 

Omgevingswerken – langlopend

29

136

165

 

Stand per 31 december 2016

36

137

173

Investeringsbijdragen

De investeringsbijdragen betreffen de bijdragen van de Rijksoverheid en van derden voor de financiering van investeringen in materiële vaste activa. Deze gelden worden op de balans verantwoord.

De vrijval vindt plaats in de vorm van amortisaties naar rato van de afschrijvingskosten op de desbetreffende materiële vaste activa. Het aandeel waarover niet wordt afgeschreven heeft betrekking op terreinen en bedraagt EUR 652 miljoen (2015: 625 miljoen).

In de investeringsbijdragen is een bijdrage van EUR 63 miljoen (2015: EUR 64 miljoen) opgenomen voor verwachte tekorten op de dekking van de kosten voor Projectmanagement, Engineering, Administratie en Toezicht (PEAT) die gemaakt worden in de planuitwerkingsfase en de realisatiefase van een project (AK schommelfonds).

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

Rijksoverheid

Derden

Totaal

     
 

Stand per 31 december 2015

13.741

2.037

15.778

 

Mutaties

   
 

Ontvangen bijdragen

701

271

972

 

Desinvesteringen

-87

-11

-98

 

Afschrijvingen

-388

-53

-441

 

Overige mutaties

-61

15

-46

 

Stand per 31 december 2016

13.906

2.259

16.165

     
 

Investeringsbijdrage - kortlopend

417

68

485

 

Investeringsbijdrage - langlopend

13.489

2.191

15.680

 

Stand per 31 december 2016

13.906

2.259

16.165

Ontvangen bijdragen

De toevoegingen van de investeringsbijdragen betreffen de ontvangen bijdragen van de Rijksoverheid voor 2016 van EUR 701 miljoen (2015: EUR 648 miljoen) en van derden, met name gemeenten en provincies van EUR 271 miljoen (2015: EUR 139 miljoen).

Desinvesteringen

De amortisatie als gevolg van desinvesteringen hebben grotendeels betrekking op projecten binnen de categorie Werken in constructie en op boekwaardeverliezen.

Afschrijvingen

De amortisatie als gevolg van afschrijvingen betreffen de vrijval van investeringsbijdragen ten gunste van de winst- en verliesrekening. Deze staan tegenover de betreffende afschrijvingskosten van de materiële vaste activa.

Overige mutaties

De overige mutaties op de investeringsbijdragen hebben met name betrekking op de herrubricering in verband met een herbeoordeling van het economisch eigendom van de onderliggende activa.