8 Kortlopende schulden

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

2016

2015

    
 

Leveranciers en handelscrediteuren

54

95

 

Schulden aan deelnemingen

-

2

 

Kortlopende schulden Rijksoverheid

28

144

 

Belastingen en sociale lasten

15

11

 

Overige kortlopende schulden

374

335

 

Overlopende passiva

534

542

  

1.005

1.129

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Leveranciers en handelscrediteuren

Onder de leveranciers en handelscrediteuren zijn opgenomen de ontvangen en nog niet betaalde facturen met name van aannemers voor lopende projecten en onderhoud aan de spoorinfrastructuur.

Schulden aan deelnemingen

De schulden aan deelnemingen (2015) betreffen te betalen bedragen aan Keyrail B.V.

Kortlopende schulden Rijksoverheid

De kortlopende schulden Rijksoverheid hebben met name betrekking op terug te betalen beschikte middelen.

Belastingen en sociale lasten

De kortlopende schulden inzake belastingen en sociale lasten bestaan uit de te betalen loonheffing over december 2016 van EUR 12 miljoen (2015: EUR 11 miljoen) en te betalen omzetbelasting van EUR 3 miljoen (2015: vordering EUR 6 miljoen).

Overige kortlopende schulden

 

Bedragen in miljoenen euro’s

.

 

2016

2015

    
 

Rijksoverheid

  
 

Voorfinanciering van geoormerkte programma’s

19

25

 

Vooruitontvangen subsidiegelden aanleg (MIRT)

45

70

 

Overloop van ontvangen subsidiebijdragen naar volgende jaren

6

10

 

Vooruitontvangen subsidie kapitaallasten en onderhoud (BOV)

82

78

 

Derden

  
 

Af te dragen rente van onderhandse leningen

1

1

 

Vooruitontvangen gelden van de Europese Unie

6

6

 

Vooruitontvangen gelden van lagere overheden en derden

50

8

 

FENS-projecten

3

4

 

Diverse personeelsaanspraken (vakantiegeld en vrijetijdsaanspraken)

19

17

 

Vooruitgefactureerde bedragen aan derden

4

9

 

Nog te ontvangen facturen

119

82

 

Overige nog te betalen kosten

20

24

  

374

335

Nog te ontvangen facturen

In de nog te ontvangen facturen is een verplichting aan de vervoerders van EUR 8,9 miljoen opgenomen inzake de herberekening gebruiksvergoedingstarieven over dienstregelingsjaren 2015 en 2016, dit naar aanleiding van het ACM besluit zoals in 2016 is genomen hieromtrent. Deze verplichting is in de winst- en verliesrekening in mindering gebracht op de post gebruiksvergoeding.

Overlopende passiva

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

2016

2015

    
 

Investeringsbijdragen

485

464

 

Vooruitontvangen omgevingswerken

8

9

 

Bijdragen inzake stationsprojecten

2

5

 

Egalisatierekening

31

57

 

Fonds winterweer

7

7

  

534

542

Investeringsbijdragen

De investeringsbijdragen betreft de door de Rijksoverheid of derden betaalde vergoedingen voor investeringsprojecten. De aanwending vindt plaats naar rato van afschrijvingen en desinvesteringen op de door genoemde partijen gefinancierde materiële vaste activa.

Vooruitontvangen omgevingswerken

De verantwoorde bijdrage inzake omgevingswerken heeft overwegend een langlopend karakter. Het kortlopende deel van de bijdrage heeft betrekking op de jaarlijkse aanwending voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden.

Bijdragen inzake stations projecten

Ten behoeve van de financiering van commerciële voorzieningen in grote stations vernieuwingsprojecten, de zogeheten Nieuwe Sleutel Projecten, is door NS Stations (voorheen: NS Poort) in totaal EUR 113 miljoen (prijspeil 1 januari 2006) toegezegd. Op de initiële overeenkomsten zijn indexeringen toegepast voor in totaal EUR 14 miljoen en zijn contractwijzigingen overeengekomen voor in totaal EUR -10 miljoen, waarmee het totaal van de overeengekomen toezeggingen EUR 117 miljoen bedraagt. Het verloop van deze bijdragen in 2016 is:

 

Bedragen in miljoenen euro’s

.

 

Bijdragen

Rente

Aanwending

Totaal

      
 

Stand per 31 december 2015

80

2

-77

5

 

Mutaties

1

-

-3

-3

 

Stand per 31 december 2016

81

2

-81

2

Egalisatierekening

De egalisatierekening is het saldo van de in het verleden gerealiseerde resultaten uit gewone bedrijfsuitoefening en door de Rijksoverheid ingehouden taakstellingen bij het verlenen van de subsidiebeschikkingen. Dit saldo wordt verantwoord als overlopend passief.

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

2016

2015

    
 

Stand per 1 januari

57

58

 

Mutaties

  
 

Resultaat

-26

13

 

Overig

-

-14

 

Stand per 31 december

31

57

Mutatie resultaat

Het resultaat 2016 van EUR 26 miljoen negatief (2015: EUR 13 miljoen positief) betreft het verschil tussen de verleende subsidie in 2016 en de werkelijke kosten van de door subsidieverlener opgedragen taken.

Fonds winterweer

Ter dekking van toekomstige uitgaven bij zwaar winterweer is voor extra benodigde inzet van stations-storingsploegen een fonds nog te besteden subsidiegelden gevormd. In 2016 hebben zich geen situaties voorgedaan als gevolg van streng winterweer die leiden tot een onttrekking uit het fonds.