10 Bedrijfsopbrengsten

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

2016

2015

    
 

Exploitatiebijdragen Rijksoverheid

762

747

 

Gebruiksvergoeding

350

314

 

Geactiveerde productie eigen bedrijf

98

97

 

Overige bedrijfsopbrengsten

44

42

  

1.254

1.200

Exploitatiebijdragen Rijksoverheid

De verantwoorde bijdragen betreffen de van de Rijksoverheid verkregen middelen voor capaciteitsmanagement, verkeersleiding, onderhoud en kapitaallasten van het landelijke railnet. De verantwoorde bijdragen bestaan uit de onderstaande componenten:

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

2016

2015

    
 

Initiële beschikking op (subsidie-)aanvraag

875

971

 

Aanvullende subsidiebeschikking

80

-

  

955

971

    
 

Overige (project-)beschikkingen

20

32

 

Overloop vanuit beschikkingen voorgaand jaar

4

14

  

24

46

  

979

1.017

    
 

Financiering investeringswerken

-223

-177

 

Keyrail

-

-19

 

Beschikte middelen

8

-74

 

Overheveling projecten naar volgend jaar

-2

-

  

-217

-270

 

Totaal exploitatiebijdragen

762

747

Gebruiksvergoeding

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

2016

2015

    
 

Opbrengsten gebruiksvergoeding

357

322

 

Prestatieregelingen

-7

-8

  

350

314

De in rekening gebrachte gebruiksvergoeding over 2016 bedraagt EUR 357 miljoen (2015: EUR 322 miljoen), waarvan EUR 333 miljoen (2015: EUR 303 miljoen) voor personenvervoerders en EUR 24 miljoen (2015: EUR 19 miljoen) voor goederenvervoerders en overige vervoerders. Deze bedragen hebben betrekking op de aan spoorwegondernemingen in rekening gebrachte vergoedingen voor het gebruik van het gemengde net inclusief HSL-Zuid en Betuweroute.

Geactiveerde productie eigen bedrijf

Geactiveerde productie eigen bedrijf is het toerekenen aan c.q. het doorbelasten van de uren van projectmedewerkers tegen een kostendekkend tarief aan investeringswerken. Hierdoor worden alle investeringsuitgaven geactiveerd, naast engineerings- en bouwkosten ook de kosten van projectmanagement. Algemene overheadkosten worden niet geactiveerd.

Overige bedrijfsopbrengsten

Overige opbrengsten bedragen ultimo 2016 EUR 44 miljoen (2015: 42 miljoen) en bestaan onder andere uit periodieke ontvangsten lagere overheden, opbrengsten inzake de levering van reisinformatie aan vervoerders. Daarnaast zijn hier voor het eerste half jaar 2015 de doorbelastingen aan Keyrail B.V. opgenomen uit hoofde van door ProRail verrichte diensten, zoals detachering van treindienstleiders. Per 1 juli 2015 zijn de activiteiten van Keyrail geïntegreerd binnen ProRail.