11 Exploitatielasten

Kosten van uitbesteed werk

 

Bedragen in miljoenen euro’s

.

 

2016

2015

    
 

Grootschalig onderhoud

-126

-139

 

Kleinschalig onderhoud

-319

-269

 

Onderhoud transfer

-78

-70

 

Beheer (inclusief kosten calamiteitenorganisatie)

-180

-154

 

Planstudies/innovaties/verkenningen

-1

-9

  

-704

-641

Grootschalig onderhoud

Grootschalig onderhoud bevat de kosten voor activiteiten die nodig zijn om de kwaliteit van de infrastructuur te handhaven en de gebruiksduur op de lange en middellange termijn te realiseren. De activiteiten richten zich met name op onderhouden en vervangen, aanpassen en wijzigen van constructies, conserveren van objecten, slijpen van spoorstaven en het seizoenbestendig maken van de sporen.

Kleinschalig onderhoud

Kleinschalig onderhoud bevat kosten voor de activiteiten die noodzakelijk zijn om de prestaties op het gebied van beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid te realiseren. Het gaat zowel om cyclische als incidentele onderhoudsactiviteiten. Deze activiteiten zijn onder andere gericht op inspecties van de infrastructuur, correctie van spoorligging, vervangen van (kleine) componenten en functieherstel.

Onderhoud transfer

De kosten voor onderhoud van de transferruimte in stations bevatten kosten voor het schoonmaken, dagelijks en constructief onderhoud, verhelpen van storingen, energie, onroerendzaakbelasting en verzekeringen.

Beheer

De kosten van beheer bevatten voornamelijk kosten van beheer van IT systemen, kosten van energieverbruik van de spoorinfra en benodigde inzet bij calamiteiten.

Planstudies/innovaties/verkenningen

De kosten voor verkenningen en innovatie bestaan uit kosten voor planstudies voor projecten en programma’s voor uitbreiding en optimalisatie van infrastructuur en projecten die gericht zijn op logistieke en technologische doorbraken.

Lonen en salarissen

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

2016

2015

    
 

Totaal

-257

-243

    
 

Verdeling van FTE (gemiddeld aantal FTE)

2016

2015

    
 

Directie

12

14

 

Vervoer en Dienstregeling

224

214

 

Operatie

2.378

2.234

 

Projecten

769

831

 

Staven

576

500

  

3.959

3.793

Alle medewerkers zijn werkzaam in Nederland.

Sociale lasten

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

2016

2015

    
 

Totaal

-49

-42

Het werkgeversaandeel van de pensioenpremies bedraagt EUR  15,7 miljoen (2015: EUR 11,9 miljoen).

Bezoldiging commissarissen

De ten laste van ProRail komende beloning van de commissarissen over 2016 bedraagt in totaal EUR 226.335 (2015: EUR 195.227). De beloning bestaat uit een vast honorarium, een vergoeding voor deelname aan een of meer commissies en een onkostenvergoeding. In 2016 heeft indexering van de bezoldiging plaatsgevonden. De indexering met betrekking tot 2015 is uitgekeerd aan de commissarissen in 2016. De bezoldiging van de raad van commissarissen over 2016 is als volgt:

 

Bedragen in euro’s

  

.

 

Vaste jaarlijkse vergoeding

Vergoeding Audit Commissie

Vergoeding remuneratie, selectie en benoemingscommissie

Vergoeding compliance en integriteitscommissie

Gedelegeerd commissaris

Overige vergoedingen

Totaal

 

2016

       
 

J.G.M. Alders

32.725

-

8.030

-

-

1.624

42.379

 

W.E. Kooijman

20.808

-

8.030

8.030

-

1.536

38.404

 

J.G.H. Helthuis

20.808

8.030

8.030

-

-

1.591

38.459

 

P.T.H. Timmermans

20.808

8.030

-

-

-

1.527

30.365

 

A.C.W. Sneller

20.808

8.030

-

8.030

-

1.496

38.364

 

L.M. Sondag

20.808

-

8.030

8.030

-

1.496

38.364

        

226.335

 

2015

       
 

J.G.M. Alders

31.870

-

7.822

-

-

1.252

40.944

 

W.E. Kooijman

20.266

-

7.822

1.181

-

1.252

30.521

 

J.G.H. Helthuis 1)

20.266

7.822

7.822

-

6.000

1.252

43.162

 

P.T.H. Timmermans

20.266

7.822

-

-

-

1.252

29.340

 

A.C.W. Sneller 2)

16.888

6.518

-

1.181

-

1.043

25.630

 

L.M. Sondag 2)

16.888

-

6.518

1.181

-

1.043

25.630

        

195.227

 • 1Gedelegeerd commissaris tot en met 30 januari 2015
 • 2Benoemd op 1 maart 2015

Er zijn geen leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen verstrekt door de onderneming.

Bezoldiging bestuurders

De ten laste van ProRail komende beloning van de statutair bestuurders en de overige directieleden over 2016 bedraagt in totaal EUR  754.442 (2015: EUR 1.056.770). De beloning van de directie bestaat uit een vast inkomen met secundaire arbeidsvoorwaarden (onkostenvergoeding, leaseauto en pensioen). Er zijn geen leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders verstrekt door de onderneming. De bezoldiging voor de statutaire bestuurders en overige directieleden is als volgt:

 

Bedragen in euro’s

  

.

 

Functie

Periodiek betaalde beloningen

Beloningen betaalbaar op termijn 1)

Overige vergoedingen 2)

Totaal

Uitkering bij beindiging dienstverband

   

Bruto loon

Werkgeversdeel sociale premies

Onkostenvergoeding

Bijtelling auto

    
 

2016

         
 

P. Eringa

CEO

207.000

8.776

7.550

4.607

14.236

-

242.169

-

 

J. Voppen 3)

COO

128.914

6.580

540

4.016

10.677

6.333

157.060

-

 

J.J.A. van Leeuwen 4)

CFO

157.214

8.773

7.550

-

14.236

-

187.773

-

 

P.E.M. Buck 5)

Directeur Projecten

47.000

2.193

1.248

3.062

3.559

4.594

61.656

-

 

W. Knopperts 6)

Directeur Operatie (waarnemend)

43.410

2.193

180

3.615

3.559

3.336

56.293

-

 

H. Thomassen 6)

Directeur Vervoer en Dienstregeling (waarnemend)

40.442

2.193

180

1.159

3.559

1.958

49.491

-

           
 

2015

        

-

 

P. Eringa 7)

President Directeur

155.250

6.155

5.662

5.687

4.237

-

176.991

-

 

P.E.M. Buck

Directeur Projecten

188.000

8.207

4.992

12.247

5.649

18.700

237.795

-

 

W. Knopperts

Directeur Operatie (waarnemend)

171.921

8.207

720

12.465

5.649

13.305

212.267

-

 

H. Thomassen

Directeur Vervoer en Dienstregeling (waarnemend)

160.800

8.207

720

9.134

5.649

7.904

192.414

-

 

D.J.A. Kruik 8)

Directeur Financiën (waarnemend)

122.822

6.155

540

4.538

4.237

5.738

144.030

-

 

E.T.A. de Boer 9)

Directeur Financiën (a.i.)

-

-

-

-

-

93.273

93.273

-

  • 1Werkgeversdeel pensioenpremie
  • 2Overige vergoedingen voor vaste medewerkers betreffen een bruto toeslag voor pensioen versobering
  • 3In functie per 1 april 2016
  • 4In dienst per 1 januari 2016
  • 5Directeur Projecten tot 1 april 2016
  • 6Waarnemend Directeur tot 1 april 2016
  • 7In dienst per 1 april 2015
  • 8Waarnemend Directeur Financiën van 1 april 2015 t/m 31 december 2015
  • 9Waarnemend directeur financiën a.i. tot 10 april 2015, vergoeding is gebaseerd op een uurtarief exclusief kantoorkosten (10% van bezoldiging)

  Arbeidsvoorwaarden

  Vervoersfaciliteiten

  ProRail opereert binnen het domein van het Openbaar Vervoer. Om in de mobiliteitsbehoefte van haar medewerkers te voorzien stelt ProRail hen en hun gezinsleden vervoersfaciliteiten ter beschikking (gebonden aan de fiscale regels ter zake).

  Pensioen

  De pensioenregeling van de bedrijfstak Spoorwegen is een collectieve toegezegde-bijdrageregeling, die de werkgever verplicht tot het betalen van een vooraf vastgestelde jaarlijkse premie. De opbouw van het pensioen is afhankelijk van de leeftijd van de medewerker. Medewerkers geboren in of na 1950 hebben in beginsel aanspraak op een pensioen gebaseerd op een middelloonregeling met een pensioenleeftijd van 67 jaar. De werkgever is niet aansprakelijk voor het aanvullen van premie- of dekkingstekorten bij het pensioenfonds. Eind 2016 is geen sprake van een noodzaak tot een verplichting respectievelijk recht op overschot.

  Afschrijvingskosten

   

  Bedragen in miljoenen euro's

    

  .

   

  2016

  2015

      
   

  Afschrijvingen, gefinancierd door eigen financiering

  -117

  -120

   

  Afschrijvingen, gefinancierd door de Rijksoverheid en derden

  -441

  -424

      
    

  -558

  -544

   

  Amortisatie materiële vaste activa, gefinancierd door de Rijksoverheid en derden

  441

  424

    

  -117

  -120

  Amortisatie

  De amortisaties betreffen de vrijval van dragen ten gunste van de winst- en verliesrekening. Deze amortisaties staan tegenover de betreffende afschrijvingskosten van de materiële vaste activa die zijn gefinancierd door de Rijksoverheid en derden.

  Overige waardeveranderingen vaste activa

   

  Bedragen in miljoenen euro's

  .

   

  2016

  2015

      
   

  Overige waardeveranderingen, gefinancierd door eigen financiering

  -18

  -10

   

  Overige waardeveranderingen, gefinancierd door de Rijksoverheid en derden

  -98

  -120

      
    

  -116

  -130

   

  Amortisatie, gefinancierd door de Rijksoverheid en derden

  98

  120

    

  -18

  -10

  Onder de overige waardeveranderingen vaste activa zijn begrepen boekwaarderesultaten bij desinvesteringen en de niet-activeerbare-investeringen.

  Overige bedrijfslasten

   

  Bedragen in miljoenen euro's

  .

   

  2016

  2015

      
   

  Huisvesting- en kantoor/werkplekkosten

  -57

  -56

   

  Overige personeelskosten

  -24

  -23

   

  Externe dienstverlening

  -46

  -39

   

  Overige baten en lasten

  7

  1

    

  -120

  -117

  Honoraria van de accountant

  Onderstaande honoraria zijn in 2016 ten laste van het resultaat (externe dienstverlening) van ProRail gebracht voor accountantskosten en adviesdiensten door de externe accountant van ProRail zijnde Ernst & Young Accountants LLP, voor dienstverlening uitgevoerd in 2016.

   

  Bedragen in miljoenen euro's

    

  .

   

  2016

  2015

      
   

  Onderzoek van de jaarrekening

  0,6

  0,7

   

  Andere controleopdrachten

  1

  0,8

   

  Adviesdiensten op fiscaal terrein

  -

  -

   

  Andere niet controlediensten

  -

  0,1

    

  1,6

  1,6

  In het honorarium voor de controle van de jaarrekening van ProRail B.V. zijn de werkzaamheden voor de jaarrekening en daarmee verband houdende verantwoordingen van ProRail opgenomen. De overige controleopdrachten betreffen de controlewerkzaamheden voor projectverantwoordingen en het jaarverslag. Andere niet controlediensten betreffen algemene adviesdiensten. Er zijn in het boekjaar geen adviesdiensten op fiscaal terrein door de accountant uitgevoerd.