Balans per 31 december 2015

Bedragen in miljoenen euro's (vóór verwerking van het resultaat)

.

Activa

 

31 december 2015

31 december 2014

       
 

Vaste activa

     
 

Materiële vaste activa

1

17.575

 

17.399

 
 

Financiële vaste activa

2

5

 

2

 
    

17.580

 

17.401

 

Vlottende activa

     
 

Vorderingen

3

336

 

214

 
 

Liquide middelen

4

689

 

613

 
    

1.025

 

827

       
 

Totaal Activa

  

18.605

 

18.228

       
 

Passiva

 

31 december 2015

31 december 2014

       
 

Eigen vermogen

5

    
 

Gestort kapitaal

 

0,02

 

0,02

 
 

Wettelijke reserve

 

0,9

 

0,6

 
 

Agio

 

1.599

 

1.599

 
 

Overige reserve

 

5

 

5

 
    

1.604

 

1.604

 

Voorzieningen

6

 

21

 

28

 

Langlopende schulden

7

 

15.851

 

15.552

 

Kortlopende schulden

8

 

1.129

 

1.044

       
 

Totaal Passiva

  

18.605

 

18.228