Meerjarenoverzicht

.

Winst en verliesrekening

     
       
 

Bedragen in miljoenen euro's

2016

2015

2014

2013

2012

       
 

Bedrijfsopbrengsten

1.254

1.200

1.203

1.236

1.237

 

Bedrijfslasten

1.280

1.187

1.153

1.233

1.219

 

Bedrijfsresultaat

-26

13

50

3

18

 

Resultaat na belastingen

-

-

-

-

-

       
 

Balans

     
       
 

Bedragen in miljoenen euro's

2016

2015

2014

2013

2012

       
 

Vermogen

     
 

Balanstotaal

18.820

18.605

18.228

20.908

20.582

 

Eigen vermogen

1.605

1.604

1.604

5.477

5.704

 

Langlopende leningen

314

314

314

314

314

       
 

Activa

     
 

Materiële vaste activa *

17.905

17.575

17.399

20.160

19.820

 

Afschrijvingen

117

120

118

316

311

 

Investeringen

1.044

916

1.107

1.212

1.228

 

Investeringsbijdrage

972

787

1.021

1.190

1.039

 

* Waardering materiële vaste activa vanaf 2014 tegen historische kostprijs

       
 

Kernprestatie indicatoren*

     
       
 

In absolute aantallen

2016

2015

2014

2013

2012

       
 

Aantal botsingen (Europese Definitie)

2

1

3

1

1

 

Aantal ontsporingen (Europese Definitie)

0

0

1

1

1

 

Aantal STS (rood sein-passages)

103

86

100

152

155

       
       
 

Geleverde treinpaden

98,10%

97,90%

97,80%

98,10%

98,70%

 

* Prestatie-indicatoren worden vanaf 2016 inclusief de Betuweroute gerapporteerd

       
 

Medewerkers

     
       
 

In absolute aantallen

2016

2015

2014

2013

2012

       
 

Aantal medewerkers (gewogen gemiddelde)

4.069

3.909

4.000

4.083

4.326

 

Aantal medewerkers (einde jaar)

4.179

3.958

3.916

4.081

4.129

 

Aantal fte's eigen (gewogen gemiddelde)

3.959

3.793

3.868

3.953

4.122

 

Aantal fte's eigen (einde jaar)

4.072

3.847

3.796

3.949

3.956

 

Aantal fte's inhuur (gewogen gemiddelde)

209

182

182

232

274

 

Aantal fte's inhuur (einde jaar)

239

178

187

197

236

       
 

Kwantiteiten

     
       
 

In absolute aantallen

2016

2015

2014

2013

2012

       
 

Netlengte in exploitatie (in km)*

3.434

3.058

3.057

3.061

3.010

 

waarvan enkelsporig

950

950

950

955

951

 

waarvan meersporig

2.484

2.108

2.107

2.106

2.059

       
 

Totale spoorlengte (in km)*

7.219

7.021

7.030

7.028

7.033

       
 

Wissels

7.006

7.071

7.151

7.172

7.195

       
 

Overwegen**

2.368

2.589

2.612

2.651

2.731

       
 

Seinen

12.093

12.036

11.944

11.843

11.683

       
 

Stations

404

404

403

402

402

       
 

Beweegbare bruggen

56

56

56

56

56

 

Tunnels ***

15

15

15

14

17

       
 

Tonkilometers (in miljarden per jaar) ****

54

53

51

50

50

 

waarvan personen

40

39

38

37

37

 

waarvan goederen

14

14

13

13

13

       
 

Treinkilometers (in miljoenen per jaar) ****

159

157

156

155

150

 

waarvan personen

147

145

145

144

139

 

waarvan goederen

11

11

10

10

10

 

waarvan overig (aannemers/testritten)

1

1

1

1

1

       
 

Spoorwegondernemingen

30

30

28

29

28

 

waarvan personen

9

10

9

9

9

 

waarvan goederen

21

20

19

20

19

       
 

* Vanaf 2016 worden kilometers inclusief HSL-Zuid gerapporteerd.

 

** Vanaf 2016 worden overwegen exclusief dienstoverpaden gerapporteerd.

 

*** In 2013 is de definitie van een spoortunnel aangescherpt. Vanaf 2013 tellen vrije kruisingen en dive-unders niet meer mee als spoortunnel. De vergelijkende cijfers van 2012 en eerder zijn niet aangepast.

 

**** De trein- en tonkilometers betreffen alle in Nederland gereden kilometers inclusief de kilometers op het HSL-traject.