1 Materiële vaste activa

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

Dragen, geleiden en doorsnijden

Energie

Beheersen en communicatie

Beveiligen

Transfer

Werken in constructie

Totaal

         
 

Stand per 31 december 2014

       
 

Aanschafwaarde

15.809

2.096

1.291

2.002

2.168

1.824

25.190

 

Cumulatieve afschrijvingen

-4.707

-725

-761

-1.030

-568

-

-7.791

 

Boekwaarde

11.102

1.371

530

972

1.600

1.824

17.399

         
 

Mutaties in de boekwaarde

       
 

Investeringen

806

806

 

Ingebruikname

675

33

72

64

264

-1.108

 

Desinvesteringen

-14

-3

-1

-1

-1

-20

 

Afschrijvingen

-296

-52

-76

-62

-58

-544

 

Overige mutaties

-22

9

1

6

6

-66

-66

 

Saldo

343

-13

-4

7

211

-368

176

         
 

Stand per 31 december 2015

       
 

Aanschafwaarde

16.368

2.129

1.345

2.068

2.429

1.456

25.795

 

Cumulatieve afschrijvingen

-4.923

-771

-819

-1.089

-618

-8.220

 

Boekwaarde

11.445

1.358

526

979

1.811

1.456

17.575

Het juridisch eigendom van de spoorinfra ligt bij Railinfratrust B.V. (100% aandeelhouder van ProRail B.V.).

Categorieën materiële vaste activa

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

Dragen, geleiden en doorsnijden

Energie

Beheersen en communicatie

Beveiligen

Transfer

       
 

Terreinen

780

 

Aardebaan (inclusief voorzieningen)

926

 

Bovenbouw (inclusief ballast)

3.225

 

Bruggen

3.248

 

Tunnels

2.213

 

Overige (zoals: overwegen en geluidsschermen)

1.053

 

Bovenleiding en draagconstructies

799

 

Onderstations/voedingsinstallaties

559

 

Hard- en software van de systemen voor de aansturing van de treindienst

195

 

Reizigersinformatiesystemen

87

 

Telecommunicatienetwerken

174

 

Overige communicatieapparatuur

70

 

Baanvak- en emplacementsbeveiliging

979

 

Perrons inclusief overkappingen

740

 

Toegang tot perrons (zoals: roltrappen, liften, bruggen en tunnels)

409

 

Publieke aandeel in stationsgebouwen

414

 

Fietsenstallingen

248

  

11.445

1.358

526

979

1.811

Investeringen

De investeringen in materiële vaste activa bedroegen in 2015 EUR 916 miljoen en zijn 17% lager dan in 2014 (EUR 1.107 miljoen). In de verloopstaat materiële vaste activa zijn de niet activeerbare investeringen van EUR 110 miljoen in mindering gebracht op de investeringen.

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

Gefinancierd door ministerie van Infrastructuur en Milieu

   
  

Uitbreiding/ vervanging

Investering

%

     
 

OV SAAL (Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad)

Uitbreiding

102

11%

 

Zevenaar-Zevenaar grens ERTMS

Uitbreiding

36

4%

 

NSP Utrecht

Uitbreiding

36

4%

 

DSSU (DoorStroomStationUtrecht)

Uitbreiding

34

4%

 

Utrecht CS-Lunetten

Uitbreiding

29

3%

 

Spoorzone Delft

Uitbreiding

24

3%

 

Geoormerkte programma's *

Uitbreiding

89

10%

 

Overige uitbreidingsprojecten

Uitbreiding

118

13%

 

Bovenbouwvernieuwingsprojecten **

Vervanging

103

11%

 

Overige vervangingsprojecten

Vervanging

167

18%

 

Subtotaal ministerie

 

738

81%

 

Gefinancierd door derden

   
 

Projecten provincies en gemeenten

 

177

19%

 

Projecten FENS (Fonds eenmalige bijdrage NS) ***

 

1

0%

 

Subtotaal derden

 

178

19%

   

916

100%

  • *Geoormerkte programma's zijn groepen projecten die tezamen een bepaalde investering realiseren. Voor deze programma's worden geoormerkte gelden door het ministerie van Infrastructuur en Milieu beschikbaar gesteld. Voorbeelden zijn de programma's Reistijdwinst, Herstel Plan Spoor fase 2 en Stop Tonend Sein.
  • **Bovenbouwvernieuwingsprojecten hebben betrekking op de vervanging van ballast, dwarsliggers, spoorstaven, bevestigingsmaterialen en wissels.
  • ***Projecten FENS hebben betrekking op het beheer en andere kosten voor projecten als Beheerste Toegang Stations, Kwaliteitsverbetering stations en OV-chipkaart.

Niet activeerbare investeringen

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

De niet activeerbare investeringen betreffen in 2015:

 
  

2015

   
 

Spoorzone Delft (vertraging)

17

 

DSSU (herplanning en engineering)

11

 

NSP Utrecht (vertraging)

10

 

NSP Breda (vertraging en verstoring)

6

 

Sloopkosten bij diverse projecten

9

 

Breda, geluidschermen (stopzetting contract met aannemer)

4

 

Zevenaar-Zevenaar grens ERTMS (ontwikkeling)

4

 

OV SAAL (scopewijziging en vertraging)

6

 

Zwolle spoort (scopewijziging)

3

 

Amsterdam CS Cuijpershal (schadeloosstelling)

3

 

Diverse kleinere projecten

37

  

110

Ingebruikname

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

De in gebruik genomen vaste activa in 2015:

 
  

2015

   
 

Spoorzone Delft

381

 

Bovenbouwvernieuwingsprojecten

111

 

Stationsprojecten (incl. grote stationsprojecten)

175

 

Bouw diverse onderdoorgangen, bruggen en passages

94

 

ICT-projecten

53

 

Ruimte voor de fiets

48

 

OV SAAL

32

 

Vernieuwing VL-posten

28

 

Zevenaar-Zevenaar grens ERTMS

24

 

Toegankelijkheid Stations

22

 

Aanleg en vernieuwing emplacementen

21

 

Beveiligingsprojecten (excl. ERTMS)

21

 

DSSU

14

 

Geluidsmaatregelen

14

 

Diverse kleinere projecten

70

   
  

1.108

Desinvesteringen

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

De desinvesteringen zijn veroorzaakt door met name onderstaande projecten:

 
  

2015

   
 

Sloop bij reguliere bovenbouwvervangingsprojecten

7

 

Sloop in het kader van functiewijzigingsprojecten en andere vervangingsprojecten

13

  

20

Overige mutaties

Onder overige mutaties bij de materiële vaste activa zijn overboekingen opgenomen van categorieën activa naar aanleiding van recente inzichten in de verschillende typen objecten. De mutatie bij de Werken in Constructie wordt met name veroorzaakt door de herrubricering in verband met het economisch eigendom van objecten.

Buiten afschrijving geraakte activa

De materiële vaste activa bevat een groot aantal objecten waarvan de afschrijvingstermijn is verstreken en daarmee de betreffende objecten buiten afschrijving zijn geraakt. De technische staat van deze objecten laat toe dat deze objecten niet op korte termijn vervangen behoeven te worden. Het gaat hierbij met name om: stationsgebouwen, spoorbruggen, beveiliging, bovenleiding en draagconstructie, perronkappen en bovenbouw.