3 Vorderingen

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

31 dec. 2015

31 dec. 2014

    
 

Vorderingen op derden

47

78

 

Vordering op de Rijksoverheid

82

1

 

Vordering op Spoorwegpensioenfonds

79

 

Vorderingen op deelnemingen

4

7

 

Vorderingen omzetbelasting

6

8

 

Vorderingen omgevingswerken

16

23

 

Vorderingen uit hoofde van door derden veroorzaakte schades

6

6

 

Overige vorderingen

1

1

 

Overlopende activa

95

90

  

336

214

Bij de waardering van de vorderingen is bij de vorderingen op derden en vorderingen uit hoofde van door derden veroorzaakte schades rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid van EUR 8 miljoen (2014: EUR 12 miljoen). Alle posten hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.

Vorderingen op derden

Het saldo vorderingen op derden bestaat uitsluitend uit vorderingen op debiteuren, voornamelijk in het kader van gefactureerde projectkosten en gebruiksvergoedingen aan derden.

Vordering op Spoorwegpensioenfonds

Ultimo 2015 is ProRail B.V. met het Spoorwegpensioenfonds en NS overeengekomen dat de overeenkomsten uit 2005 over het premiepad komen te vervallen en worden vervangen door een nieuwe overeenkomst. Door het vervallen van de in de overeenkomsten genoemde afspraken is door het Spoorwegpensioenfonds EUR 79 miljoen ter beschikking van ProRail B.V. gekomen.

De vordering op het Spoorwegpensioenfonds wordt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017 maandelijks verrekend met de maandelijkse afdracht van de premiebetaling aan het Spoorwegpensioenfonds.

Vorderingen op deelnemingen

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

31 dec. 2015

31 dec. 2014

    
 

Voorgeschoten bedragen aan Relined

2

2

 

Vooruitbetaalde huur glasvezelkabelnet aan Relined (looptijd tot en met 2019)

2

2

 

Gefactureerde, nog niet ontvangen bedragen van Keyrail

1

 

Nog te factureren aan Keyrail wegens geleverde diensten

2

    
  

4

7

Vorderingen omzetbelasting

De vordering op de belastingdienst heeft betrekking op de aangifte omzetbelasting over het vierde kwartaal 2015.

Vorderingen omgevingswerken

ProRail voert werken in de omgeving van de spoorinfrastructuur uit in opdracht en voor rekening en risico van derden, voornamelijk gemeenten en provincies. De kosten voor de betreffende objecten komen niet voor activering door ProRail in aanmerking en laten samen met de gedeclareerde bedragen het onderstaande verloop zien.

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

2015

2014

    
 

Stand per 1 januari

23

19

    
 

Kosten in het boekjaar

83

107

 

Gedeclareerde bedragen in het boekjaar

-90

-103

    
 

Stand per 31 december

16

23

Vorderingen uit hoofde van door derden veroorzaakte schades

Het saldo bestaat uit vorderingen op derden die schade hebben veroorzaakt aan eigendommen van ProRail.

Overlopende activa

De overlopende activa wordt met name verklaard door vooruitbetalingen van EUR 87 miljoen en nog te factureren bedragen van EUR 8 miljoen. Bij vooruitbetalingen met een langlopend karakter zijn tevens bankgaranties afgegeven.