4 Liquide middelen

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

31 dec. 2015

31 dec. 2014

    
 

Totaal banktegoeden

689

613

ProRail houdt haar banktegoeden aan op een speciale rekening bij het ministerie van Financiën conform de Wet financiering decentrale overheden. Als gevolg van de lage rente stand is EUR – (2014: EUR – miljoen) uitgezet als daggeld lening.

Het saldo liquide middelen wordt grotendeels gevormd door van derden vooruitontvangen bedragen voor onderhoud en vernieuwing van omgevingswerken, voorfinanciering van geoormerkte programma's en verplichtingen aan leveranciers.

In de liquide middelen is een bedrag van EUR 0,4 miljoen (2014: EUR 2 miljoen) aan afgegeven garanties voor met name huurovereenkomsten begrepen. Over dit bedrag kan ProRail niet vrij beschikken.