7 Langlopende schulden

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

31 dec. 2015

31 dec. 2014

    
 

Onderhandse leningen

314

314

 

Pensioenpremie

56

-

 

Overlopende passiva

15.481

15.238

  

15.851

15.552

Onderhandse leningen

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

Ministerie van Financiën

Institutionele beleggers

Totaal

     
 

Stand per 31 december 2014

241

73

314

 

Mutaties

   
 

Toevoegingen

 

Aflossingen

 

Stand per 31 december 2015

241

73

314

Specificatie onderhandse leningen:

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

< 1 jaar

1 - 5 jaar

> 5 jaar

Totaal

      
 

2% tot 4%

241

241

 

4% tot 6%

 

6% tot 8%

73

73

  

241

73

314

Reële waarde

De reële waarde van de onderhandse leningen bedraagt EUR 378 miljoen (2014: EUR 395 miljoen) en is bepaald met behulp van beschikbare marktinformatie en schattingsmethoden. De marktwaarde van de onderhandse leningen is geschat aan de hand van de contante waarde van de toekomstige kasstromen tegen de geldende marktrente. Als grondslag voor de marktrente is hierbij gebruik gemaakt van rentevoeten op Europese staatsleningen met vergelijkbare looptijd.

Pensioenpremie

ProRail heeft met het ontstaan van de vordering op het Spoorwegpensioenfonds (EUR 79 miljoen) de verplichting om deze gelden aan te wenden voor pensioendoeleinden. ProRail B.V. zal deze gelden gebruiken voor het verschil tussen de werkelijke 24% pensioenpremie en de betaalde pensioenpremie uit het premiepad zoals overeengekomen met de vakbonden tot en met 2021.

 

Bedragen in miljoenen euro’s

.

 

Totaal

   
 

Stand per 31 december 2014

 

Mutaties

 
 

Toevoeging

79

 

Onttrekking

 

Vrijval

 

Stand per 31 december 2015

79

   
 

Verplichting premiepad – kortlopend

23

 

Verplichting premiepad – langlopend

56

 

Stand per 31 december 2015

79

Overlopende passiva

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

31 dec. 2015

31 dec. 2014

    
 

Vooruitontvangen omgevingswerken

168

166

 

Investeringsbijdragen

15.313

15.072

  

15.481

15.238

Vooruitontvangen omgevingswerken

ProRail voert in opdracht van derden, voornamelijk gemeenten en provincies, werken uit zoals onderdoorgangen, spoorwegovergangen en geluidswallen. Deze partijen hebben aan ProRail een vergoeding betaald bij oplevering van het werk of betalen jaarlijkse vergoedingen. Deze vergoedingen worden door ProRail onder de schulden verantwoord ter financiering van periodiek onderhoud aan en toekomstige vernieuwing van deze objecten. Hiernaast is er sprake van oprenting tegen 0,79 % (2014: 0,74 %). Ten aanzien van de aanwending bij onderhoud wordt verondersteld dat deze gelijk is aan de jaarlijkse inningen en oprenting over de gestorte afkoopsommen ( EUR 13 miljoen). Bij vernieuwingen als gevolg van actualisatie van de verplichtingen heeft een vrijval plaatsgevonden (EUR 4 miljoen). De verantwoorde bijdrage inzake omgevingswerken heeft overwegend een langlopend karakter.

 

Bedragen in miljoenen euro’s

.

 

Onderhoud

Vernieuwing

Totaal

     
 

Stand per 31 december 2014

33

142

175

 

Mutaties

   
 

Bijdragen

9

4

13

 

Oprenting

1

1

 

Aanwending

-7

-2

-9

 

Vrijval

-4

-4

 

Stand per 31 december 2015

35

141

176

     
 

Omgevingswerken – kortlopend

7

2

9

 

Omgevingswerken – langlopend

28

140

168

 

Stand per 31 december 2015

35

141

176

Investeringsbijdragen

De investeringsbijdragen betreffen de bijdragen van de Rijksoverheid en van derden voor de financiering van investeringen in materiële vaste activa. Deze gelden worden op de balans verantwoord.

De vrijval vindt plaats in de vorm van amortisaties naar rato van de afschrijvingskosten op de desbetreffende materiële vaste activa. Het aandeel waarover niet wordt afgeschreven heeft betrekking op terreinen en bedraagt EUR 625 miljoen (2014: 618 miljoen).

In de investeringsbijdragen is een bijdrage van EUR 64 miljoen (2014: EUR 60 miljoen) opgenomen voor verwachte tekorten op de dekking van de kosten voor Projectmanagement, Engineering, Administratie en Toezicht (PEAT) die gemaakt worden in de planuitwerkingsfase en de realisatiefase van een project (AK schommelfonds).

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

Rijksoverheid

Derden

Totaal

     
 

Stand per 31 december 2014

13.605

2.001

15.606

 

Mutaties

   
 

Ontvangen bijdragen

648

139

787

 

Desinvesteringen

-111

-9

-120

 

Afschrijvingen

-373

-51

-424

 

Overige mutaties

-28

-44

-72

 

Stand per 31 december 2015

13.741

2.036

15.777

     
 

Investeringsbijdrage - kortlopend

404

60

464

 

Investeringsbijdrage - langlopend

13.337

1.976

15.313

 

Stand per 31 december 2015

13.741

2.037

15.777

Ontvangen bijdragen

De toevoegingen van de investeringsbijdragen betreffen de ontvangen bijdragen van de Rijksoverheid voor 2015 van EUR 648 miljoen (2014: EUR 809 miljoen) en van derden, met name gemeenten en provincies van EUR 139 miljoen (2014: EUR 212 miljoen).

Desinvesteringen

De amortisatie als gevolg van desinvesteringen hebben grotendeels betrekking op projecten binnen de categorie Werken in constructie (EUR 108 miljoen). Het restant (EUR 13 miljoen) heeft betrekking op boekwaardeverliezen.

Afschrijvingen

De amortisatie als gevolg van afschrijvingen betreffen de vrijval van investeringsbijdragen ten gunste van de winst- en verliesrekening. Deze staan tegenover de betreffende afschrijvingskosten van de materiële vaste activa.

Overige mutaties

De overige mutaties op de investeringsbijdragen hebben betrekking op de herrubricering in verband met economisch eigendom derden.