8 Kortlopende schulden

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

31 dec. 2015

31 dec. 2014

    
 

Leveranciers en handelscrediteuren

95

14

 

Schulden aan deelnemingen

2

-

 

Kortlopende schulden Rijksoverheid

144

29

 

Belastingen en sociale lasten

11

11

 

Overige kortlopende schulden

335

375

 

Overlopende passiva

542

615

  

1.129

1.044

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Leveranciers en handelscrediteuren

Onder de leveranciers en handelscrediteuren zijn opgenomen de ontvangen en nog niet betaalde facturen met name van aannemers voor lopende projecten en onderhoud aan de spoorinfrastructuur.

Schulden aan deelnemingen

De schulden aan deelnemingen betreffen te betalen bedragen aan Keyrail B.V.

Kortlopende schulden Rijksoverheid

De kortlopende schulden Rijksoverheid hebben met name betrekking op terug te betalen beschikte middelen.

Belastingen en sociale lasten

De kortlopende schulden inzake belastingen en sociale lasten bestaan uit de te betalen loonheffing over december 2015 van EUR 11 miljoen (2014: EUR 11 miljoen).

Overige kortlopende schulden

 

Bedragen in miljoenen euro’s

.

 

31 dec. 2015

31 dec. 2014

    
 

Rijksoverheid

  
 

Voorfinanciering van geoormerkte programma’s

25

32

 

Vooruitontvangen subsidiegelden aanleg (MIRT)

70

78

 

Overloop van ontvangen subsidiebijdragen naar volgende jaren

10

44

 

Vooruitontvangen subsidie kapitaallasten en onderhoud (BOV)

78

21

 

Derden

  
 

Af te dragen rente van onderhandse leningen

1

1

 

Vooruitontvangen gelden van de Europese Unie

6

5

 

Vooruitontvangen gelden van lagere overheden en derden

8

8

 

FENS-projecten

4

5

 

Diverse personeelsaanspraken (vakantiegeld en vrijetijdsaanspraken)

17

16

 

Vooruitgefactureerde bedragen aan derden

9

16

 

Geleverde prestaties waarvoor nog geen factuur is ingediend

82

143

 

Overige nog te betalen kosten

24

5

  

335

375

Overlopende passiva

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

31 dec. 2015

31 dec. 2014

    
 

Investeringsbijdragen

464

534

 

Vooruitontvangen omgevingswerken

9

9

 

Bijdragen inzake stationsprojecten

5

7

 

Egalisatierekening

57

58

 

Fonds winterweer

7

7

  

542

615

  Investeringsbedragen

  De investeringsbijdragen betreft de door de Rijksoverheid of derden betaalde vergoedingen voor investeringsprojecten. De aanwending vindt plaats naar rato van afschrijvingen en desinvesteringen op de door genoemde partijen gefinancierde materiële vaste activa.

  Vooruitontvangen omgevingswerken

  De verantwoorde bijdrage inzake omgevingswerken heeft overwegend een langlopend karakter. Het kortlopende deel van de bijdrage heeft betrekking op de jaarlijkse aanwending voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden.

  Bijdragen inzake stationsprojecten

  Ten behoeve van de financiering van commerciële voorzieningen in grote stations vernieuwingsprojecten, de zogeheten Nieuwe Sleutel Projecten, is door NS Stations (voorheen: NS Poort) in totaal EUR 113 miljoen (prijspeil 1 januari 2006) toegezegd. Op de initiële overeenkomsten zijn indexeringen toegepast voor in totaal EUR 14 miljoen en zijn contractwijzigingen overeengekomen voor in totaal EUR -10 miljoen, waarmee het totaal van de overeengekomen toezeggingen EUR 117 miljoen bedraagt. Het verloop van deze bijdragen in 2015 is:

   

  Bedragen in miljoenen euro’s

  .

   

  Bijdragen

  Rente

  Aanwending

  Totaal

        
   

  Stand per 31 december 2014

  72

  2

  -67

  7

   

  Mutaties

  8

  -

  -10

  -2

   

  Stand per 31 december 2015

  80

  2

  -77

  5

  Egalisatierekening

  De egalisatierekening is het saldo van de in het verleden gerealiseerde resultaten uit gewone bedrijfsuitoefening en door de Rijksoverheid ingehouden taakstellingen bij het verlenen van de subsidiebeschikkingen. Dit saldo wordt verantwoord als overlopend passief.

   

  Bedragen in miljoenen euro's

  .

   

  2015

  2014

      
   

  Stand per 1 januari

  58

  10

   

  Mutaties

    
   

  Resultaat

  13

  50

   

  Overig

  -14

  -2

   

  Stand per 31 december

  57

  58

  Mutatie resultaat

  De mutatie resultaat 2015 van EUR 13 miljoen (2014: EUR 50 miljoen) betreft het verschil tussen de verleende subsidie in 2015 en de werkelijke kosten van de door subsidieverlener opgedragen taken.

  Fonds winterweer

  Ter dekking van toekomstige uitgaven bij zwaar winterweer is voor extra benodigde inzet van stations-storingsploegen een fonds nog te besteden subsidiegelden gevormd. In 2015 hebben zich geen situaties voorgedaan als gevolg van streng winterweer die leiden tot een onttrekking uit het fonds.