10 Bedrijfsopbrengsten

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

2015

2014

    
 

Exploitatiebijdragen Rijksoverheid

747

790

 

Gebruiksvergoeding

314

262

 

Geactiveerde productie eigen bedrijf

97

93

 

Overige bedrijfsopbrengsten

42

58

  

1.200

1.203

Exploitatiebijdragen Rijksoverheid

De verantwoorde bijdragen betreffen de van de Rijksoverheid verkregen middelen voor capaciteitsmanagement, verkeersleiding, onderhoud en kapitaallasten van het landelijke railnet. De verantwoorde bijdragen bestaan uit de onderstaande componenten:

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

2015

2014

    
 

Initiële beschikking op (subsidie-)aanvraag

971

1.041

 

Aanvullende subsidiebeschikking

6

  

971

1.047

    
 

Overige (project-)beschikkingen

32

37

 

Overloop vanuit beschikkingen voorgaand jaar

14

4

  

46

41

  

1.017

1.088

    
 

Financiering investeringswerken

-177

-245

 

Fonds winterweer

-1

 

Keyrail

-19

-35

 

Vrijval beschikte middelen

-74

-3

 

Overheveling projecten naar volgend jaar

-14

  

-270

-298

 

Totaal exploitatiebijdragen

747

790

Gebruiksvergoeding

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

2015

2014

    
 

Opbrengsten gebruiksvergoeding

322

269

 

Prestatieregelingen

-8

-7

  

314

262

De in rekening gebrachte gebruiksvergoeding over 2015 bedraagt EUR 322 miljoen (2014: EUR 269 miljoen), waarvan EUR 303 miljoen (2014: EUR 253 miljoen) voor personenvervoerders en EUR 19 miljoen (2014: EUR 16 miljoen) voor goederenvervoerders en overige vervoerders. Deze bedragen hebben betrekking op de aan spoorwegondernemingen in rekening gebrachte vergoedingen voor het gebruik van het gemengde net inclusief HSL-Zuid.

Geactiveerde productie eigen bedrijf

Geactiveerde productie eigen bedrijf is het toerekenen aan c.q. het doorbelasten van de uren van projectmedewerkers tegen een kostendekkend tarief aan investeringswerken. Hierdoor worden alle investeringsuitgaven geactiveerd, naast engineerings- en bouwkosten ook de kosten van projectmanagement. Algemene overheadkosten worden niet geactiveerd.

Overige bedrijfsopbrengsten

 

Bedragen in miljoenen euro’s

.

 

2015

2014

    
 

Doorbelasting aan deelnemingen

7

13

 

Periodieke ontvangsten van lagere overheden voor onderhoud en stroom

7

8

 

Levering van reisinformatie aan vervoerders (voornamelijk NS-Reizigers)

9

10

 

Geactiveerde productie omgevingswerken

3

4

 

Grondtransacties

1

2

 

Planstudiekosten derden

3

4

 

Diversen

12

17

  

42

58

Doorbelasting aan deelnemingen

De post Doorbelasting aan deelnemingen bestaat uit doorbelastingen aan Keyrail B.V. uit hoofde van door ProRail verrichte diensten, zoals detachering van treindienstleiders.