11 Exploitatielasten

Kosten van uitbesteed werk

 

Bedragen in miljoenen euro’s

.

 

2015

2014

    
 

Grootschalig onderhoud

-139

-119

 

Kleinschalig onderhoud

-269

-278

 

Onderhoud transfer

-70

-63

 

Beheer (inclusief kosten calamiteitenorganisatie)

-154

-160

 

Planstudies/innovaties/verkenningen

-9

-10

  

-641

-630

Grootschalig onderhoud

De kosten van grootschalig onderhoud bevat de kosten voor activiteiten die nodig zijn om de kwaliteit van de infrastructuur te handhaven en de levensduur op de lange en middellange termijn te realiseren. De activiteiten richten zich met name op onderhouden en vervangen, aanpassen en wijzigen van constructies, conserveren van objecten, slijpen van spoorstaven en het seizoenbestendig maken van de sporen.

Kleinschalig onderhoud

De kosten van kleinschalig onderhoud bevat kosten voor de activiteiten die noodzakelijk zijn om de prestaties op het gebied van beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid te realiseren. Het gaat zowel om cyclische als incidentele onderhoudsactiviteiten. Deze activiteiten zijn onder andere gericht op inspecties van de infrastructuur, correctie van spoorligging, vervangen van (kleine) componenten en functieherstel.

Onderhoud transfer

De kosten voor onderhoud van de transferruimte in stations bevatten kosten voor het schoonmaken, dagelijks en constructief onderhoud, verhelpen van storingen, energie, onroerendzaakbelasting en verzekeringen.

Beheer

De kosten van beheer bevatten voornamelijk kosten van beheer van IT systemen, kosten van energieverbruik van de spoorinfra en benodigde inzet bij calamiteiten.

Planstudies/innovaties/verkenningen

De kosten voor verkenningen en innovatie bestaan uit kosten voor planstudies voor projecten en programma’s voor uitbreiding en optimalisatie van infrastructuur en projecten die gericht zijn op logistieke en technologische doorbraken.

Lonen en salarissen

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

2015

2014

    
 

Totaal

-243

-236

    
 

Verdeling van FTE (gemiddeld aantal FTE)

2015

2014

    
 

Directie

14

18

 

Vervoer en Dienstregeling

214

182

 

Operatie

2.234

2.297

 

Projecten

831

893

 

Staven

500

478

  

3.793

3.868

Alle medewerkers zijn in dienst van ProRail B.V.

Sociale lasten

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

2015

2014

    
 

Totaal

42

-40

Het werkgeversaandeel van de pensioenpremies bedraagt EUR 11,9 miljoen (2014: EUR 9,8 miljoen).

Bezoldiging commissarissen

De ten laste van ProRail komende beloning van de commissarissen over 2015 bedraagt in totaal EUR 195.227 (2014: EUR 190.525). De beloning bestaat uit een vast honorarium, een vergoeding voor deelname aan een of meer commissies en een onkostenvergoeding. In 2015 heeft indexering van de bezoldiging plaatsgevonden. De bezoldiging van de raad van commissarissen over 2015 is als volgt:

 

Bedragen in euro's

.

 

M/V

Vaste jaarlijkse vergoeding

Vergoeding Audit Commissie

Vergoeding remuneratie, selectie en benoemings-commissie

Vergoeding compliance en integriteits- commissie

Gedelegeerd commissaris

Overige vergoedingen

Totaal 2015

Totaal 2014

           
 

J.G.M. Alders

M

31.870

7.822

1.252

40.944

20.472

 

W.E. Kooijman

M

20.266

7.822

1.181

1.252

30.521

29.198

 

J.G.H. Helthuis 1)

V

20.266

7.822

7.822

6.000

1.252

43.162

72.982

 

P.T.H. Timmermans

M

20.266

7.822

1.252

29.340

29.198

 

A.C.W. Sneller 2)

V

16.888

6.518

1.181

1.043

25.630

 

L.M. Sondag 2)

M

16.888

6.518

1.181

1.043

25.630

 

M.A.M. Boersma 3)

M

20.274

 

C.J.G. Zuiderwijk-Jacobs 3)

V

18.401

  1. Gedelegeerd commissaris tot en met 30 januari 2015

  2. Benoemd op 1 maart 2015

  3. Teruggetreden op aandeelhoudersvergadering van 27 juni 2014

  Er zijn geen leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen verstrekt door de onderneming.

  Bezoldiging bestuurders

  De ten laste van ProRail komende beloning van de statutair bestuurders en de overige directieleden over 2015 bedraagt in totaal EUR 1.056.770 (2014: EUR 1.217.232). De beloning van de directie bestaat uit een vast inkomen met secundaire arbeidsvoorwaarden (onkostenvergoeding, leaseauto en pensioen). De bezoldiging voor de statutaire bestuurders en overige directieleden is als volgt:

   

  Bedragen in euro's

  .

    

  Periodiek betaalde beloningen

  Beloningen betaalbaar op termijn 9)

  Overige vergoedingen 10)

  Totaal

  Uitkering bij beindiging dienstverband

     

  Brutoloon

  Werkgeversdeel sociale premies

  Onkosten vergoeding

  Bijtelling auto

      
             
   

  P. Eringa 1)

  2015

  155.250

  6.155

  5.662

  5.687

  4.237

  -

  176.991

  -

   

  President directeur

  2014

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

   

  P.E.M. Buck

  2015

  188.000

  8.207

  4.992

  12.247

  5.649

  18.700

  237.795

  -

   

  Directeur projecten

  2014

  188.000

  6.397

  4.992

  12.240

  9.425

  -

  221.054

  -

   

  W. Knopperts 2)

  2015

  171.921

  8.207

  720

  12.465

  5.649

  13.305

  212.267

  -

   

  Directeur operatie (waarnemend)

  2014

  122.822

  6.131

  540

  8.424

  6.087

  -

  144.004

  -

   

  H. Thomassen 3)

  2015

  160.800

  8.207

  720

  9.134

  5.649

  7.904

  192.414

  -

   

  Directeur vervoer en dienstregeling (waarnemend)

  2014

  157.894

  8.265

  720

  9.492

  7.800

  -

  184.171

  -

   

  D.J.A. Kruik 4)

  2015

  122.822

  6.155

  540

  4.538

  4.237

  5.738

  144.030

  -

   

  Directeur financiën (waarnemend)

  2014

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

   

  M.W. Gout-Van Sinderen 5)

  2015

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

   

  President directeur

  2014

  119.931

  4.131

  3.774

  -

  4.713

  -

  132.549

  188.000

   

  P.M.E. Dirix 6)

  2015

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

   

  Directeur operatie

  2014

  49.982

  2.065

  1.248

  4.236

  2.128

  -

  59.659

  -

   

  E.T.A. de Boer 7)

  2015

  -

  -

  -

  -

  -

  93.273

  93.273

  -

   

  directeur financiën a.i.

  2014

  -

  -

  -

  -

  -

  103.090

  103.090

  -

   

  R. van der Steeg 8)

  2015

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

   

  directeur financiën a.i.

  2014

  -

  -

  -

  -

  -

  184.705

  184.705

  -

   1. In dienst per 1 april 2015

   2. Waarnemend directeur operatie vanaf 1 april 2014

   3. Waarnemend directeur vervoer en dienstregeling vanaf 1 juni 2013

   4. Waarnemend directeur financiën vanaf 1 april 2015

   5. Uit dienst per 1 juli 2014

   6. Uit dienst per 1 april 2014

   7. Directeur financiën ad interim vanaf 1 oktober 2014 t/m 10 april 2015, vergoeding is gebaseerd op een uurtarief exclusief kantoorkosten (10% van bezoldiging)

   8. Directeur financiën ad interim vanaf 19 augustus 2013 t/m 15 oktober 2014, vergoeding is gebaseerd op een uurtarief exclusief kantoorkosten (10% van bezoldiging)

   9. Werkgeversdeel van pensioenpremie

   10. Overige vergoedingen voor vaste medewerkers betreffen een bruto toeslag voor pensioen versobering

   Er zijn geen leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders verstrekt door de onderneming.

   Arbeidsvoorwaarden

   Vervoersfaciliteiten

   ProRail opereert binnen het domein van het Openbaar Vervoer. Om in de mobiliteitsbehoefte van haar medewerkers te voorzien stelt ProRail hen en hun gezinsleden vervoersfaciliteiten ter beschikking (gebonden aan de fiscale regels ter zake).

   Pensioen

   De pensioenregeling van de bedrijfstak Spoorwegen is een collectieve toegezegde-bijdrageregeling, die de werkgever verplicht tot het betalen van een vooraf vastgestelde jaarlijkse premie. De opbouw van het pensioen is afhankelijk van de leeftijd van de medewerker. Medewerkers geboren in of na 1950 hebben in beginsel aanspraak op een pensioen gebaseerd op een middelloonregeling met een pensioenleeftijd van 67 jaar. De werkgever is niet aansprakelijk voor het aanvullen van premie- of dekkingstekorten bij het pensioenfonds. Eind 2015 is geen sprake van een noodzaak tot een verplichting respectievelijk recht op overschot.

   Afschrijvingskosten

    

   Bedragen in miljoenen euro's

   .

    

   2015

   2014

       
    

   Afschrijvingen, gefinancierd door eigen financiering

   -120

   -118

    

   Afschrijvingen, gefinancierd door de Rijksoverheid en derden

   -424

   -409

       
     

   -544

   -527

    

   Amortisatie materiële vaste activa, gefinancierd door de Rijksoverheid en derden

   424

   409

    

   Totaal afschrijvingskosten

   -120

   -118

   Amortisatie

   De amortisaties betreffen de vrijval van investeringsbijdragen ten gunste van de winst- en verliesrekening. Deze amortisaties staan tegenover de betreffende afschrijvingskosten van de materiële vaste activa die zijn gefinancierd door de Rijksoverheid en derden.

   Overige waardeveranderingen vaste activa

    

   Bedragen in miljoenen euro's

   .

    

   2015

   2014

       
    

   Overige waardeveranderingen, gefinancierd door eigen financiering

   -10

   -23

    

   Overige waardeveranderingen, gefinancierd door de Rijksoverheid en derden

   -120

   -134

       
     

   -130

   -157

    

   Amortisatie, gefinancierd door de Rijksoverheid en derden

   120

   134

    

   Totaal overige waardeveranderingen

   -10

   -23

   Onder de overige waardeveranderingen vaste activa zijn begrepen boekwaarderesultaten bij desinvesteringen en de niet-activeerbare-investeringen. Deze posten worden toegelicht bij het verloopoverzicht materiële vaste activa.

   Overige bedrijfslasten

    

   Bedragen in miljoenen euro's

   .

    

   2015

   2014

       
    

   Huisvesting- en kantoor/werkplekkosten

   -56

   -66

    

   Overige personeelskosten

   -23

   -25

    

   Externe dienstverlening

   -39

   -43

    

   Overige baten en lasten

   1

   40

     

   -117

   -94

   Honoraria van de accountant

   Onderstaande honoraria zijn in 2015 ten laste van het resultaat (externe dienstverlening) van ProRail gebracht voor accountantskosten en adviesdiensten door de externe accountant van ProRail zijnde Ernst & Young Accountants LLP, voor dienstverlening uitgevoerd in 2015.

   Honoraria van de accountant

    

   Bedragen in miljoenen euro's

   .

    

   2015

   2014

       
    

   Onderzoek van de jaarrekening

   0,7

   0,4

    

   Andere controleopdrachten

   0,8

   0,7

    

   Adviesdiensten op fiscaal terrein

   -

   -

    

   Andere niet controlediensten

   0,1

   0,3

     

   1,6

   1,4

   In het honorarium voor de controle van de jaarrekening van ProRail B.V. zijn de werkzaamheden voor de jaarrekening en daarmee verband houdende verantwoordingen van ProRail opgenomen. De overige controleopdrachten betreffen de controlewerkzaamheden voor projectverantwoordingen en het jaarverslag. Andere niet controlediensten betreffen algemene adviesdiensten. Er zijn in het boekjaar geen adviesdiensten op fiscaal terrein door de accountant uitgevoerd.