Bedragen in miljoenen euro's

.

 

2015

2014

    
 

Totaal

13

50

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening betreft het verschil tussen de verleende subsidie en de werkelijke kosten waarvoor subsidie is verleend en wordt in zijn geheel ten gunste van de egalisatierekening gebracht. De resultaatsontwikkelingen die zich in 2015 hebben voorgedaan zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

2015

   
 

Aanbestedingsresultaat

5

 

Vrijval vooruitontvangen omgevingswerken

4

 

Gebruiksvergoeding

5

 

Overige

-1

 

Totaal

13