Financiën

Doelstelling van ProRail is om haar middelen zo effectief en efficiënt mogelijk te besteden en hierover op een transparante manier verantwoording af te leggen.

In het kort

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Financiële prestaties

ProRail realiseerde in 2015 bedrijfsopbrengsten ter grootte van € 1.2 miljard in de vorm van exploitatiebijdragen van de Rijksoverheid (€ 747 miljoen), gebruiksvergoeding (€ 314 miljoen), geactiveerde productie (€ 97 miljoen) en overige bedrijfsopbrengsten (€ 42 miljoen). De bedrijfslasten bedroegen eveneens € 1,2 miljard. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening kwam in 2015 uit op € 13 miljoen.

In 2015 werd voor circa € 1,0 miljard aan investeringsbijdragen ontvangen vanuit het Infrastructuurfonds (€ 710 miljoen) en van derden (€ 267 miljoen). In 2015 is circa € 1,0 miljard besteed aan de onderhanden investeringsactiviteiten. De totale kasstroom van ProRail bedroeg € 76 miljoen positief.

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Effectieve bestedingen

ProRail is voor de financiering van haar activiteiten afhankelijk van de subsidie en vergoedingen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en andere overheden. Daarnaast ontvangt ProRail gebruiksvergoedingen van vervoerders. De bestedingen van deze middelen aan onze bedrijfsactiviteiten worden hieronder verder toegelicht.

Investeringsprojecten

De aanleg van spoor en stations vergt grote investeringen. We zetten de beschikbaar gestelde middelen zo effectief mogelijk in volgens de afspraken met de betrokken partijen en binnen de geplande tijd. Alle investeringen worden getoetst op effectiviteit. Om het proces van besluitvorming over prioritering tussen de verschillende projecten structureel en systematisch te laten plaatsvinden, is een portfoliomanagementstructuur ingericht.

Onderhoud en beheer

ProRail besteedt het onderhoud aan het spoor en de transferruimten op stations uit. We laten deze onderhoudswerkzaamheden zo effectief en efficiënt mogelijk uitvoeren door gekwalificeerde aannemers. De voornaamste kostendragers in het jaar 2015 hebben we hieronder toegelicht.

Grootschalig onderhoud

De kosten van grootschalig onderhoud bevat de kosten voor activiteiten die nodig zijn om de kwaliteit van de infrastructuur te handhaven en de levensduur op de lange en middellange termijn te realiseren. De activiteiten richten zich met name op onderhouden en vervangen, aanpassen en wijzigen van constructies, conserveren van objecten, slijpen van spoorstaven en het seizoensbestendig maken van de sporen.

Kleinschalig onderhoud

De kosten van kleinschalig onderhoud bevat kosten voor de activiteiten die noodzakelijk zijn om de prestaties op het gebied van beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid te realiseren. Het gaat zowel om cyclische als incidentele onderhoudsactiviteiten. Deze activiteiten zijn onder andere gericht op inspecties van de infrastructuur, correctie van spoorligging, vervangen van (kleine) componenten en functieherstel. ProRail zet samen met de aannemers de onderhoudscontracten om naar Prestatie Gericht Onderhoud (PGO)-contracten. ProRail realiseert hiermee een betere kosten-prestatieverhouding. De werkelijke kosten voor kleinschalig onderhoud zijn over de jaren heen nagenoeg gelijk gebleven.

Onderhoud transfer en beheer

De kosten voor onderhoud van de transferruimte in stations bevatten kosten voor het schoonmaken, dagelijks en constructief onderhoud, verhelpen van storingen, energie, onroerendzaakbelasting en verzekeringen. De beheerkosten betreffen het beheer van IT-systemen, het energieverbruik van de spoorinfra en de inzet bij calamiteiten.

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Lagere kosten

ProRail staat voor een financiële uitdaging om klantgerichter en resultaatgerichter te werken, maar met minder middelen dan voorheen, mede als gevolg van taakstellingen die het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan ProRail oplegt. In 2015 zijn binnen alle afdelingen van ProRail de ingezette besparingsacties in eerdere jaren voortgezet.

Meer doen met minder budget

Om met het lagere budget toch een goed functionerend en veilig spoor te kunnen leveren, stelden we reeds in 2013 voor heel ProRail concrete besparingsdoelen vast, waardoor we nog slimmer kunnen werken zonder aan kwaliteit en veiligheid in te boeten. Deze acties zijn in 2015 voortgezet.

Lees hier meer over het programma 2012-2015.

Efficiënter werken

In 2012 zijn we begonnen processen te versimpelen en de interne kwaliteit te verbeteren. Deze trajecten lopen door in 2015. Daarnaast werken we aan het terugdringen van de inhuur van externe medewerkers, en het aantal ProRail-medewerkers binnen de organisatie. Een continu thema voor het management is het structureel terugbrengen van onderhoudskosten bij uitbreidings- en vervangingsinvesteringen in het spoor. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de lagere LCC (Life Cycle Costs).

In 2012 zijn we begonnen processen te versimpelen en de interne kwaliteit te verbeteren. Deze trajecten lopen door in 2015. Daarnaast werken we aan het terugdringen van de inhuur van externe medewerkers, en het aantal ProRail-medewerkers binnen de organisatie. Een continu thema voor het management is het structureel terugbrengen van onderhoudskosten bij uitbreidings- en vervangingsinvesteringen in het spoor. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de lagere LCC (Life Cycle Costs).

Life Cycle Costs

De kosten per treinkilometer, ofwel Life Cycle Costs, zijn de kosten voor het beheer, onderhoud en de vervanging van het spoor plus de nettokosten van personeel en huisvesting (apparaat), gedeeld door het aantal gereden treinkilometers. In de berekening van de LCC wordt geen rekening gehouden met financieringskosten. Ook worden de kosten van en de gereden kilometers op de HSL-Zuid en de Betuweroute niet meegerekend. De daling van de LCC in 2015 ten opzichte van 2014 wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten voor beheer, vervanging en personeel. Daarnaast is een hoger aantal treinkilometers gerealiseerd.

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag