Balans per 31 december 2016

(vóór verwerking van het resultaat)

.

Activa

 

31 december 2016

31 december 2015

       
 

Vaste activa

     
 

Materiële vaste activa

1

17.905

 

17.575

 
 

Financiële vaste activa

2

6

 

5

 
    

17.911

 

17.580

 

Vlottende activa

     
 

Vorderingen

3

400

 

336

 
 

Liquide middelen

4

509

 

689

 
    

909

 

1.025

       
 

Totaal Activa

  

18.820

 

18.605

       
 

Passiva

 

31 december 2016

31 december 2015

       
 

Eigen vermogen

5

    
 

Gestort kapitaal

 

0,02

 

0,02

 
 

Wettelijke reserve

 

1

 

0,9

 
 

Agio

 

1.599

 

1.599

 
 

Overige reserve

 

5

 

5

 
    

1.605

 

1.604

 

Voorzieningen

6

 

17

 

21

 

Langlopende schulden

7

 

16.193

 

15.851

 

Kortlopende schulden

8

 

1.005

 

1.129

       
 

Totaal Passiva

  

18.820

 

18.605

  Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

  Winst- en verliesrekening over 2016

  .

    

  2016

  2015

         
   

  Netto omzet

       
   

  Exploitatiebijdragen Rijksoverheid

   

  762

   

  747

   
   

  Gebruiksvergoeding

   

  350

   

  314

   
      

  1.112

   

  1.061

         
   

  Geactiveerde productie eigen bedrijf

    

  98

   

  97

   

  Overige bedrijfsopbrengsten

    

  44

   

  42

   

  Bedrijfsopbrengsten

  10

   

  1.254

   

  1.200

         
   

  Exploitatielasten

  11

      
   

  Kosten van uitbesteed werk

   

  -704

   

  -641

   
   

  Lonen en salarissen

   

  -257

   

  -243

   
   

  Sociale lasten

   

  -49

   

  -42

   
   

  Afschrijvingskosten

   

  -117

   

  -120

   
   

  Overige waardeveranderingen vaste activa

   

  -18

   

  -10

   
   

  Overige bedrijfslasten

   

  -120

   

  -117

   
      

  -1.265

   

  -1.173

         
   

  Financiële baten en lasten

  12

   

  -15

   

  -14

         
   

  Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor mutatie egalisatierekening en belastingen

  13

   

  -26

   

  13

         
   

  Mutatie egalisatierekening

  14

   

  26

   

  -13

         
   

  Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

    

  -

   

  -

         
   

  Belastingen

  15

   

  -

   

  -

         
   

  Resultaat na belastingen

    

  -

   

  -

   Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

   Kasstroomoverzicht 2016

   .

    

   2016

   2015

         
    

   Ontvangsten vanuit Infrastructuurfonds

   653

    

   737

    
    

   Ontvangsten van vervoerders

   360

    

   320

    
    

   Ontvangsten van derden

   33

    

   41

    
    

   Ontvangsten beheer en onderhoud

    

   1.046

    

   1.098

         
    

   Leveranciers beheer en onderhoud

   -724

    

   -678

    
    

   Apparaat en personeel

   -271

    

   -272

    
    

   Betalingen beheer en onderhoud

    

   -995

    

   -950

    

   Kasstroom uit bedrijfsoperaties

    

   51

    

   148

         
    

   Ontvangen interest

    

   -

    

   1

    

   Betaalde interest

    

   -13

    

   -13

    

   Kasstroom uit operationele activiteiten

    

   38

    

   136

         
    

   Ontvangsten vanuit Infrastructuurfonds

   638

    

   710

    
    

   Ontvangsten van derden

   260

    

   267

    
    

   Leveranciers uitbreiding en vervanging

   -984

    

   -909

    
    

   Apparaat en personeel

   -131

    

   -128

    
    

   Kasstroom uit investeringsactiviteiten

    

   -218

    

   -60

         
    

   Aflossing leningen

   -

    

   -

    
    

   Kasstroom uit financieringsactiviteiten

    

   -

    

   -

         
    

   Totale kasstroom

    

   -180

    

   76

         
    

   Liquide middelen einde boekjaar

    

   509

    

   689

    

   Liquide middelen begin boekjaar

    

   689

    

   613

         
    

   Mutatie liquide middelen

    

   -180

    

   76

   Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag