Balans per 31 december 2015

Bedragen in miljoenen euro's (vóór verwerking van het resultaat)

.

Activa

 

31 december 2015

31 december 2014

       
 

Vaste activa

     
 

Materiële vaste activa

1

17.575

 

17.399

 
 

Financiële vaste activa

2

5

 

2

 
    

17.580

 

17.401

 

Vlottende activa

     
 

Vorderingen

3

336

 

214

 
 

Liquide middelen

4

689

 

613

 
    

1.025

 

827

       
 

Totaal Activa

  

18.605

 

18.228

       
 

Passiva

 

31 december 2015

31 december 2014

       
 

Eigen vermogen

5

    
 

Gestort kapitaal

 

0,02

 

0,02

 
 

Wettelijke reserve

 

0,9

 

0,6

 
 

Agio

 

1.599

 

1.599

 
 

Overige reserve

 

5

 

5

 
    

1.604

 

1.604

 

Voorzieningen

6

 

21

 

28

 

Langlopende schulden

7

 

15.851

 

15.552

 

Kortlopende schulden

8

 

1.129

 

1.044

       
 

Totaal Passiva

  

18.605

 

18.228

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Winst- en verliesrekening over 2015

Bedragen in miljoenen euro's

.

  

2015

2014

       
 

Netto omzet

     
 

Exploitatiebijdragen Rijksoverheid

 

747

 

790

 
 

Gebruiksvergoeding

 

314

 

262

 
    

1.061

 

1.052

       
 

Geactiveerde productie eigen bedrijf

  

97

 

93

 

Overige bedrijfsopbrengsten

  

42

 

58

 

Bedrijfsopbrengsten

10

 

1.200

 

1.203

       
 

Exploitatielasten

11

    
 

Kosten van uitbesteed werk

 

-641

 

-630

 
 

Lonen en salarissen

 

-243

 

-236

 
 

Sociale lasten

 

-42

 

-40

 
 

Afschrijvingskosten

 

-120

 

-118

 
 

Overige waardeveranderingen vaste activa

 

-10

 

-23

 
 

Overige bedrijfslasten

 

-117

 

-94

 
    

-1.173

 

-1.141

       
 

Financiële baten en lasten

12

 

-14

 

-12

       
 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor mutatie egalisatierekening en belastingen

13

 

13

 

50

       
 

Mutatie egalisatierekening

14

 

-13

 

-50

       
 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

  

-

 

-

       
 

Belastingen

15

 

-

 

-

       
 

Resultaat na belastingen

  

-

 

-

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Kasstroomoverzicht 2015

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

2015

2014

      
 

Ontvangsten vanuit Infrastructuurfonds

737

 

753

 
 

Ontvangsten van vervoerders

320

 

262

 
 

Ontvangsten van derden

41

 

53

 
 

Ontvangsten beheer en onderhoud

 

1.098

 

1.068

      
 

Leveranciers beheer en onderhoud

-678

 

-659

 
 

Apparaat en personeel

-272

 

-290

 
 

Betalingen beheer en onderhoud

 

-950

 

-949

 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

 

148

 

119

      
 

Ontvangen interest

 

1

 

2

 

Betaalde interest

 

-13

 

-13

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

136

 

108

      
 

Ontvangsten vanuit Infrastructuurfonds

710

 

883

 
 

Ontvangsten van derden

267

 

280

 
 

Leveranciers uitbreiding en vervanging

-909

 

-1.145

 
 

Apparaat en personeel

-128

 

-122

 
 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-60

 

-104

      
 

Terugbetaling ontvangen bijdragen

-

 

-

 
 

Aflossing leningen

-

 

-

 
 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

-

 

-

      
 

Totale kasstroom

 

76

 

4

      
 

Liquide middelen einde boekjaar

 

689

 

613

 

Liquide middelen begin boekjaar

 

613

 

609

      
 

Mutatie liquide middelen

 

76

 

4

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag