Toelichting op de balans, winst- en verliesrekening

Algemeen

ProRail is een publieke dienstverlener in spoormobiliteit die 24/7 zorgt voor een beschikbaar, betrouwbaar en veilig spoor voor reizigers en vervoerders. ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland: aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid. ProRail verdeelt als onafhankelijke partij de ruimte op het spoor, regelt alle treinverkeer, bouwt en beheert stations en legt nieuwe sporen aan. Ten slotte onderhoudt ProRail bestaande sporen, wissels, seinen en overwegen.

ProRail is houder van de beheerconcessie van de Nederlandse hoofdspoorwegen. In de beheerconcessie staan de afspraken tussen ProRail en overheid over beheer en onderhoud van het spoor - onder meer over beschikbaarheid en betrouwbaarheid, maar ook over de kwaliteit van de informatievoorziening. In december 2014 is de Beheerconcessie 2015-2025 aan ProRail verleend.

Aandeelhouder

De Nederlandse Staat is, via Railinfratrust B.V., de enige aandeelhouder van ProRail B.V. Het aandeelhouderschap is ondergebracht bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Railinfratrust B.V. te Utrecht consolideert de financiële gegevens van ProRail B.V. in haar geconsolideerde jaarrekening.

Structuur van de onderneming

ProRail B.V. is een niet-beursgenoteerde vennootschap, gevestigd te Utrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30124359. In de statuten is opgenomen dat het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door drie statutaire bestuurders. De raad van commissarissen houdt toezicht.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2016, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2016.

Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De hierna uiteengezette grondslagen voor de financiële verslaggeving zijn consistent toegepast voor de gepresenteerde perioden in deze jaarrekening.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Activa en passiva worden tegen kostprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans als een transactie (met betrekking tot het actief of de verplichting) niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s met betrekking tot de handelsgoederen zijn overgedragen aan de koper.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat tevens de functionele valuta is van de onderneming. Alle financiële informatie in euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.

Presentatie

ProRail is de enige spoorweginfrabeheerder in Nederland en voert deze taken uit op basis van een beheerconcessie verleend door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Voor het inzicht wordt daarom afgeweken van de standaard indeling en model. De gehanteerde benamingen in de verloopstaat materiële vaste activa wijken af van de standaardindeling (artikel 366 lid 1 Titel 9 BW 2) teneinde een beter inzicht te geven en beter aan te sluiten bij de aard van het bedrijf conform artikel 362 lid 4 Titel 9 BW 2. Hiertoe is de onderverdeling van de verloopstaat materiële vaste activa uitgebreid. Daarnaast sluit de indeling beter aan bij de gehanteerde benamingen in de communicatie tussen ProRail en de Rijksoverheid.

Schattingen en onzekerheden

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor het weergeven van de financiële positie en vereisen schattingen en veronderstellingen:

 • gebruiksduren van materiële vaste activa

 • bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

 • omvang van voorzieningen

 • investeringsbijdrage inzake AK schommelfonds

Afrondingsverschillen

De bedragen in deze jaarrekening luiden in miljoenen euro's, tenzij anders is aangegeven. De in de tabellen opgenomen getallen zijn afgeronde bedragen. Hierdoor kunnen zich afrondingsverschillen voordoen.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. De primaire financiële instrumenten dienen ter financiering van de operationele activiteiten of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Het beleid van ProRail is om niet te handelen in financiële instrumenten. ProRail maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten).

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde waarbij de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Handels– en overige vorderingen

Handels– en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Lang- en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

Lang- en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder de kortlopende schulden.

Bijzondere waardeverminderingen financiële activa

Een financieel actief wordt geacht onderhevig te zijn aan een bijzondere waardevermindering indien er objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste opname van het actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft gehad op de verwachte toekomstige kasstromen van dat actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt.

Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering omvatten het niet nakomen van betalingsverplichtingen en achterstallige betaling door een debiteur, herstructurering van een aan ProRail toekomend bedrag onder voorwaarden die de onderneming anders niet zou hebben overwogen, aanwijzingen dat een debiteur of emittent failliet zal gaan.

Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd financieel actief wordt berekend als het verschil tussen de boekwaarde en de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, gedisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve rente van het actief. Verliezen worden opgenomen in de winst- en-verliesrekening. Rente op het aan een bijzondere waardevermindering onderhevige actief blijft verantwoord worden via oprenting van het actief met de oorspronkelijke effectieve rente van het actief.

Als in een latere periode de waarde van het actief, onderhevig aan een bijzondere waardevermindering, stijgt en het herstel objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die plaatsvond na de opname van het bijzondere waardeverminderingsverlies, wordt het bedrag uit hoofde van het herstel (tot maximaal de oorspronkelijke kostprijs) opgenomen in de winst- en verliesrekening.

Materiële vaste activa

Waardering

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. Terreinen in de categorie Dragen, geleiden en doorsnijden en activa in de categorie Werken in constructie worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen.

De aanschafwaarde bestaat uit de investeringsuitgaven die verband houden met het verkrijgen of vervaardigen van het activum, inclusief de kosten van de door eigen personeel verrichte werkzaamheden (geactiveerde productie eigen bedrijf). In de aanschafwaarde wordt geen rente over investeringen tijdens de bouw begrepen. Kosten van groot onderhoud aan materiële vaste activa (en dus kosten welke gerelateerd zijn aan het instandhouden van een actief, zoals schilderen van objecten), worden direct ten laste gebracht van de winst- en verliesrekening.

Ontvangen bijdragen van de Rijksoverheid en derden ten behoeve van de financiering van materiële vaste activa worden als overlopend passief verantwoord. Financiering vindt plaats tegen aanschafwaarde.

Afschrijvingen

De afschrijvingen worden lineair berekend en zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur per onderscheidend component, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Op Terreinen in de categorie Dragen, geleiden en doorsnijden en Werken in constructie wordt niet afgeschreven. Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde wijzigen, worden deze als een schattingswijziging verantwoord. Afschrijving start op het moment dat een actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik en wordt beëindigd bij buitengebruikstelling of bij desinvestering.

De ontvangen investeringsvergoeding van de Rijksoverheid is gebaseerd op de aanschafwaarde en wordt als jaaramortisatie in mindering gebracht op de afschrijvingskosten naar voortgang van de afschrijving van de activa waarop de vergoeding betrekking heeft.

De afschrijvingstermijnen in jaren voor de overige categorieën activa zijn als volgt:

.

 

Ondergrens

Bovengrens

    
 

Dragen, geleiden en doorsnijden

-

120

 

Energie

15

80

 

Transfer

10

100

 

Beheersen en communicatie

3

30

 

Beveiligen

15

75

Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Bijzondere waardevermindering

Jaarlijks wordt onderzocht of er sprake is van een bijzondere waardevermindering van de materiële vaste activa. Indien deze indicatie aanwezig is, dan wordt de verwachte realiseerbare waarde van het actief bepaald. Indien deze waarde lager is dan de huidige boekwaarde, dan wordt het verschil ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht. De aard van de activa leidt ertoe dat de realiseerbare waarde veelal niet per actief kan worden bepaald. In deze gevallen wordt de realiseerbare waarde afgeleid van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort.

Indien een bijzondere waardevermindering heeft plaatsgevonden, wordt jaarlijks nagegaan of er aanwijzingen bestaan of deze waardevermindering ten aanzien van de materiële vaste activa niet meer bestaat of is verminderd en derhalve moet worden teruggenomen. De verhoging mag niet verder gaan dan tot het bedrag van de boekwaarde van het actief dat op dat moment zou hebben gegolden, indien het verlies als gevolg van bijzondere waardevermindering niet zou zijn verantwoord. De verhoging van de boekwaarde (een terugneming van een bijzonder waardevermindering verlies) wordt onmiddellijk verantwoord als bate in de winst- en verliesrekening tot de oorspronkelijke aanschafwaarde.

Financiële vaste activa

Deelnemingen

Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van ProRail gehanteerd. Resultaten op transacties waarbij overdracht van activa en passiva tussen ProRail en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, worden geëlimineerd voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

Overige financiële activa

De grondslagen voor de waardering van de overige financiële activa zijn beschreven onder Financiële instrumenten.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt hiermee rekening gehouden bij de waardering.

Passiva

Eigen vermogen

Een financieel instrument wordt geclassificeerd als eigen vermogen of vreemd vermogen overeenkomstig de juridische realiteit.

Voorzieningen

Voorzieningen worden opgenomen voor een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt en het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt de vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd.

De voorziening jubileumuitkering wordt opgenomen tegen de contante waarde, de overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen.

Reorganisatievoorziening

Een reorganisatievoorziening wordt getroffen als op balansdatum een gedetailleerd reorganisatieplan is geformaliseerd en uiterlijk op opmaakdatum van de jaarrekening de gerechtvaardigde verwachting van uitvoering van het plan is gewekt bij hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. Van een gerechtvaardigde verwachting is sprake als is gestart met de uitvoering van de reorganisatie, of als de hoofdlijnen bekend zijn gemaakt aan hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben.

In de reorganisatievoorziening worden de als gevolg van de reorganisatie noodzakelijke kosten opgenomen die niet in verband staan met de doorlopende activiteiten van de onderneming.

Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen

Een voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen wordt gevormd indien het waarschijnlijk is dat ProRail in een procedure zal worden veroordeeld. De voorziening betreft de beste schatting van het bedrag waarvoor de verplichting kan worden afgewikkeld.

Jubileumvoorziening

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. In de berekening van de contante waarde is rekening gehouden met de loon- en prijsontwikkelingen, recente sterftetafels en inschatting van het dienstverband. Eventuele actuariële winsten of verliezen worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen in de periode waarin deze zich voordoen.

Lang- en kortlopende schulden

De waardering van lang- en kortlopende schulden is toegelicht onder Financiële instrumenten.

Investeringsbijdrage

Ontvangen investeringsbijdragen van de Rijksoverheid en derden ten behoeve van de financiering van materiële vaste activa worden onder de lang- en kortlopende schulden verantwoord. Financiering vindt plaats tegen aanschafwaarde.

Pensioenen

De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de winst- en verliesrekening verantwoord. Te betalen premie dan wel de vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als kortlopend passief respectievelijk overlopend actief verantwoord.

Voor verplichtingen naast de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt een voorziening opgenomen, indien per balansdatum sprake is van een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting aan de pensioenuitvoerder en/of werknemer, het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is, en er een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de omvang van de verplichting. De voorziening voor additionele verplichtingen aan de pensioenuitvoerder en/of werknemer, wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering opgenomen als ProRail de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar de onderneming zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Egalisatierekening

De door ProRail te vormen egalisatiereserve, als bedoeld in artikel 4:72, van de Algemene wet bestuursrecht, wordt als een egalisatierekening verantwoord in de jaarrekening. Op de egalisatierekening is het saldo verantwoord van de historische resultaten uit gewone bedrijfsuitoefening en door de Rijksoverheid ingehouden taakstellingen bij het verlenen van de subsidiebeschikking. Het verschil tussen de vastgestelde subsidie en de werkelijke kosten waarvoor subsidie wordt verleend, komt ten gunste onderscheidenlijk ten laste van de egalisatierekening. Dit saldo wordt afhankelijk van een debet of credit stand, als overlopend actief respectievelijk overlopend passief verantwoord.

Resultaatbepaling

Opbrengstverantwoording

Netto-omzet

Onder de Exploitatiebijdragen Rijksoverheid worden de van de Rijksoverheid verkregen middelen voor capaciteitsmanagement, verkeersleiding, onderhoud en kapitaallasten van het landelijke railnet verantwoord. De exploitatiesubsidie wordt opgenomen op het moment dat aan alle voorwaarden is voldaan. Dit houdt in dat exploitatiesubsidie ten gunste van de winst- en verliesrekening komt in het jaar waarin de ermee samenhangende bestedingen worden verwerkt.

De van de Rijksoverheid ontvangen vergoedingen voor aanleg van vaste activa en vervanging van de bovenbouw worden op de Exploitatiebijdragen in mindering gebracht en gepresenteerd als Investeringsbijdragen onder de lang- en kortlopende schulden.

De van spoorwegondernemingen geïnde vergoedingen voor gebruik van het landelijk railnet worden onder Gebruiksvergoeding verantwoord.

Geactiveerde productie eigen bedrijf

Onder Geactiveerde productie eigen bedrijf zijn opgenomen de door het eigen personeel verrichte werkzaamheden, welke betrekking hebben op de vervaardiging van materiële vaste activa (investering), zoals voorbereiding en toezicht.

Overige bedrijfsopbrengsten

Onder Overige bedrijfsopbrengsten zijn opgenomen de opbrengsten van de voor derden uitgevoerde werkzaamheden en doorbelastingen aan deelnemingen uit hoofde van door ProRail verrichte diensten, zoals detachering van treindienstleiders.

Kosten

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Rentelasten en soortgelijke lasten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren.

Belastingen

ProRail B.V. maakt samen met Railinfratrust B.V. deel uit van een fiscale eenheid voor de heffing van vennootschapsbelasting en tevens van een fiscale eenheid voor de heffing van omzetbelasting. Beide vennootschappen zijn volgens de standaardvoorwaarden hoofdelijk aansprakelijk voor de te betalen belasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken vennootschappen. De verrekening van de belastingen binnen deze eenheid vindt plaats alsof elke maatschappij zelfstandig belastingplichtig is.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode, waarbij onderscheid is gemaakt tussen de kasstromen uit operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.

In het kasstroomoverzicht zijn de stromen voor ontvangen bijdragen en daaraan gerelateerde uitgaven ten aanzien van omgevingswerken in opdracht van derden als bruto stromen verantwoord.

Bepaling reële waarde

De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn.

De boekwaarde van de liquide middelen benadert de reële waarde vanwege de korte doorlooptijd van de gehouden instrumenten. De kortlopende schulden bestaan hoofdzakelijk uit schulden aan leveranciers en de Rijksoverheid. De reële waarde van de kortlopende schulden is nagenoeg gelijk aan de marktwaarde als gevolg van de korte looptijden van de betreffende instrumenten.

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

1 Materiële vaste activa

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

Dragen, geleiden en doorsnijden

Energie

Beheersen en communicatie

Beveiligen

Transfer

Werken in constructie

Totaal

         
 

Stand per 31 december 2015

       
 

Aanschafwaarde

16.368

2.129

1.345

2.068

2.429

1.456

25.795

 

Cumulatieve afschrijvingen

-4.923

-771

-819

-1.089

-618

-

-8.220

 

Boekwaarde

11.445

1.358

526

979

1.811

1.456

17.575

         
 

Mutaties in de boekwaarde

       
 

Investeringen

-

-

-

-

-

975

975

 

Ingebruikname

995

159

94

81

275

-1.604

-

 

Desinvesteringen

-27

-1

-

-2

-17

-

-47

 

Afschrijvingen

-298

-53

-77

-68

-62

-

-558

 

Overige mutaties

-21

-6

1

1

9

-24

-40

 

Saldo

649

99

18

12

205

-653

330

         
 

Stand per 31 december 2016

       
 

Aanschafwaarde

17.230

2.265

1.396

2.134

2.672

803

26.500

 

Cumulatieve afschrijvingen

-5.136

-808

-852

-1.143

-656

-

-8.595

 

Boekwaarde

12.094

1.457

544

991

2.016

803

17.905

Het juridische eigendom van de spoorinfra ligt bij Railinfratrust B.V. (100% aandeelhouder van ProRail B.V.).

Categorieën materiële vaste activa

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

Dragen, geleiden en doorsnijden

Energie

Beheersen en communicatie

Beveiligen

Transfer

       
 

Terreinen

806

-

-

-

-

 

Aardebaan (inclusief voorzieningen)

996

-

-

-

-

 

Gebouwen

254

-

-

-

-

 

Bovenbouw (inclusief ballast)

3.272

-

-

-

-

 

Bruggen

3.520

-

-

-

-

 

Tunnels

2.166

-

-

-

-

 

Overig Dragen, geleiden en doorsnijden: o.a. overwegen en geluidsschermen

1.080

-

-

-

-

 

Overig Beheersen en communicatie: o.a. hard- software, apparatuur

-

-

544

-

-

 

Bovenleiding en draagconstructies

-

857

-

-

-

 

Onderstations/voedingsinstallaties

-

600

-

-

-

 

Baanvak- en emplacementsbeveiliging

-

-

-

991

-

 

Perrons, inclusief overkappingen

-

-

-

-

833

 

Toegang tot perrons (zoals: roltrappen, liften, bruggen en tunnels)

-

-

-

-

458

 

Publiek aandeel in stationsgebouwen

-

-

-

-

472

 

Fietsenstallingen

-

-

-

-

253

  

12.094

1.457

544

991

2.016

Investeringen

De investeringen in materiële vaste activa bedroegen in 2016 EUR 1.044 miljoen en zijn 14% hoger dan in 2015 (EUR 916 miljoen). In de verloopstaat materiële vaste activa zijn de niet activeerbare investeringen á EUR 69 miljoen in mindering gebracht op het saldo van de investeringen. Van het totaal aan investeringen in 2016 is EUR 771 miljoen gefinancierd door ministerie van Infrastructuur en Milieu (2015: EUR 738 miljoen) en EUR 273 miljoen door derden (2015: EUR 178 miljoen).

Ingebruikname

De in gebruik genomen vaste activa bedraagt in 2016 EUR 1.604 miljoen en heeft onder andere betrekking op grote stationsprojecten (Utrecht, Breda) en OV SAAL (Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad).

Overige mutaties

Onder overige mutaties bij de materiële vaste activa zijn overboekingen opgenomen van categorieën activa naar aanleiding van recente inzichten in de verschillende typen objecten, waaronder met name herrubriceringen in verband met herbeoordeling van het economisch eigendom van de onderliggende activa.

Buiten afschrijving geraakte activa

De materiële vaste activa bevat een groot aantal objecten waarvan de afschrijvingstermijn is verstreken en daarmee de betreffende objecten buiten afschrijving zijn geraakt. De technische staat van deze objecten laat toe dat deze objecten niet op korte termijn vervangen behoeven te worden. Het gaat hierbij met name om: stationsgebouwen, spoorbruggen, beveiliging, bovenleiding en draagconstructie, perronkappen en bovenbouw.

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

2 Financiële vaste activa

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

Deelnemingen

Vorderingen op deelnemingen

Totaal

 

Stand per 31 december 2015

2

3

5

 

Mutaties

   
 

Toevoegingen

-

1

1

 

Onttrekkingen

-

-

-

 

Stand per 31 december 2016

2

4

6

Deelnemingen

Onder deelnemingen zijn opgenomen het belang in Relined B.V. en het belang in Keyrail B.V.

Relined B.V.

Relined B.V. heeft ten doel het optimaal uitnutten van capaciteit van glasvezelnetten en kabels ten behoeve van data- en telecomactiviteiten. De vennootschap is statutair gevestigd te Utrecht en heeft een geplaatst aandelenkapitaal van EUR 18.000. ProRail B.V. heeft een belang van 50% in Relined B.V.

Keyrail B.V.

Keyrail B.V. beheerde en exploiteerde de goederenspoorlijn tussen de Rotterdamse haven en de grens van Nederland met Duitsland (de havenspoorlijn en de Betuweroute) tot 1 juli 2015. Deze activiteiten zijn per 1 juli 2015 geïntegreerd binnen ProRail B.V.

De vennootschap is statutair gevestigd te Rotterdam en heeft een geplaatst aandelenkapitaal van EUR 18.000. ProRail B.V. heeft een belang van 50% in Keyrail B.V.

Vorderingen op deelnemingen

De vordering op deelnemingen betreft de rekening courant verhouding met de deelneming Relined B.V.

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

3 Vorderingen

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

2016

2015

    
 

Vorderingen op derden

51

47

 

Vordering op de Rijksoverheid

176

82

 

Vordering op Spoorwegpensioenfonds

39

79

 

Vorderingen op deelnemingen

3

4

 

Vorderingen omzetbelasting

-

6

 

Vorderingen omgevingswerken

16

16

 

Overige vorderingen / Overlopende activa

115

102

  

400

336

Bij de waardering van de vorderingen is bij de vorderingen op derden en vorderingen uit hoofde van door derden veroorzaakte schades rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid van EUR 8 miljoen (2015: EUR 8 miljoen). Alle posten hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.

Vorderingen op derden

Het saldo vorderingen op derden bestaat uitsluitend uit vorderingen op debiteuren, voornamelijk in het kader van gefactureerde projectkosten en gebruiksvergoedingen aan derden.

Vordering op Spoorwegpensioenfonds

Ultimo 2015 is ProRail B.V. met het Spoorwegpensioenfonds en NS overeengekomen dat de overeenkomsten uit 2005 over het premiepad komen te vervallen en worden vervangen door een nieuwe overeenkomst. Door het vervallen van de in de overeenkomsten genoemde afspraken is door het Spoorwegpensioenfonds EUR 79 miljoen ter beschikking van ProRail B.V. gekomen.

De vordering op het Spoorwegpensioenfonds wordt in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017 maandelijks verrekend met de maandelijkse afdracht van de premiebetaling aan het Spoorwegpensioenfonds. Dit verklaart dan ook de afname van de vordering Spoorwegpensioenfonds in kalenderjaar 2016.

Vordering deelnemingen

De vordering op de deelnemingen bedraagt ultimo 2016 EUR 3 miljoen (2015: EUR 4 miljoen) en hebben betrekking op vooruitbetaalde bedragen inzake onder andere huur.

Vorderingen omgevingswerken

ProRail voert werken in de omgeving van de spoorinfrastructuur uit in opdracht en voor rekening en risico van derden, voornamelijk gemeenten en provincies. De kosten voor de betreffende objecten komen niet voor activering door ProRail in aanmerking en laten samen met de gedeclareerde bedragen het onderstaande verloop zien.

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

2016

2015

    
 

Stand vordering omgevingswerken per 1 januari

16

23

    
 

Kosten in het boekjaar

88

83

 

Gedeclareerde bedragen in het boekjaar

-88

-90

    
 

Stand vordering omgevingswerken per 31 december

16

16

Naast de vordering omgevingswerken heeft ProRail tevens een positie inzake de omgevingswerken verantwoord onder de schulden, ‘vooruit gefactureerde bedragen derden’ van EUR 4 miljoen ultimo 2016 (2015: EUR 9 miljoen).

Overige vorderingen / Overlopende activa

De overlopende activa bestaan met name uit vooruitbetalingen van EUR 66 miljoen en nog te factureren bedragen van EUR 31 miljoen. Bij vooruitbetalingen met een langlopend karakter zijn tevens bankgaranties afgegeven. Voor details omtrent de garanties verwijzen wij naar de sectie liquide middelen. Onder de Overige vorderingen / Overlopende activa is een vordering opgenomen op een bestuurder van € 4.361 als gevolg van abusievelijk ontvangen bezoldiging gedurende 2016.

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

4 Liquide middelen

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

2016

2015

    
 

Totaal banktegoeden

509

689

ProRail houdt haar banktegoeden aan op een speciale rekening bij het ministerie van Financiën conform de Wet financiering decentrale overheden.

Het saldo liquide middelen wordt grotendeels gevormd door van derden vooruitontvangen bedragen voor onderhoud en vernieuwing van omgevingswerken, voorfinanciering van geoormerkte programma's en verplichtingen aan leveranciers.

In de liquide middelen is een bedrag van EUR 0,5 miljoen (2015: EUR 2,2 miljoen) aan afgegeven garanties voor met name huurovereenkomsten begrepen. Over dit bedrag kan ProRail niet vrij beschikken.

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

5 Eigen vermogen

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

Gestort kapitaal

Wettelijke reserve

Agio

Overige reserves

Onverdeeld resultaat

Totaal

        
 

Stand per 31 december 2015

0,02

0,9

1.599

5

-

1.604

        
 

Mutaties

      
 

Resultaat deelnemingen

-

0,1

-

-

-

0,1

 

Resultaat lopend boekjaar

-

-

-

-

-

-

        
 

Stand per 31 december 2016

0,02

1

1.599

5

-

1.605

Aandelenkapitaal

Het maatschappelijke aandelenkapitaal bedraagt EUR 90.000 en is verdeeld in 200 aandelen van elk EUR 450. Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal bestaat uit 44 aandelen (2015: 44 aandelen) en bedraagt EUR 19.800 (2015: EUR 19.800). Alle geplaatste en volgestorte aandelen zijn in handen van Railinfratrust B.V., statutair gevestigd te Utrecht. De aandelen van Railinfratrust B.V. zijn 100% in handen van de Nederlandse Staat, waarvoor het aandeelhouderschap is ondergebracht bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, gevestigd te 's-Gravenhage.

Wettelijke reserve

De wettelijke reserve is gevormd voor het deel van het eigen vermogen van de deelnemingen dat niet zonder beperking kan worden uitgekeerd.

Agio

Agio is ontstaan door kapitaalstortingen op de uitgifte van aandelen boven de nominale waarde.

Overige reserves

De overige reserves bevatten de vrij uitkeerbare reserves.

Onverdeeld resultaat

Onder het onverdeeld resultaat zijn de jaarlijkse exploitatieresultaten verantwoord. In 2016 is een nettoresultaat van EUR – miljoen (2015: EUR – miljoen) behaald.

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

6 Voorzieningen

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

Jubileumuitkeringen

Overig

Totaal

     
 

Stand per 31 december 2015

8

13

21

 

Mutaties

   
 

Toevoegingen

1

-

1

 

Onttrekkingen

-1

-1

-2

 

Vrijval

-

-3

-3

     
 

Stand per 31 december 2016

8

9

17

Jubileumuitkeringen

Medewerkers van ProRail ontvangen een jubileumgratificatie bij een dienstverband van 12,5 jaar, 25 jaar en 40 jaar. De vergoeding bij het 12,5 jaar dienstverband bedraagt 25% van het cao maandloon. Bij een dienstverband van 25 en 40 jaar ontvangt een medewerker een gratificatie van eenmaal het CAO-maandloon. De voorziening bevat de voorwaardelijk opgebouwde rechten van medewerkers per 31 december 2016.

De gehanteerde veronderstellingen zijn als volgt:

.

 

2016

2015

 

Disconteringsvoet

0,92%

1,21%

 

Arbeidsongeschiktheidsrisico (leeftijdsafhankelijk)

0,13%-1,72%

0,13%-1,72%

 

Kans uitdiensttreding (leeftijdsafhankelijk)

1%-5%

1%-5%

 

Algemene loonronde

2%

2%

 

Individuele verhogingen (leeftijdsafhankelijk)

0%-4%

0%-4%

Het kortlopend gedeelte van de jubileumvoorziening bedraagt EUR 0,6 miljoen.

Overig

De voorziening overig is onder meer bestemd voor de dekking van de mogelijke uitkomsten inzake lopende claims en procedures en voor de dekking van kosten van lopende reorganisaties.

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

7 Langlopende schulden

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

2016

2015

    
 

Onderhandse leningen

314

314

 

Pensioenpremie

34

56

 

Overlopende passiva

15.845

15.481

  

16.193

15.851

Onderhandse leningen

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

Ministerie van Financiën

Institutionele beleggers

Totaal

     
 

Stand per 31 december 2015

241

73

314

 

Mutaties

   
 

Toevoegingen

-

-

-

 

Aflossingen

-

-

-

 

Stand per 31 december 2016

241

73

314

Specificatie onderhandse leningen:

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

< 1 jaar

1 - 5 jaar

> 5 jaar

Totaal

      
 

2% tot 4%

166

75

-

241

 

4% tot 6%

-

-

-

-

 

6% tot 8%

-

-

73

73

  

166

75

73

314

Reële waarde

De reële waarde van de onderhandse leningen bedraagt EUR 382 miljoen (2015: EUR 378 miljoen) en is bepaald met behulp van beschikbare marktinformatie en schattingsmethoden. De marktwaarde van de onderhandse leningen is geschat aan de hand van de contante waarde van de toekomstige kasstromen tegen de geldende marktrente. Als grondslag voor de marktrente is hierbij gebruik gemaakt van rentevoeten op Europese staatsleningen met vergelijkbare looptijd.

Pensioenpremie

ProRail heeft met het ontstaan van de vordering op het Spoorwegpensioenfonds in 2015 (EUR 79 miljoen) de verplichting om deze gelden aan te wenden voor pensioendoeleinden. ProRail B.V. zal deze gelden gebruiken voor het verschil tussen de werkelijke 24% pensioenpremie en de betaalde pensioenpremie uit het premiepad zoals overeengekomen met de vakbonden tot en met 2021.

 

Bedragen in miljoenen euro’s

.

 

Totaal

   
 

Stand per 31 december 2015

79

 

Mutaties

 
 

Toevoeging

-

 

Onttrekking

24

 

Vrijval

-

 

Stand per 31 december 2016

55

   
 

Verplichting premiepad – kortlopend

21

 

Verplichting premiepad – langlopend

34

 

Stand per 31 december 2016

55

Overlopende passiva

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

2016

2015

    
 

Vooruitontvangen omgevingswerken

165

168

 

Investeringsbijdragen

15.680

15.313

  

15.845

15.481

Vooruitontvangen omgevingswerken

ProRail voert in opdracht van derden, voornamelijk gemeenten en provincies, werken uit zoals onderdoorgangen, spoorwegovergangen en geluidswallen. Deze partijen hebben aan ProRail een vergoeding betaald bij oplevering van het werk of betalen jaarlijkse vergoedingen. Deze vergoedingen worden door ProRail onder de schulden verantwoord ter financiering van periodiek onderhoud aan en toekomstige vernieuwing van deze objecten. Hiernaast is er sprake van oprenting tegen 0,312 % (2015: 0,79 %). Ten aanzien van de aanwending bij onderhoud wordt verondersteld dat deze gelijk is aan de jaarlijkse inningen en oprenting over de gestorte afkoopsommen (EUR 7 miljoen). Bij vernieuwingen als gevolg van actualisatie van de verplichtingen heeft een vrijval plaatsgevonden (EUR 7 miljoen). De verantwoorde bijdrage inzake omgevingswerken heeft overwegend een langlopend karakter.

 

Bedragen in miljoenen euro’s

   

.

 

Onderhoud

Vernieuwing

Totaal

     
 

Stand per 31 december 2015

35

141

176

 

Mutaties

   
 

Bijdragen

9

4

13

 

Oprenting

-

-

-

 

Aanwending

-7

-1

-8

 

Vrijval

-1

-7

-8

 

Stand per 31 december 2016

36

137

173

     
 

Omgevingswerken – kortlopend

7

1

8

 

Omgevingswerken – langlopend

29

136

165

 

Stand per 31 december 2016

36

137

173

Investeringsbijdragen

De investeringsbijdragen betreffen de bijdragen van de Rijksoverheid en van derden voor de financiering van investeringen in materiële vaste activa. Deze gelden worden op de balans verantwoord.

De vrijval vindt plaats in de vorm van amortisaties naar rato van de afschrijvingskosten op de desbetreffende materiële vaste activa. Het aandeel waarover niet wordt afgeschreven heeft betrekking op terreinen en bedraagt EUR 652 miljoen (2015: 625 miljoen).

In de investeringsbijdragen is een bijdrage van EUR 63 miljoen (2015: EUR 64 miljoen) opgenomen voor verwachte tekorten op de dekking van de kosten voor Projectmanagement, Engineering, Administratie en Toezicht (PEAT) die gemaakt worden in de planuitwerkingsfase en de realisatiefase van een project (AK schommelfonds).

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

Rijksoverheid

Derden

Totaal

     
 

Stand per 31 december 2015

13.741

2.037

15.778

 

Mutaties

   
 

Ontvangen bijdragen

701

271

972

 

Desinvesteringen

-87

-11

-98

 

Afschrijvingen

-388

-53

-441

 

Overige mutaties

-61

15

-46

 

Stand per 31 december 2016

13.906

2.259

16.165

     
 

Investeringsbijdrage - kortlopend

417

68

485

 

Investeringsbijdrage - langlopend

13.489

2.191

15.680

 

Stand per 31 december 2016

13.906

2.259

16.165

Ontvangen bijdragen

De toevoegingen van de investeringsbijdragen betreffen de ontvangen bijdragen van de Rijksoverheid voor 2016 van EUR 701 miljoen (2015: EUR 648 miljoen) en van derden, met name gemeenten en provincies van EUR 271 miljoen (2015: EUR 139 miljoen).

Desinvesteringen

De amortisatie als gevolg van desinvesteringen hebben grotendeels betrekking op projecten binnen de categorie Werken in constructie en op boekwaardeverliezen.

Afschrijvingen

De amortisatie als gevolg van afschrijvingen betreffen de vrijval van investeringsbijdragen ten gunste van de winst- en verliesrekening. Deze staan tegenover de betreffende afschrijvingskosten van de materiële vaste activa.

Overige mutaties

De overige mutaties op de investeringsbijdragen hebben met name betrekking op de herrubricering in verband met een herbeoordeling van het economisch eigendom van de onderliggende activa.

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

8 Kortlopende schulden

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

2016

2015

    
 

Leveranciers en handelscrediteuren

54

95

 

Schulden aan deelnemingen

-

2

 

Kortlopende schulden Rijksoverheid

28

144

 

Belastingen en sociale lasten

15

11

 

Overige kortlopende schulden

374

335

 

Overlopende passiva

534

542

  

1.005

1.129

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Leveranciers en handelscrediteuren

Onder de leveranciers en handelscrediteuren zijn opgenomen de ontvangen en nog niet betaalde facturen met name van aannemers voor lopende projecten en onderhoud aan de spoorinfrastructuur.

Schulden aan deelnemingen

De schulden aan deelnemingen (2015) betreffen te betalen bedragen aan Keyrail B.V.

Kortlopende schulden Rijksoverheid

De kortlopende schulden Rijksoverheid hebben met name betrekking op terug te betalen beschikte middelen.

Belastingen en sociale lasten

De kortlopende schulden inzake belastingen en sociale lasten bestaan uit de te betalen loonheffing over december 2016 van EUR 12 miljoen (2015: EUR 11 miljoen) en te betalen omzetbelasting van EUR 3 miljoen (2015: vordering EUR 6 miljoen).

Overige kortlopende schulden

 

Bedragen in miljoenen euro’s

.

 

2016

2015

    
 

Rijksoverheid

  
 

Voorfinanciering van geoormerkte programma’s

19

25

 

Vooruitontvangen subsidiegelden aanleg (MIRT)

45

70

 

Overloop van ontvangen subsidiebijdragen naar volgende jaren

6

10

 

Vooruitontvangen subsidie kapitaallasten en onderhoud (BOV)

82

78

 

Derden

  
 

Af te dragen rente van onderhandse leningen

1

1

 

Vooruitontvangen gelden van de Europese Unie

6

6

 

Vooruitontvangen gelden van lagere overheden en derden

50

8

 

FENS-projecten

3

4

 

Diverse personeelsaanspraken (vakantiegeld en vrijetijdsaanspraken)

19

17

 

Vooruitgefactureerde bedragen aan derden

4

9

 

Nog te ontvangen facturen

119

82

 

Overige nog te betalen kosten

20

24

  

374

335

Nog te ontvangen facturen

In de nog te ontvangen facturen is een verplichting aan de vervoerders van EUR 8,9 miljoen opgenomen inzake de herberekening gebruiksvergoedingstarieven over dienstregelingsjaren 2015 en 2016, dit naar aanleiding van het ACM besluit zoals in 2016 is genomen hieromtrent. Deze verplichting is in de winst- en verliesrekening in mindering gebracht op de post gebruiksvergoeding.

Overlopende passiva

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

2016

2015

    
 

Investeringsbijdragen

485

464

 

Vooruitontvangen omgevingswerken

8

9

 

Bijdragen inzake stationsprojecten

2

5

 

Egalisatierekening

31

57

 

Fonds winterweer

7

7

  

534

542

Investeringsbijdragen

De investeringsbijdragen betreft de door de Rijksoverheid of derden betaalde vergoedingen voor investeringsprojecten. De aanwending vindt plaats naar rato van afschrijvingen en desinvesteringen op de door genoemde partijen gefinancierde materiële vaste activa.

Vooruitontvangen omgevingswerken

De verantwoorde bijdrage inzake omgevingswerken heeft overwegend een langlopend karakter. Het kortlopende deel van de bijdrage heeft betrekking op de jaarlijkse aanwending voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden.

Bijdragen inzake stations projecten

Ten behoeve van de financiering van commerciële voorzieningen in grote stations vernieuwingsprojecten, de zogeheten Nieuwe Sleutel Projecten, is door NS Stations (voorheen: NS Poort) in totaal EUR 113 miljoen (prijspeil 1 januari 2006) toegezegd. Op de initiële overeenkomsten zijn indexeringen toegepast voor in totaal EUR 14 miljoen en zijn contractwijzigingen overeengekomen voor in totaal EUR -10 miljoen, waarmee het totaal van de overeengekomen toezeggingen EUR 117 miljoen bedraagt. Het verloop van deze bijdragen in 2016 is:

 

Bedragen in miljoenen euro’s

.

 

Bijdragen

Rente

Aanwending

Totaal

      
 

Stand per 31 december 2015

80

2

-77

5

 

Mutaties

1

-

-3

-3

 

Stand per 31 december 2016

81

2

-81

2

Egalisatierekening

De egalisatierekening is het saldo van de in het verleden gerealiseerde resultaten uit gewone bedrijfsuitoefening en door de Rijksoverheid ingehouden taakstellingen bij het verlenen van de subsidiebeschikkingen. Dit saldo wordt verantwoord als overlopend passief.

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

2016

2015

    
 

Stand per 1 januari

57

58

 

Mutaties

  
 

Resultaat

-26

13

 

Overig

-

-14

 

Stand per 31 december

31

57

Mutatie resultaat

Het resultaat 2016 van EUR 26 miljoen negatief (2015: EUR 13 miljoen positief) betreft het verschil tussen de verleende subsidie in 2016 en de werkelijke kosten van de door subsidieverlener opgedragen taken.

Fonds winterweer

Ter dekking van toekomstige uitgaven bij zwaar winterweer is voor extra benodigde inzet van stations-storingsploegen een fonds nog te besteden subsidiegelden gevormd. In 2016 hebben zich geen situaties voorgedaan als gevolg van streng winterweer die leiden tot een onttrekking uit het fonds.

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

9 Financiële instrumenten

Algemeen

De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van de omvang van risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten. Het betreft hier elke overeenkomst die leidt tot een financieel actief bij één partij en een financiële verplichting of eigen- vermogensinstrument bij een andere partij. Hieronder vallen traditionele financiële instrumenten, zoals vorderingen, schulden en effecten.

ProRail maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van financiële instrumenten die de onderneming blootstelt aan rente- en kredietrisico. Om deze risico’s te beheersen heeft ProRail een beleid inclusief een stelsel van limieten en procedures opgesteld om de risico’s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten en daarmee de financiële prestaties van de onderneming te beperken.

Kredietrisico

ProRail handelt enkel met kredietwaardige partijen en heeft procedures opgesteld om de kredietwaardigheid te bepalen. Er zijn richtlijnen opgesteld om de omvang van het kredietrisico bij elke partij te beperken. Bovendien bewaakt ProRail voortdurend haar vorderingen en hanteert ProRail een strikte aanmaningsprocedure. Door de bovenstaande maatregelen is het kredietrisico voor ProRail minimaal. Verder zijn er geen belangrijke concentraties van kredietrisico binnen ProRail.

Renterisico

De langlopende leningen van ProRail hebben een vast rentepercentage waardoor ProRail een aanvaardbaar risico loopt dat de waarde van de leningen zal dalen respectievelijk stijgen als gevolg van veranderingen in de marktrente. Het aflossingsschema en de opbouw van de van toepassing zijnde rentepercentages zijn opgenomen bij de toelichting op de langlopende schulden.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en regelingen

Concessie

Aan ProRail is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu een concessie verleend voor het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur voor de periode van 2015 tot 2025. Het beheer heeft betrekking op het onderhoud van de hoofdspoorweginfrastructuur, de voorbereiding en uitvoering van de uitbreiding van de hoofdspoorweginfrastructuur, de eerlijke, niet-discriminerende en transparante verdeling van de capaciteit van de hoofdspoorweginfrastructuur en het leiden van het verkeer over de hoofdspoorweginfrastructuur.

ProRail stelt jaarlijks een beheerplan op met concrete doelstellingen voor dat jaar. ProRail meet haar prestaties aan de hand van afgesproken kernprestatie-indicatoren en rapporteert elk kwartaal aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Investeringsverplichtingen

De aangegane financiële verplichtingen inzake investeringen en onderhanden projecten bedroegen per ultimo 2016 circa EUR 0,8 miljard (2015: EUR 0,8 miljard). De afloop van de investeringsverplichtingen en de nieuwe investeringsverplichtingen zijn daarmee van vergelijkbare omvang.

Meerjarencontracten

ProRail heeft overeenkomsten afgesloten voor schoonmaak en onderhoud transferruimten van stations met een waarde van EUR 60 miljoen per jaar. Deze beheerovereenkomsten zijn afgesloten met een onbepaalde looptijd. Daarnaast heeft ProRail zich contractueel vastgelegd voor de hieronder opgesomde zaken:

.

Aangegane verplichtingen naar vervaltermijnen in miljoenen euro's

< 1 jaar

1-5 jaar

> 5 jaar

Totaal

      
 

Prestatie Gericht Onderhoud contracten (PGO) voor onderhoud aan de spoorinfra

95

234

152

481

 

Output Proces Contracten (OPC) voor onderhoud aan de spoorinfra *

100

-

-

100

 

Huisvesting (huur en servicekosten)

8

15

3

26

 

ICT-Beheer

42

36

-

78

 

Onderhoud beveiligingssystemen, liften en roltrappen

23

5

-

28

 

Diverse overeenkomsten

29

38

7

74

  

297

328

162

787

 • *Alle OPC-contracten zullen op termijn overgaan in PGO-contracten.

Milieuvergunningen

Milieuwetgeving verplicht ProRail om milieuvergunningen te verkrijgen voor haar emplacementen. In deze milieuvergunningen is de toegestane milieuruimte geregeld, dat wil zeggen de hoeveelheid geluid die mag worden gemaakt en welk risico vanwege het rangeren met gevaarlijke stoffen toelaatbaar is. De verplichtingen die hieruit voortvloeien hebben geleid tot (geluids-)bron bestrijdende maatregelen aan het rijdend materieel.

Het Uitvoeringsprogramma Geluid Emplacementen (UPGE) is er op gericht dat na afronding van het programma alle emplacementen voldoen aan de geluidsnormen uit de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 1998 (beoordeeld volgens de Circulaire piekgeluiden spoorwegemplacementen d.d. 19 december 2003) dan wel aan de eisen uit de milieuvergunning als die hogere waarden dan de Handreiking toelaten.

Het programma bestaat enerzijds uit de deelprogramma’s ‘terugdringen booggeluid’ en ‘terugdringen voeggeluid’ en anderzijds uit een aantal deelprojecten op emplacementen waar extra maatregelen (geluidsschermen en/of gevelmaatregelen) nodig zijn om aan de normen te kunnen voldoen. De deelprogramma’s ‘terugdringen booggeluid’ en ‘terugdringen voeggeluid’ zijn in 2013 afgerond. De deelprojecten op emplacementen waar extra maatregelen nodig zijn, zijn op vier locaties na afgerond. De realisatie van deze locaties heeft vertraging opgelopen als gevolg van stagnatie in het aanvragen of een hoger beroep op de omgevingsvergunning milieu of omgevingsvergunning bouw. De verwachting is dat twee van deze locaties binnen 1 á 2 jaar zullen zijn afgerond. Bij de resterende twee locaties is het de verwachting dat het 3 tot 4 jaar gaat duren alvorens deze volledig zijn afgerond. Dit is echter sterk afhankelijk is van eventuele (hogere) beroepen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft voor het UPGE een totaalbudget van EUR 106 miljoen ter beschikking gesteld.

Pensioenverplichtingen

ProRail is aangesloten bij de pensioenregeling voor de bedrijfstak Spoorwegen die is ondergebracht bij het Spoorwegpensioenfonds. Deze pensioenregeling geldt voor alle medewerkers in loondienst van ProRail en verplicht ProRail tot het betalen van een vooraf vastgestelde jaarlijkse premie. De pensioenpremie grondslag bedraagt vanaf 2016 als gevolg van de nieuwe overeenkomst met het Spoorwegpensioenfonds 24%. Als gevolg van de aanvullende afspraken inzake het premiepad is per saldo sprake van een jaarlijks stijgend percentage van de loonsom. Het percentage is in 2016 per saldo gestegen naar 12% (2015: 9,7%). Voor de toelichting op deze aanvullende afspraak inzake het premiepad verwijzen wij naar de langlopende schulden.

ProRail heeft na betaling van de overeengekomen premie geen verplichting tot het betalen van aanvullende bedragen in geval sprake zou zijn van een tekort bij het pensioenfonds. De actuariële risico’s en de beleggingsrisico’s liggen bij het pensioenfonds en haar deelnemers.

Van de pensioenpremie die aan het Spoorwegpensioenfonds wordt afgedragen komt 2/3 deel voor rekening van ProRail en 1/3 deel voor rekening van de medewerkers. De dekkingsgraad is een indicator voor de vermogenspositie van het pensioenfonds en geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de verplichtingen van het pensioenfonds. Het spoorwegpensioenfonds had een dekkingsgraad van 107,5% per 31 december 2016 (106,5% per 31 december 2015).

De wet- en regelgeving stelt eisen aan de berekening van de dekkingsgraad en het minimum niveau van de dekkingsgraad (105%). In juni 2015 heeft het Spoorwegpensioenfonds een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. In het herstelplan is uitgewerkt hoe het fonds uiterlijk binnen elf jaar de buffers weer op het vereiste niveau kan krijgen.

Garantie Relined B.V.

ProRail heeft zich, als eigenaar van een glasvezelnetwerk, garant gesteld om de rechten en plichten van Relined B.V. over te nemen, indien Relined B.V. niet langer de huurovereenkomst van glasvezelkabels met SURFnet B.V. kan nakomen. SURFnet B.V. is verantwoordelijk voor het GigaPort-project, een Nederlands initiatief gericht op de ontwikkeling van elektronische communicatie in termen van netwerkstructuur. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ‘Dark Fiber’ glasvezelkabels, die tot 1 januari 2021 worden gehuurd van Relined B.V.

Samenwerkingsprotocol RWS

Rijkswaterstaat en ProRail streven ernaar zoveel mogelijk als één professionele opdrachtgever richting de markt en de omgeving op te treden. De kaders van de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en ProRail B.V. zijn in 2001 uitgewerkt in een samenwerkingsprotocol. Het protocol geeft kaders voor de strategische samenwerking op het gebied van aanleg, beheer en onderhoud (inclusief vervanging) van onderling kruisende infrastructuur (weg, spoorweg, waterweg). In 2011 hebben Rijkswaterstaat en ProRail B.V. het samenwerkingsprotocol uit 2001 herzien. Per project zullen nadere concrete afspraken worden gemaakt op basis van de modelovereenkomst die onderdeel uitmaakt van het samenwerkingsprotocol. De totale vervangingswaarde van de 89 geïdentificeerde projecten is geraamd op EUR 1,4 miljard.

Claims

ProRail B.V. is gegeven de aard van het bedrijf van tijd tot tijd betrokken in rechtsgeschillen naar aanleiding van ingediende, doch betwiste claims. Mede gebaseerd op juridisch advies, is een voorziening opgenomen inzake een beperkt aantal lopende zaken en is ProRail voorts van mening dat de uitkomst van de overige lopende zaken geen invloed van materiële betekenis zal hebben op de financiële positie van ProRail B.V.

Meldingen

Per jaareinde lopen onderzoeken die voortvloeien uit interne of externe meldingen in het kader van de klokkenluidersregeling. De afwikkeling van dergelijke onderzoeken na balansdatum kan potentieel invloed hebben op cijfers in deze jaarrekening. ProRail verwacht dat hier geen sprake is van een materiële invloed.

Railstock

De Supply, Logistics & Servicemanager Voestalpine Railpro B.V. houdt voor eigen rekening en risico voorraad, de zogenoemde Railstock, aan van een omvang en samenstelling als door ProRail is vastgesteld. De Railstock is primair bedoeld als calamiteitenvoorraad ten behoeve van correctief onderhoud. Daarnaast worden materialen in de Railstock opgeslagen die voor ProRail van strategisch belang zijn. ProRail heeft hiervoor een contract afgesloten met Voestalpine Railpro B.V. Na beëindiging van het contract heeft ProRail een afnameverplichting van de volledige Railstock tegen de dan geldende voorraadwaarde (zijnde: gemiddelde inkoopprijs verminderd met de voorziening incourant) vermeerderd met eventuele afvoerkosten. Het huidige contract heeft een looptijd tot medio 2017. De waarde van de Railstock bedraagt EUR 4,8 miljoen (2015: EUR 4,2 miljoen), waarvan EUR 0,49 miljoen incourant (2015: EUR 0,3 miljoen).

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

10 Bedrijfsopbrengsten

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

2016

2015

    
 

Exploitatiebijdragen Rijksoverheid

762

747

 

Gebruiksvergoeding

350

314

 

Geactiveerde productie eigen bedrijf

98

97

 

Overige bedrijfsopbrengsten

44

42

  

1.254

1.200

Exploitatiebijdragen Rijksoverheid

De verantwoorde bijdragen betreffen de van de Rijksoverheid verkregen middelen voor capaciteitsmanagement, verkeersleiding, onderhoud en kapitaallasten van het landelijke railnet. De verantwoorde bijdragen bestaan uit de onderstaande componenten:

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

2016

2015

    
 

Initiële beschikking op (subsidie-)aanvraag

875

971

 

Aanvullende subsidiebeschikking

80

-

  

955

971

    
 

Overige (project-)beschikkingen

20

32

 

Overloop vanuit beschikkingen voorgaand jaar

4

14

  

24

46

  

979

1.017

    
 

Financiering investeringswerken

-223

-177

 

Keyrail

-

-19

 

Beschikte middelen

8

-74

 

Overheveling projecten naar volgend jaar

-2

-

  

-217

-270

 

Totaal exploitatiebijdragen

762

747

Gebruiksvergoeding

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

2016

2015

    
 

Opbrengsten gebruiksvergoeding

357

322

 

Prestatieregelingen

-7

-8

  

350

314

De in rekening gebrachte gebruiksvergoeding over 2016 bedraagt EUR 357 miljoen (2015: EUR 322 miljoen), waarvan EUR 333 miljoen (2015: EUR 303 miljoen) voor personenvervoerders en EUR 24 miljoen (2015: EUR 19 miljoen) voor goederenvervoerders en overige vervoerders. Deze bedragen hebben betrekking op de aan spoorwegondernemingen in rekening gebrachte vergoedingen voor het gebruik van het gemengde net inclusief HSL-Zuid en Betuweroute.

Geactiveerde productie eigen bedrijf

Geactiveerde productie eigen bedrijf is het toerekenen aan c.q. het doorbelasten van de uren van projectmedewerkers tegen een kostendekkend tarief aan investeringswerken. Hierdoor worden alle investeringsuitgaven geactiveerd, naast engineerings- en bouwkosten ook de kosten van projectmanagement. Algemene overheadkosten worden niet geactiveerd.

Overige bedrijfsopbrengsten

Overige opbrengsten bedragen ultimo 2016 EUR 44 miljoen (2015: 42 miljoen) en bestaan onder andere uit periodieke ontvangsten lagere overheden, opbrengsten inzake de levering van reisinformatie aan vervoerders. Daarnaast zijn hier voor het eerste half jaar 2015 de doorbelastingen aan Keyrail B.V. opgenomen uit hoofde van door ProRail verrichte diensten, zoals detachering van treindienstleiders. Per 1 juli 2015 zijn de activiteiten van Keyrail geïntegreerd binnen ProRail.

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

11 Exploitatielasten

Kosten van uitbesteed werk

 

Bedragen in miljoenen euro’s

.

 

2016

2015

    
 

Grootschalig onderhoud

-126

-139

 

Kleinschalig onderhoud

-319

-269

 

Onderhoud transfer

-78

-70

 

Beheer (inclusief kosten calamiteitenorganisatie)

-180

-154

 

Planstudies/innovaties/verkenningen

-1

-9

  

-704

-641

Grootschalig onderhoud

Grootschalig onderhoud bevat de kosten voor activiteiten die nodig zijn om de kwaliteit van de infrastructuur te handhaven en de gebruiksduur op de lange en middellange termijn te realiseren. De activiteiten richten zich met name op onderhouden en vervangen, aanpassen en wijzigen van constructies, conserveren van objecten, slijpen van spoorstaven en het seizoenbestendig maken van de sporen.

Kleinschalig onderhoud

Kleinschalig onderhoud bevat kosten voor de activiteiten die noodzakelijk zijn om de prestaties op het gebied van beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid te realiseren. Het gaat zowel om cyclische als incidentele onderhoudsactiviteiten. Deze activiteiten zijn onder andere gericht op inspecties van de infrastructuur, correctie van spoorligging, vervangen van (kleine) componenten en functieherstel.

Onderhoud transfer

De kosten voor onderhoud van de transferruimte in stations bevatten kosten voor het schoonmaken, dagelijks en constructief onderhoud, verhelpen van storingen, energie, onroerendzaakbelasting en verzekeringen.

Beheer

De kosten van beheer bevatten voornamelijk kosten van beheer van IT systemen, kosten van energieverbruik van de spoorinfra en benodigde inzet bij calamiteiten.

Planstudies/innovaties/verkenningen

De kosten voor verkenningen en innovatie bestaan uit kosten voor planstudies voor projecten en programma’s voor uitbreiding en optimalisatie van infrastructuur en projecten die gericht zijn op logistieke en technologische doorbraken.

Lonen en salarissen

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

2016

2015

    
 

Totaal

-257

-243

    
 

Verdeling van FTE (gemiddeld aantal FTE)

2016

2015

    
 

Directie

12

14

 

Vervoer en Dienstregeling

224

214

 

Operatie

2.378

2.234

 

Projecten

769

831

 

Staven

576

500

  

3.959

3.793

Alle medewerkers zijn werkzaam in Nederland.

Sociale lasten

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

2016

2015

    
 

Totaal

-49

-42

Het werkgeversaandeel van de pensioenpremies bedraagt EUR  15,7 miljoen (2015: EUR 11,9 miljoen).

Bezoldiging commissarissen

De ten laste van ProRail komende beloning van de commissarissen over 2016 bedraagt in totaal EUR 226.335 (2015: EUR 195.227). De beloning bestaat uit een vast honorarium, een vergoeding voor deelname aan een of meer commissies en een onkostenvergoeding. In 2016 heeft indexering van de bezoldiging plaatsgevonden. De indexering met betrekking tot 2015 is uitgekeerd aan de commissarissen in 2016. De bezoldiging van de raad van commissarissen over 2016 is als volgt:

 

Bedragen in euro’s

  

.

 

Vaste jaarlijkse vergoeding

Vergoeding Audit Commissie

Vergoeding remuneratie, selectie en benoemingscommissie

Vergoeding compliance en integriteitscommissie

Gedelegeerd commissaris

Overige vergoedingen

Totaal

 

2016

       
 

J.G.M. Alders

32.725

-

8.030

-

-

1.624

42.379

 

W.E. Kooijman

20.808

-

8.030

8.030

-

1.536

38.404

 

J.G.H. Helthuis

20.808

8.030

8.030

-

-

1.591

38.459

 

P.T.H. Timmermans

20.808

8.030

-

-

-

1.527

30.365

 

A.C.W. Sneller

20.808

8.030

-

8.030

-

1.496

38.364

 

L.M. Sondag

20.808

-

8.030

8.030

-

1.496

38.364

        

226.335

 

2015

       
 

J.G.M. Alders

31.870

-

7.822

-

-

1.252

40.944

 

W.E. Kooijman

20.266

-

7.822

1.181

-

1.252

30.521

 

J.G.H. Helthuis 1)

20.266

7.822

7.822

-

6.000

1.252

43.162

 

P.T.H. Timmermans

20.266

7.822

-

-

-

1.252

29.340

 

A.C.W. Sneller 2)

16.888

6.518

-

1.181

-

1.043

25.630

 

L.M. Sondag 2)

16.888

-

6.518

1.181

-

1.043

25.630

        

195.227

 • 1Gedelegeerd commissaris tot en met 30 januari 2015
 • 2Benoemd op 1 maart 2015

Er zijn geen leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen verstrekt door de onderneming.

Bezoldiging bestuurders

De ten laste van ProRail komende beloning van de statutair bestuurders en de overige directieleden over 2016 bedraagt in totaal EUR  754.442 (2015: EUR 1.056.770). De beloning van de directie bestaat uit een vast inkomen met secundaire arbeidsvoorwaarden (onkostenvergoeding, leaseauto en pensioen). Er zijn geen leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders verstrekt door de onderneming. De bezoldiging voor de statutaire bestuurders en overige directieleden is als volgt:

 

Bedragen in euro’s

  

.

 

Functie

Periodiek betaalde beloningen

Beloningen betaalbaar op termijn 1)

Overige vergoedingen 2)

Totaal

Uitkering bij beindiging dienstverband

   

Bruto loon

Werkgeversdeel sociale premies

Onkostenvergoeding

Bijtelling auto

    
 

2016

         
 

P. Eringa

CEO

207.000

8.776

7.550

4.607

14.236

-

242.169

-

 

J. Voppen 3)

COO

128.914

6.580

540

4.016

10.677

6.333

157.060

-

 

J.J.A. van Leeuwen 4)

CFO

157.214

8.773

7.550

-

14.236

-

187.773

-

 

P.E.M. Buck 5)

Directeur Projecten

47.000

2.193

1.248

3.062

3.559

4.594

61.656

-

 

W. Knopperts 6)

Directeur Operatie (waarnemend)

43.410

2.193

180

3.615

3.559

3.336

56.293

-

 

H. Thomassen 6)

Directeur Vervoer en Dienstregeling (waarnemend)

40.442

2.193

180

1.159

3.559

1.958

49.491

-

           
 

2015

        

-

 

P. Eringa 7)

President Directeur

155.250

6.155

5.662

5.687

4.237

-

176.991

-

 

P.E.M. Buck

Directeur Projecten

188.000

8.207

4.992

12.247

5.649

18.700

237.795

-

 

W. Knopperts

Directeur Operatie (waarnemend)

171.921

8.207

720

12.465

5.649

13.305

212.267

-

 

H. Thomassen

Directeur Vervoer en Dienstregeling (waarnemend)

160.800

8.207

720

9.134

5.649

7.904

192.414

-

 

D.J.A. Kruik 8)

Directeur Financiën (waarnemend)

122.822

6.155

540

4.538

4.237

5.738

144.030

-

 

E.T.A. de Boer 9)

Directeur Financiën (a.i.)

-

-

-

-

-

93.273

93.273

-

  • 1Werkgeversdeel pensioenpremie
  • 2Overige vergoedingen voor vaste medewerkers betreffen een bruto toeslag voor pensioen versobering
  • 3In functie per 1 april 2016
  • 4In dienst per 1 januari 2016
  • 5Directeur Projecten tot 1 april 2016
  • 6Waarnemend Directeur tot 1 april 2016
  • 7In dienst per 1 april 2015
  • 8Waarnemend Directeur Financiën van 1 april 2015 t/m 31 december 2015
  • 9Waarnemend directeur financiën a.i. tot 10 april 2015, vergoeding is gebaseerd op een uurtarief exclusief kantoorkosten (10% van bezoldiging)

  Arbeidsvoorwaarden

  Vervoersfaciliteiten

  ProRail opereert binnen het domein van het Openbaar Vervoer. Om in de mobiliteitsbehoefte van haar medewerkers te voorzien stelt ProRail hen en hun gezinsleden vervoersfaciliteiten ter beschikking (gebonden aan de fiscale regels ter zake).

  Pensioen

  De pensioenregeling van de bedrijfstak Spoorwegen is een collectieve toegezegde-bijdrageregeling, die de werkgever verplicht tot het betalen van een vooraf vastgestelde jaarlijkse premie. De opbouw van het pensioen is afhankelijk van de leeftijd van de medewerker. Medewerkers geboren in of na 1950 hebben in beginsel aanspraak op een pensioen gebaseerd op een middelloonregeling met een pensioenleeftijd van 67 jaar. De werkgever is niet aansprakelijk voor het aanvullen van premie- of dekkingstekorten bij het pensioenfonds. Eind 2016 is geen sprake van een noodzaak tot een verplichting respectievelijk recht op overschot.

  Afschrijvingskosten

   

  Bedragen in miljoenen euro's

    

  .

   

  2016

  2015

      
   

  Afschrijvingen, gefinancierd door eigen financiering

  -117

  -120

   

  Afschrijvingen, gefinancierd door de Rijksoverheid en derden

  -441

  -424

      
    

  -558

  -544

   

  Amortisatie materiële vaste activa, gefinancierd door de Rijksoverheid en derden

  441

  424

    

  -117

  -120

  Amortisatie

  De amortisaties betreffen de vrijval van dragen ten gunste van de winst- en verliesrekening. Deze amortisaties staan tegenover de betreffende afschrijvingskosten van de materiële vaste activa die zijn gefinancierd door de Rijksoverheid en derden.

  Overige waardeveranderingen vaste activa

   

  Bedragen in miljoenen euro's

  .

   

  2016

  2015

      
   

  Overige waardeveranderingen, gefinancierd door eigen financiering

  -18

  -10

   

  Overige waardeveranderingen, gefinancierd door de Rijksoverheid en derden

  -98

  -120

      
    

  -116

  -130

   

  Amortisatie, gefinancierd door de Rijksoverheid en derden

  98

  120

    

  -18

  -10

  Onder de overige waardeveranderingen vaste activa zijn begrepen boekwaarderesultaten bij desinvesteringen en de niet-activeerbare-investeringen.

  Overige bedrijfslasten

   

  Bedragen in miljoenen euro's

  .

   

  2016

  2015

      
   

  Huisvesting- en kantoor/werkplekkosten

  -57

  -56

   

  Overige personeelskosten

  -24

  -23

   

  Externe dienstverlening

  -46

  -39

   

  Overige baten en lasten

  7

  1

    

  -120

  -117

  Honoraria van de accountant

  Onderstaande honoraria zijn in 2016 ten laste van het resultaat (externe dienstverlening) van ProRail gebracht voor accountantskosten en adviesdiensten door de externe accountant van ProRail zijnde Ernst & Young Accountants LLP, voor dienstverlening uitgevoerd in 2016.

   

  Bedragen in miljoenen euro's

    

  .

   

  2016

  2015

      
   

  Onderzoek van de jaarrekening

  0,6

  0,7

   

  Andere controleopdrachten

  1

  0,8

   

  Adviesdiensten op fiscaal terrein

  -

  -

   

  Andere niet controlediensten

  -

  0,1

    

  1,6

  1,6

  In het honorarium voor de controle van de jaarrekening van ProRail B.V. zijn de werkzaamheden voor de jaarrekening en daarmee verband houdende verantwoordingen van ProRail opgenomen. De overige controleopdrachten betreffen de controlewerkzaamheden voor projectverantwoordingen en het jaarverslag. Andere niet controlediensten betreffen algemene adviesdiensten. Er zijn in het boekjaar geen adviesdiensten op fiscaal terrein door de accountant uitgevoerd.

  Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

  12 Financiële baten en lasten

   

  Bedragen in miljoenen euro's

  .

   

  2016

  2015

      
   

  Rentelasten

  -15

  -15

   

  Rentebaten

  -

  1

    

  -15

  -14

  Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

  13 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

   

  Bedragen in miljoenen euro's

    

  .

   

  2016

  2015

      
   

  Totaal

  -26

  13

  Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening betreft het verschil tussen de verleende subsidie en de werkelijke kosten waarvoor subsidie is verleend en wordt in zijn geheel ten laste onderscheidenlijk ten gunste van de egalisatierekening gebracht. De resultaatsontwikkelingen die zich in 2016 hebben voorgedaan zijn weergegeven in onderstaande tabel:

   

  Bedragen in miljoenen euro's

   

  .

   

  2016

     
   

  Indexatie

  -23

   

  Aanbestedingsresultaat

  10

   

  Onderhoudscontracten (PGO / OPC)

  -9

   

  Afschrijvingsresultaat

  -18

   

  Vrijval voorzieningen

  9

   

  Resultaat Relined

  1

   

  Overige

  4

    

  -26

  Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

  14 Mutatie egalisatierekening

   

  Bedragen in miljoenen euro's

    

  .

   

  2016

  2015

      
   

  Totaal

  26

  -13

  De mutatie egalisatierekening betreft de onttrekking onderscheidenlijk toevoeging van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening aan de egalisatierekening als onderdeel van de overlopende passiva.

  Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

  15 Belastingen

   

  Bedragen in miljoenen euro's

    

  .

   

  2016

  2015

      
   

  Totaal

  -

  -

  Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

  16 Gebeurtenissen na balansdatum

  Verkoop Relined B.V.

  Op 17 februari 2017 is de deelneming Relined B.V. verkocht aan Tennet B.V. De waarde voor de aandelen bedroeg EUR 5 miljoen.

  Utrecht, 14 april 2017

  Raad van Bestuur ProRail B.V.

  Raad van Commissarissen ProRail B.V.

    

  P. Eringa

  J.G.M. Alders

  Chief Executive Officer

  President-commissaris

    

  J.J.A. van Leeuwen

  W.E. Kooijman

  Chief Financial Officer

   
    

  J. Voppen

  Mevrouw J.G.H. Helthuis

  Chief Operational Officer

   
    
   

  P.T.H. Timmermans

    
    
   

  Mevrouw A.C.W. Sneller

  Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag