Omgeving

Het spoor maakt Nederland bereikbaar en draagt bij aan de economische ontwikkeling van de regio. Veel spoor betekent een betere bereikbaarheid, maar ook veel mensen die langs het spoor wonen en werken. Hoe meer treinen er rijden, hoe groter de impact op de omgeving. Daarom vinden wij leefbaarheid en duurzaamheid van groot belang. Het gaat daarbij niet alleen om mensen, maar ook om flora en fauna.

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Geluid en trillingen

Het gebruik van de sporen en werkzaamheden aan de sporen kunnen overlast voor omwonenden veroorzaken. ProRail werkt eraan om hinder van geluid en trillingen tot een minimum te beperken, zodat iedereen prettig kan leven in de buurt van het spoor.

In 2015 heeft ProRail voor de tweede keer sinds de wetgeving van de geluidproductieplafonds (gpp’s) van kracht is geworden, verslag over de naleving van deze gpp’s aan de staatssecretaris verstuurd. Hierin legt ProRail verantwoording af over de naleving van de gpp’s in het kalenderjaar 2014. Waar in het eerste verslag nog voor 2,0% van de 57.050 referentiepunten een overschrijding werd gemeld, is dit in 2014 teruggebracht tot 0,8%. Meer informatie over de gpp’s, het nalevingsverslag gpp’s 2014 en de bevindingen van de staatssecretaris over dit verslag is te vinden op www.geluidspoor.nl.

ProRail moet wettelijk voor 2021 voor een groot deel van het spoorwegnetwerk geluidsaneringsplannen bij de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu indienen. Deze plannen bevatten de maatregelen om geluidoverlast op de locaties met de hoogste geluidbelasting terug te dringen. ProRail heeft hiertoe het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) opgestart. In 2015 hebben we de aanbesteding voor de akoestische onderzoeken afgerond. Tevens is de communicatie naar meer dan 150 betrokken gemeenten opgestart over de akoestische onderzoeken die gaan plaatsvinden. Het eerste saneringsplan van het MJPG (voor de gemeente Deurne) is ingediend en het ontwerpbesluit op het saneringsplan is door de staatssecretaris openbaar gemaakt voor de inspraakprocedure.

In het kader van het Uitvoeringsprogramma Geluid op Emplacementen (UPGE) zijn in 2015 de laatste punten aan de vier in 2014 opgeleverde geluidschermen opgelost en zijn woningen rondom emplacement Zwolle van gevelisolatie voorzien. Al eerder zijn in dit kader op diverse emplacementen spoorstaafconditioneringssystemen aangelegd, sporen voegloos gemaakt en naastgelegen woningen die daar voor in aanmerking kwamen voorzien van gevelmaatregelen.

In 2015 heeft ProRail met de Stimuleringsregeling Toename Stille Treinkilometers € 1,4 miljoen bijgedragen aan de ombouw van lawaaiige goederenwagens en aan het rijden met geheel stille goederentreinen.

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft ProRail onderzoek naar de geluidsituatie rond de HSL gedaan. De uitkomsten tonen aan dat door de andere uitvoering van de HSL dan in het tracébesluit was voorzien, er meer geluidreflecties tussen de harde betonnen baan en de transparante reflecterende geluidschermen ontstaan. Deze geluidreflecties leiden tot meer geluid dan destijds voorzien. In samenwerking met de afdeling Publieksparticipatie van het ministerie, betrokken gemeenten en in co-creatie met de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL, is een aanvullend geluidmaatregelenpakket tot stand gekomen dat de staatssecretaris aan de Tweede Kamer heeft gemeld.

ProRail is in 2015 een aantal acties gestart om de kennis over het onderwerp trillingen te vergroten. Onderdeel daarvan was het opstellen van een catalogus met infrastructurele trillingsreducerende maatregelen die genomen kunnen worden. Deze maatregelencatalogus is in de zomer van 2015 aan het ministerie opgeleverd.

Meer informatie: www.prorail.nl/geluid.

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

In contact met het publiek

ProRail heeft een open oog en oor voor wensen en klachten en de afdeling Publiekscontacten is via internet en een gratis telefoonnummer 24/7 bereikbaar.

Met de verbetering van de klanttevredenheid in 2015 naar 7,9 (7,8 in 2014) hebben wij een belangrijke doelstelling gerealiseerd. Het team Publiekscontacten is actief aan de slag gegaan met de terugkoppeling van klanten uit het klanttevredenheidsonderzoek.

Het team Publiekscontacten registreerde in 2015 9.259 meldingen en vragen, een toename van 751 in vergelijking met vorig jaar (8.508). De meeste meldingen betroffen informatieverzoeken, vragen over storingen en defecten en meldingen over geluidhinder.

Vorig jaar hebben we de afhandelprocessen versneld, er was intensievere communicatie over het gratis ProRail-telefoonnummer en er is meer energie gestoken in het gebruik van aanvullende communicatiekanalen, zoals Twitter.

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Innovaties en vernieuwingen

We zoeken continu naar hoogwaardige en innovatieve oplossingen om het spoor veiliger, betrouwbaarder, punctueler, duurzamer en kostenefficiënter te maken. We verbinden onze kennis met de kennis van onze partners: vervoerders, aannemers, ingenieursbureaus, infrastructuurbeheerders, universiteiten en kennisinstituten. Dat doen we binnen samenwerkingsverbanden zoals onze allianties met RWS, TU Delft en met TNO. Met collega-infrabeheerders, RWS, Schiphol, Havenbedrijf Rotterdam, Alliander en Vitens werken we samen en delen we kennis binnen het samenwerkingsverband Next Generation Infrastructures. Met deze kennispartners werken we aan slimme oplossingen voor de logistieke en infrastructurele uitdagingen waar we voor staan.

Dynamische instapinformatie

In 2015 is op station ‘s-Hertogenbosch een pilot met de Intelligent Platform Bar uitgevoerd. Via een LED-balk boven het perron krijgen reizigers dynamische instapinformatie. Op de balk staat aangegeven waar de deuren van de eerstvolgende trein, waar de 1e en 2e klas coupés zich bevinden en waar de instapplekken voor reizigers met fietsen en rolstoelen zijn. ProRail en NS willen als volgende stap de Intelligent Platform Bar op de stations Schiphol Airport, Amsterdam Zuid en Utrecht Centraal implementeren.

Sneller met de afteller

Op de drukste delen van het spoorwegnet telt elke seconde. Na een geslaagde proef zijn in 2015 aftellers in gebruik genomen op de stations Hilversum en Hilversum Sportpark. Hiermee worden conducteurs ondersteund in het stipt op tijd laten vertrekken van de treinen. De volgende stap is om aftellers te plaatsen op de stations Vught en Boxtel. De aftellers hebben een positief effect op de veiligheid op overwegen vlak naast stations omdat de wachttijd van overweggebruikers wordt verkort. We treffen voorbereidingen om in het kader van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen aftellers op een groot aantal stations in het hele land te implementeren om daar de overwegveiligheid te verhogen.

Digitaal schouwen

In 2015 is in samenwerking met de TU Delft en Ordina geavanceerde software ontwikkeld die op camerabeelden seinen en borden langs het spoor herkent en vergelijkt met de gegevens op onze technische tekeningen. Als de software verschillen ontdekt, beoordelen railverkeerexperts de afwijkingen en nemen indien nodig maatregelen. Dankzij dit digitaal schouwen hoeven inspecteurs niet meer langs het spoor te lopen en kunnen machinisten erop vertrouwen dat de documentatie overeenkomt met wat ze buiten tegenkomen. Daarmee draagt digitaal schouwen bij aan een veiliger, betrouwbaarder, punctueler, duurzamer en kostenefficiënter spoor.

Elke seconde telt

ProRail wil samen met vervoerders treinen stipter later rijden, zodat er meer treinen, dichter op elkaar, kunnen rijden. Door het project ’Verbeterd dienstkaartje rijdend personeel’ worden machinisten en conducteurs van NS vanaf januari 2016 ondersteund door dienstkaartjes met de dienstregeling uitgedrukt in seconden in plaats van in minuten. Hiermee kan de dienstregeling preciezer worden uitgevoerd.

Toenemende spanning

Met een hogere spanning op de bovenleiding kunnen treinen na elke stop sneller optrekken. Dit geeft meer capaciteit op het spoor en het is duurzamer. Door lagere energieverliezen en door hergebruik van de energie die ontstaat door het remmen van treinen kunnen vervoerders tot 20% energie besparen. ProRail en NS hebben in december een maatschappelijke kosten-batenanalyse voor het verhogen van de bovenleidingspanning van 1,5kV naar 3kV aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu aangeboden.

Veilig werken met de Happy Fence

BAM Infra Rail heeft een opklapbare, fysieke afscherming ontwikkeld, genaamd de Happy Fence, waarmee snel een veilige werkplek kan worden gecreëerd en bij werkzaamheden het nevenspoor in dienst kan blijven. Er kan veilig worden gewerkt terwijl zoveel mogelijk treinen kunnen blijven rijden. Met name wintermaatregelen en storingsherstel kunnen met minder hinder voor reizigers worden uitgevoerd. BAM heeft deze innovatie ingediend bij het loket voor Unsolicited Proposals (USP’s) van ProRail. In november 2015 is een uitgebreide test met de Happy Fence gestart in Breda.

Geurbarrière voor wilde dieren

Op meerdere plaatsen in Nederland veroorzaken wilde dieren storingen en overlast aan en op het spoor. Bijvoorbeeld door overstekende herten of konijnen die holen graven. Rail Road Systems BV diende een Unsolicited Proposal (USP) in met een potentiële oplossing met een geurstof. ProRail heeft samen met Rail Road Systems de voorbereidingen getroffen voor drie testen met Tupoleum, een diervriendelijk middel in de vorm van een geurstof, verwerkt in palen waarmee wilde dieren worden geweerd van het spoor en de directe omgeving. De eerste palen zijn geplaatst, de test wordt in dit jaar geëvalueerd.

Synchrogaming goederenvervoer

TNO, TU Delft, de havenbedrijven Rotterdam en Amsterdam, Rijkswaterstaat en ProRail hebben een consortium opgericht om met simulatie en gaming het zogenaamde synchromodaal goederenvervoer te stimuleren. Hierbij wordt het goederenvervoer via verschillende vervoermiddelen (weg, water en spoor) naast elkaar ingezet en op elkaar afgestemd. Doel van het project is het identificeren van combinaties van maatregelen om goederenstromen optimaal te bundelen en de beschikbare capaciteit beter te benutten, wat mogelijk leidt tot duurzamer, flexibeler, efficiënter en vaak goedkoper transport.

Rolpantograaf

ProRail en de TU Delft werken samen aan spoorinnovaties, aan de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis en aan opleidingen op het gebied van rail. De sectie Railbouwkunde van de TU Delft heeft in 2015 met ondersteuning van ProRail een rolpantograaf en een testopstelling ontwikkeld. Een pantograaf is een stroomafnemer waarmee de trein stroom uit de bovenleiding haalt. Een rolpantograaf zorgt voor minder slijtage aan de bovenleiding en geeft minder risico op het beschadigen van de bovenleiding.

Onderzoeksprogramma ExploRail

In 2012 startte ProRail met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en Technologiestichting STW het onderzoeksprogramma ExploRail. Hierin werken 20 promovendi van vijf verschillende universiteiten aan twee centrale researchthema's: Zelfdenkend Spoor en Whole System Performance. Zelfdenkend Spoor moet leiden tot een spoorinfrastructuur die straks zelf aangeeft wanneer, hoe en waar deze onderhouden moet worden. Bij Whole System Performance is het de vraag hoe we een robuust spoorsysteem kunnen creëren, door het samenspel van verschillende spoorstakeholders met verschillende belangen te beïnvloeden.

Meten is weten

ProRail zoekt naar nieuwe manieren om alles over de conditie van het spoor te weten te komen. In 2015 zijn we gestart met het analyseren van satellietbeelden om verzakkingen te meten en met sensoren aan het spoor om bijvoorbeeld trillingen en temperatuur te meten.

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Duurzaam spoor

Milieubewustzijn en duurzaamheid zijn belangrijk voor ProRail. We werken aan een zo groen mogelijk spoor en gaan zuinig om met energie en grondstoffen. We hebben milieubeleid ontwikkeld om de natuur en het landschap te versterken en het spoor duurzaam in de omgeving in te passen.

Werken aan duurzaamheid

Onze doelstellingen zijn:

 • Elk jaar 2% energie-efficiency verbetering.

 • 100% duurzame energie gebruiken in 2020.

 • Verlaging van de CO2-uitstoot met 65 kiloton in 2020 t.o.v. 2010 (dat is ongeveer gelijk aan de uitstoot van 2830 huishoudens per jaar).

 • Hoogste niveau 5 van de CO2-prestatieladder vasthouden.

 • Transparante verslaggeving volgens het Global Reporting Initiative (GRI) met accountantsverklaring ‘Limited Assurance’.

Daarnaast wil ProRail het spoor beter inpassen in natuur en landschap en het gebruik van grondstoffen beperken. ProRail ontwikkelt zich richting een duurzame organisatie, waarin deze verschillende duurzaamheidsdoelen in het reguliere werk worden meegenomen.

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Duurzaam reizen

Ruim 30% van ons energieverbruik betreft de stations en ongeveer de helft daarvan is voor verlichting. ProRail beheert zo’n 200.000 armaturen. Efficiënt inzetten van onze verlichting krijgt de komende jaren veel aandacht: alleen verlichting waar en wanneer het nodig is, en dan zo energiezuinig mogelijk.

Energieverbruik

Toelichting energieverbruik

De cijfers over energieverbruik en CO2-voetafdruk 2012-2014 zijn de meest recente die bij verschijnen van dit jaarverslag beschikbaar zijn.

Om de voetafdruk te berekenen is gebruik gemaakt van de indeling van de CO2-prestatieladder. Deze gaat uit van het Green House Gas Protocol met de onderdelen directe emissies door de eigen organisatie, indirecte CO2-emissies en overige indirecte emissies veroorzaakt door activiteiten van de eigen organisatie

Energie-efficiency

ProRail heeft zich ten doel gesteld om 30% energie-efficiënter te worden tussen 2005 en 2020. Hiervan willen we een deel halen binnen de processen van ProRail, en een deel door energiebesparing in de spoorketen.

ProRail wil de energie-efficiency per jaar met 2% verbeteren; deels binnen de eigen processen van ProRail, en deels door energiebesparing in de spoorketen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • De vervanging van 399 beeldschermen van de Post 21-systemen op de VL-posten door energiezuinige LED-schermen. Als gevolg hiervan is ook minder koelcapaciteit voor de schermen nodig. Het effect hiervan wordt nog gekwantificeerd.

 • De TL-verlichting van 113 InfoPlus-borden op stations in Amersfoort en omgeving zijn vervangen door energiebesparende LED-verlichting. In 2016 en 2017 worden de overige borden hiermee uitgerust.

 • Bij het opheffen van knelpunten in de dienstregeling hoeven treinen minder te stoppen voor een rood sein. Dit leidt tot een besparing in de keten.

100% duurzame energie

Met 1,2 miljoen reizen per dag is het spoor een van de grootste elektriciteitsverbruikers van Nederland. In 2015 kopen we net als in 2014 Nederlandse windenergie in, daarmee hebben we het totale energieverbruik (elektriciteit én gas) van ProRail voor ruim 85% verduurzaamd. Via inkoopcombinatie VIVENS hebben ProRail, NS en andere vervoerders een contract afgesloten met ENECO dat er voor zorgt dat vanaf 2018 de trein volledig op windenergie rijdt. Daarmee wordt de CO2-voetafdruk van de spoorsector enorm teruggebracht. Op deze manier is ongeveer 25% van het elektriciteitsverbruik van ProRail ook voor de lange termijn verduurzaamd. De volgende stap is het duurzaam inkopen van het gas dat ProRail verbruikt.

CO2 in de keten

CO2 besparen in de keten gebeurt door het besparen van energie, het inkopen of opwekken van duurzame energie en het verminderen van materiaalgebruik. Maatregelen die hebben bijgedragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot zijn:

 • Inkoop van groene stroom;

 • Saneren van wissels, zoals in het project Doorstroomstation Utrecht (DSSU);

 • Vervangen van gasbranderpijpen door elektrische wisselverwarming op diverse locaties.

In 2015 hebben we samen met Railforum, NS en het ministerie van Infrastructuur en Milieu een CO2-visie voor de sector opgesteld met een gezamenlijk beeld van de richting en ambitie voor CO2-reductie op de lange termijn. De visie is in november voor het vertrek van de Train to Paris naar de klimaattop ondertekend.

De speerpunten zijn:

 • Volledige CO2-neutrale voetafdruk van de spoorsector in 2050.

 • Verhogen energie-efficiëntie ten opzichte van 2013 met 35% in 2030 en 40% in 2050.

 • Verder beperken van de uitstoot door mobiliteit door meer reizigers te verleiden de trein te nemen en meer goederen over het spoor te vervoeren.

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Duurzaam leven

Het spoor loopt dwars door steden en natuur. Het spoor is ook het leefgebied van diverse planten en dieren. Het kan een verbindend element vormen tussen natuurgebieden. Vooral kleinere diersoorten en planten kunnen zich via de spoorberm van het ene naar het andere natuurgebied verplaatsen. Aan de andere kant vormt het spoor soms ook een barrière in en tussen natuurgebieden.

Door rekening te houden met natuur en door goede samenwerking met meerdere partijen kan naast behoud zelfs natuurwinst worden behaald. Een voorbeeld hiervan is het project van Rijkswaterstaat ‘verbreding A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord’. Rijkswaterstaat had de markt uitgedaagd om een voorstel te doen dat positieve effecten zou hebben voor de natuurwaarden in dit gebied. Aannemer Heijmans heeft samen met RAVON een plan uitgewerkt voor het geschikt maken van spoorbermen als leefgebied en als verbindingszone voor een aantal reptielensoorten zoals de zandhagedis, levendbarende hagedis, hazelworm en gladde slang. ProRail heeft medewerking verleend aan de realisatie van dit plan. Door goede samenwerking tussen alle partijen is hier een mooi resultaat behaald.

Het spoor vormt soms ook een barrière tussen natuurgebieden. Door de aanleg van spoorlijnen zijn natuurgebieden van elkaar gescheiden en geïsoleerd geraakt. Dieren en planten zijn hierdoor gedwongen te leven in onnatuurlijk kleine leefgebieden, waardoor ze soms lokaal uitsterven.

Het terugbrengen van de nadelige effecten op flora en fauna in de directe omgeving van het spoor is onderdeel van de duurzame ambities van ProRail. Daarom werkt ProRail mee aan het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) waarmee we natuurgebieden verbinden die door spoorlijnen gescheiden zijn geraakt. In 2004 gaven de ministers van het toenmalige Verkeer en Waterstaat en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gezamenlijk opdracht tot dit programma. De vastgestelde knelpunten moeten in 2018 zijn opgelost door aanleg van bijna 100 kleine faunapassages en dertien ecoducten. Deze zorgen ervoor dat reeën, dassen, vossen en andere dieren veilig kunnen oversteken.

2015 stond vooral in het teken van het starten van aanbestedingen voor het laatste deel van maatregelen uit het MJPO en het sluiten van overeenkomsten met bijvoorbeeld Rijkswaterstaat en natuurbeheerders om dit mogelijk te maken. De aanleg van een natuurbrug op de Asselsche Heide bij Hoog Soeren is als extra maatregel in het programma opgenomen. Daarnaast worden grote natuurbruggen aangelegd in Hilversum, Zandvoort, Best/Oirschot, Barneveld en Nijverdal. Ook is een nieuw contract voorzien voor de aanleg van nog meer kleine faunavoorzieningen als dassentunnels en looprichels onder bestaande bruggen. Er zijn uiteindelijk in 2015 elf kleine faunavoorzieningen bijgekomen. We werken hard door om er tientallen bij te bouwen.

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Duurzaam werken

CO2-prestatieladder

In 2015 heeft ProRail niveau 5 op de CO2-prestatieladder gehandhaafd. In 2011 hebben wij de door ons ontwikkelde CO2-prestatieladder overgedragen aan de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO), zodat de ladder ook in andere sectoren kan worden ingezet. Inmiddels zijn aan meer dan 1.000 bedrijven certificaten uitgereikt. Een hoge positie op de ladder leidt tot meer kans op werk in de bouwsector. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2-uitstoot te verminderen, hoe hoger de positie op de ladder. ProRail gebruikt de ladder ook bij aanbestedingen.

Grondstofgebruik, hergebruik en afval

In 2015 hebben we gewerkt aan een registratiesysteem voor afvalstoffen waardoor we inzicht krijgen in de aard en omvang van onze afvalstromen. Een eerste stap om tot een vermindering en meer hergebruik van afval te komen. Hiermee vergoten we ons inzicht in de hoeveelheden afval en de hergebruiksmogelijkheden en in onze afvalstromen (aard, hoeveelheden en wijze van verwerking). Een eerste stap richting beleid en doelstellingen voor materiaalgebruik en afval.

Via levenscyclusanalyses (LCA’s) hebben we in 2015 ons inzicht in de duurzaamheidseffecten van 16 spoorproducten vergroot. De bevindingen zijn opgenomen in de Nationale Milieudatabase en DuboCalc, een rekentool voor de GWW-sector om de mate van duurzaamheid van een product of project te bepalen. De resultaten zijn gedeeld met aannemers en producenten/leveranciers. Het gunningsvoordeel dat we bij aanbestedingen gaan bieden, is voor hen een prikkel om duurzame spoorproducten en materialen te ontwikkelen en toe te passen.

Eind februari tekenden ProRail, NedTrain en het ministerie van Infrastructuur en Milieu de Green Deal ‘Afvalreductie en -recycling op stations en in treinen’. Doel hiervan is een vermindering van 25% in 2020 van de jaarlijkse hoeveelheid afval uit stations en treinen (tot 9.000 ton). Daarnaast willen we 75% van het afval gescheiden inzamelen en recycling bevorderen. Op de stations Rotterdam Centraal, Breda, Arnhem Centraal en Zwolle zijn pilots gestart met afvalscheiding in de transfer. Daarnaast zijn op twee stations pilots gestart met het scheiden van GFT-afval in de retail. Op basis van de resultaten van deze pilots stellen we een business case op voor afvalscheiding op circa 25 stations.

De materialenmarkt wordt door steeds meer ProRailers en projecten gevonden om de mogelijkheid voor hergebruik te verkennen. Mooie resultaten van hergebruik zijn de 500 fietsenrekken uit Delft in Zwolle en een noodstroomaggregaat van de verkeersleidingspost Amsterdam in het project Maasvlakte West in een brandblusvoorziening. De bouwschutting van OV SAAL is overgedragen aan Het Stripschap, een vereniging die de waardering voor het beeldverhaal bevordert.

Het project Spoorzone Groningen heeft een ambitieuze duurzaamheidsdoelstelling geformuleerd. Het project wordt aangemerkt als icoonproject in het samenwerkingsverband Fair Infra. De doelstellingen zijn:

 • Het maximaal toepassen van gebruikte materialen in de constructie van het nieuw te realiseren opstelterrein.

 • Het toepassen van duurzame verlichting en materialen in het station.

 • Het minimaliseren van transportafstanden bij de realisatie van grondwerkzaamheden.

 • Het zoeken naar mogelijkheden om een groene gebiedsinrichting te realiseren.

 • Een integrale business case: financiële besparingen (bijv. door het toepassen van gebruikt materiaal) mogen worden geïnvesteerd in andere duurzaamheidsaspecten (zonnepanelen, extra groen).

Bij het uitruimen van het kantoorpand aan de Arthur van Schendelstraat in Utrecht is het merendeel van het meubilair (zitjes, bureaus, kasten, ladenblokken en bureaustoelen) hergebruikt of vermaakt en gereserveerd voor gebruik op andere ProRail-vestigingen of projectlocaties. Het overige is aangeboden voor verkoop of recycling.

Groene tunnel

Door het ontwerpen van een tunnel met een kleinere milieubelasting konden aannemers gunningsvoordeel krijgen bij de aanbesteding van het project Bunnik. Dit was onderdeel van de geïntegreerde duurzame aanpak van het project. Bij de bouw van de tunnel is gebruik gemaakt van waterglasinjectie in plaats van onderwaterbeton – waarvoor minder grondstoffen nodig zijn. Ook is er energiezuinige verlichting aangebracht. De tunnel is in 2015 opgeleverd. De komende jaren gaat ProRail meer gunningsvoordeel geven aan een lagere milieubelasting.

Milieuovertredingen

Zowel het aantal sancties (boetes, dwangsommen, strafrechtelijke onderzoeken) als het aantal overtredingen dat tijdens inspecties wordt geconstateerd door bevoegd gezag, dalen over de afgelopen drie jaren. Ook afgelopen jaar werkten we aan een groter milieubewustzijn en verantwoordelijkheidsbesef en de bereidheid (en soms al concrete initiatieven) om de prestaties te verbeteren.

Milieuovertredingen

Toelichting Milieuovertredingen

Het aantal sancties (boetes, dwangsommen, strafrechtelijke onderzoeken) dat tijdens inspecties wordt geconstateerd door bevoegd gezag.

Het aantal overtredingen dat tijdens inspecties wordt geconstateerd door bevoegd gezag.

Het aantal percelen met sloten waar ProRail niet heeft voldaan aan de onderhoudsplicht volgens de keur van de waterschappen is nog te hoog. De dalende trend die we zien bij de overige overtredingen doet zich hier dus niet voor. We maken een analyse van de oorzaken en werken verbetermaatregelen uit om het aantal overtredingen van de keur terug te dringen.

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag