Maatschappelijk verslaggevingsbeleid

Reikwijdte

Onze MVO-verslaglegging (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) betreft ProRail én de keten waarin wij actief zijn. Wij concentreren ons op de informatie- en prestatie-indicatoren van ProRail zelf en de mate waarin onze prestaties van invloed zijn op de keten. Deelnemingen blijven buiten beschouwing.

Keuze van onderwerpen

In plaats van een uitputtende weergave van al onze activiteiten kiezen we voor thema’s en onderwerpen met hoge relevantie en impact. Het resultaat geeft een goed beeld van onze strategie en van de activiteiten in 2015.

Informatie en prestatie-indicatoren

We maken onze prestaties inzichtelijk en meetbaar met informatie- en prestatie-indicatoren zoals opgenomen in de beheerconcessie 2015-2025. In de eerste plaats zijn dat indicatoren die we hebben afgesproken met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarnaast meten we prestaties die met andere stakeholders zijn overeengekomen. De indicatoren die in dit jaarverslag worden besproken geven een goed beeld van onze maatschappelijke doelen en prestaties en spelen een belangrijke rol bij de sturing van de organisatie.

Bij het definiëren van de indicatoren heeft ProRail zich gebaseerd op afspraken die we hebben gemaakt met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de andere stakeholders zoals zijn vastgelegd in het beheerplan, en daarnaast op relevante internationale standaarden. Het uitgangspunt is telkens dat de indicator op een betrouwbare wijze moet kunnen worden bepaald. Wanneer dat niet mogelijk is, geven we een schatting. Als dat zo is, melden we dat. De definities van de gerapporteerde prestatie-indicatoren zijn opgenomen bij de desbetreffende vermelding van de prestatie-indicator in het jaarverslag op de website.

De informatie- en prestatie-indicatoren, zoals opgenomen in dit jaarverslag, hebben betrekking op het door ProRail beheerd gebied exclusief de Betuweroute. Dit is in lijn met de totstandkoming van de bodem- en streefwaarden zoals opgenomen in de Beheerconcessie 2015-2015.

Consistentie

We streven ernaar om dit jaarverslag consistent te laten zijn met voorgaande jaarverslagen. Daar wijken we alleen van af als nieuwe inzichten daarom vragen. Als dat het geval is, melden we dat.

Verslaggevingscriteria GRI

Dit jaarverslag is opgesteld overeenkomstig de internationale standaarden van het Global Reporting Initiative (GRI) voor verslaglegging over duurzaamheid en MVO. Er is een tabel opgenomen met de standaarden, voorzien van een toelichting en een verwijzing naar de relevante onderwerpen in het jaarverslag. ProRail rapporteert over 2015 op basis van GRI-G4 op het Comprehensive-niveau. Onze maatschappelijke verslaglegging over 2015 is beoordeeld door een onafhankelijke externe accountant, die daarover een verklaring aflegt die is opgenomen in dit jaarverslag.

Financiële verslaggevingscriteria

De financiële verslaggevingscriteria zijn opgenomen in de toelichting op de jaarrekening.

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag