Maatschappelijk verslaggevingsbeleid

Reikwijdte

Onze MVO-verslaglegging (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) betreft ProRail én de keten waarin wij actief zijn. Wij concentreren ons op de informatie- en prestatie-indicatoren van ProRail zelf en de mate waarin onze prestaties van invloed zijn op de keten. Deelnemingen en partnerschappen blijven buiten beschouwing.

Keuze van onderwerpen

In plaats van een uitputtende weergave van al onze activiteiten kiezen we thema’s en onderwerpen met hoge relevantie en impact. Deze selectie biedt een goed beeld van onze strategie en van de activiteiten in 2016.

Informatie- en prestatie-indicatoren

Het beheerplan bevat informatie- en prestatie-indicatoren waarop we sturen om de ambities en doelen uit de Lange Termijn Spooragenda te realiseren. De basis is vastgelegd in de Beheerconcessie 2015-2025. Hierin staat voor elke prestatie-indicator een basiskwaliteit in de vorm van een bodemwaarde. We mogen niet onder deze waarde uitkomen. Elke prestatie-indicator heeft ook een streefwaarde voor 2019. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt de waarden vast. Met onze stakeholders maken wij eveneens prestatieafspraken. De in dit verslag besproken indicatoren geven een goed beeld van onze maatschappelijke doelen en prestaties en spelen een belangrijke rol in de sturing van de organisatie.

Het meten van de indicatoren dient op betrouwbare wijze plaats te vinden. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan melden we dat en geven we een schatting. De definities van de gerapporteerde prestatie-indicatoren zijn opgenomen in het betreffende onderdeel van dit jaarverslag.

De informatie- en prestatie-indicatoren in dit verslag hebben betrekking op het door ProRail beheerd gebied. Met de integratie van de beheeractiviteiten van de Betuweroute naar ProRail zijn eveneens de vergelijkende cijfers voor de informatie- en prestatie-indicatoren aangepast. Voor specifieke afspraken omtrent de indicatoren verwijzen wij naar het Beheerplan 2016.

Consistentie

Consistentie van dit verslag met voorgaande jaarverslagen is van groot belang. Als er meer toelichting nodig is die de transparantie en de kwaliteit van het jaarverslag ten goede komt, passen wij de inhoud aan. Belangrijke veranderingen worden specifiek vermeld in het verslag.

Verslaggevingscriteria GRI

Dit jaarverslag is opgesteld overeenkomstig de internationale standaarden van het Global Reporting Initiative (GRI) voor verslaglegging over duurzaamheid en MVO. Er is een tabel opgenomen waaruit de standaarden blijken, voorzien van een toelichting en verwijzingen. ProRail rapporteert over 2016 op basis van GRI-G4 op Comprehensive-niveau. Onze maatschappelijke verslaglegging over 2016 is beoordeeld door een onafhankelijke externe accountant. Diens verklaring is opgenomen in dit jaarverslag.

Financiële verslaggevingscriteria

De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling, oftewel de financiële verslaggevingscriteria, zijn opgenomen in de toelichting op de jaarrekening.

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag