Profiel

In het belang van reizigers en vervoerders zetten wij ons elke dag in voor een veiliger, betrouwbaarder, punctueler en duurzamer spoornetwerk. Altijd met grote aandacht voor de invloed op mens, milieu en samenleving.

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Organisatie en activiteiten

Missie en toegevoegde waarde voor de samenleving

Onze missie verwoordt onze strategie en de betekenis daarvan voor medewerkers en stakeholders.

ProRail. Zeker op het spoor

Onze missie

.

ProRail verbindt mensen, steden en bedrijven door een fijnmazig, intensief gebruikt spoornetwerk. ProRail zorgt voor een veilig, betrouwbaar, punctueel en duurzaam spoornetwerk en comfortabele stations, in samenspel met vervoerders en partners. Onze vakmensen werken efficiënt en kostenbewust aan een spoornet gericht op aangenaam reizen en onbelemmerd goederenvervoer. ProRail. Zeker op het spoor.

Strategie

ProRail heeft de volgende strategische doelstellingen:

 • Veilig spoor – veiligheid op 1 door het terugdringen van roodseinpassages, het beperken van het aantal riskante en onbeveiligde overwegen en voorwaarden scheppen voor veilig werken.

 • Betrouwbaar spoor – voorkomen van vermijdbare verstoringen, door meer en beter preventief onderhoud te laten plegen aan het spoor, alert te reageren bij verstoringen en scherpe analyses te maken van terugkerende storingen.

 • Punctueel spoor – 95%, niet lager dan 85%, door een dienstregeling die in de praktijk goed uitvoerbaar is en door samen met vervoerders de prestaties op het spoor te verbeteren.

 • Duurzaam spoor – CO₂-prestatieladder niveau 5, 30% efficiënter energieverbruik door meer innovatieve spoortechnologie in te zetten, duurzame materialen te gebruiken en duurzame stations te ontwikkelen.

 • Transparantie - zichtbaar maken wat we doen, waarom en met welk resultaat. Dat doen we onder meer door onze dagelijkse prestaties te laten zien via het online dashboard.

Het belang van het spoor voor Nederland

Het spoor is essentieel voor de bereikbaarheid van het drukbevolkte Nederland en de ons omringende landen. Met relatief weinig ruimtebeslag zorgen wij ervoor dat dagelijks 1,1 miljoen treinreizen worden gemaakt en jaarlijks zo’n 51 miljard tonkilometers worden gerealiseerd. ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. We verdelen de ruimte op het spoor, regelen al het treinverkeer, bouwen en beheren stations en leggen nieuwe sporen aan. Daarnaast onderhouden en beheren we de bestaande railinfrastructuur en zijn we verantwoordelijk voor de veiligheid.

Juridische structuur

ProRail is een besloten vennootschap: ProRail B.V. Via Railinfratrust B.V is de Nederlandse Staat 100% aandeelhouder van ProRail. Het aandeelhouderschap is ondergebracht bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. ProRail heeft een belang van 50% in Keyrail B.V., de exploitant van de Betuweroute. Per 1 juli heeft de overgang van het personeel vanuit Keyrail B.V. plaatsgevonden; de juridische afwikkeling is voorzien voor 2016. Daarnaast heeft ProRail een belang van 50% in Relined B.V. Deze organisatie exploiteert een landelijk dekkend glasvezelnetwerk. Een groot deel van dit netwerk ligt langs het spoor.

Beheerconcessie

ProRail heeft vanaf 1 januari 2015 een nieuwe concessie, een vergunning van de rijksoverheid voor het beheer van het spoor. De concessie is verleend tot 2025. ProRail is ook in deze beheerconcessie verantwoordelijk voor:

 • Het onderhoud van de hoofdspoorweginfrastructuur;

 • De voorbereiding en uitvoering van de uitbreiding van de hoofdspoorweginfrastructuur;

 • Een eerlijke, niet-discriminerende en transparante verdeling van de capaciteit;

 • Het leiden van het verkeer over de hoofdspoorweginfrastructuur.

Beheerplan

Elk jaar stellen we voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu een Beheerplan op waarin de doelstellingen van ProRail voor het desbetreffende jaar zijn opgenomen. We meten onze prestaties met prestatie-indicatoren en rapporteren elk kwartaal aan het ministerie.

Werkgebied

Ons werkgebied is het spoor in Nederland en de aansluitingen op het spoor in het buitenland. We werken vanuit vier regio’s: Randstad Noord, Randstad Zuid, Noordoost en Zuid. Ons hoofdkantoor staat in Utrecht. Daarnaast zijn er vier regiokantoren: Amsterdam, Rotterdam, Zwolle en Eindhoven. Verspreid over het land hebben we 13 verkeersleidingposten van waaruit het treinverkeer wordt bestuurd.

Operationele structuur

ProRail heeft drie kerntaken:

 • capaciteit beschikbaar stellen voor vervoerders;

 • de infrastructuur beheren en onderhouden;

 • spoor en stations uitbreiden en vernieuwen.

Het onderhoud en het vernieuwen van het spoorsysteem wordt voor grote delen uitbesteed.

Organogram

ProRail internationaal

Een van de taken van ProRail is vervoerders in staat te stellen efficiënt internationaal vervoer te bieden. ProRail heeft hiertoe dagelijks contact met andere landen, bijvoorbeeld ten behoeve van verkeersleiding. Nog een internationale activiteit is het meewerken aan benchmarks, vergelijkend onderzoek, zoals die met SBB Zwitserland, ÖBB Oostenrijk en Jenebanverket uit Denemarken op het gebied van assetmanagement. Deze contacten met internationale vergelijkbare organisaties leveren waardevolle informatie op om onze prestaties te ijken en te verbeteren. Ook werden internationale delegaties ontvangen uit onder andere Indonesië, Turkije, Ethiopië en Zuid-Korea. Daar waar dit kan, doen we dit samen met de spoorsector. ProRail houdt zich bovendien bezig met de impact en beïnvloeding van Europees spoorbeleid en trekt daarin samen op met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Een voorbeeld is de ontwikkeling van het Europese Spoornetwerk TEN-T. In 2015 hebben we een actieve bijdrage geleverd aan PRIME. Met behulp van dit Platform for European Rail Infrastructure Managers wisselen de Europese Commissie en infrastructuurbeheerders ideeën en voorstellen uit. Ook is ProRail lid van European Infrastructure Managers (EIM), een groep onafhankelijke infrastructuurmanagers die onderling kennis uitwisselen. Daarnaast hebben we een rol in de internationale Rail Freight Corridors. Tot slot werkt ProRail samen met Rijkswaterstaat en het Zweedse Trafikverket aan procurement en assetmanagement.

In 2016 is Nederland voorzitter van de EU. Belangrijke thema’s hierbij zijn duurzaamheid en transport. ProRail neemt deel in het projectteam van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Operatie

De dagelijkse operatie is verdeeld over twee bedrijfseenheden: Vervoer en Dienstregeling en Operatie. Onze bedrijfseenheid Operatie bestaat uit de onderdelen Verkeersleiding, Assetmanagement en ICT. De medewerkers van deze onderdelen zorgen voor een optimale inzet van onze middelen. De medewerkers van Vervoer en Dienstregeling maken de planning voor de 39 vervoerders op het spoornetwerk.

Projecten

De bedrijfseenheid Projecten zorgt voor het werk aan het spoor en aan stations. Dat werk is nodig om onze dienstverlening in de breedste zin van het woord te realiseren en waar nodig te verbeteren. De afdeling Procurement, voorheen Aanbestedingszaken, Kostenmanagement en Inkoop (AKI), ondersteunt bij de aanbestedingen van de opdrachten die uit deze projecten voortvloeien, voornamelijk voor bouwondernemingen en ingenieursbureaus.

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Onze waardeketen

Het openbaar vervoer is een essentieel onderdeel van onze samenleving. Samen met onze ketenpartners werken we voortdurend aan onze belangrijkste ambitie: een beschikbaar en betrouwbaar spoor zonder vermijdbare ongelukken en verstoringen. In onze strategie en onze bedrijfsvoering zoeken we steeds naar mogelijkheden om in maatschappelijk opzicht een verschil te maken.

ProRail Value Chain & Stakeholders

De spoorketen

In opdracht van de overheid faciliteert en stuurt ProRail de ‘spoorketen’. De spoorpartners zorgen voor de aanleg en het onderhoud van het spoor. De beschikbare capaciteit verdelen wij tussen reizigersvervoerders, goederenvervoerders en andere gebruikers, zoals aannemers en meettreinen. Centraal in deze keten beheert ProRail het spoorsysteem. De overheid subsidieert en draagt financieel bij, en vervoerders betalen een vergoeding voor het gebruik van het spoor. De wensen en behoeftes van onze (in)directe klanten staan centraal in onze dienstverlening. Samen met partners als gemeenten en provincies zoeken we voortdurend het best mogelijke antwoord op hun vraag naar treinvervoer en stationsvoorzieningen.

Impact op mens, milieu en samenleving

ProRail werkt actief aan een goede leefomgeving in en rondom het spoor. In navolging van wet- en regelgeving beperken we overlast zoals geluid en trillingen. We gebruiken grondstoffen die het milieu zo min mogelijk belasten, scheiden en recyclen ons afval en we zetten ons in voor natuurbehoud. Met het beheer van de 3.200 hectare spoorbermen en de bouw van ecoducten en faunapassages ondersteunen wij het behoud en de ontwikkeling van biodiversiteit. Ook onderzoeken we de mogelijke gevolgen van klimaatverandering voor het spoor en hoe we daarop kunnen anticiperen.

Focus en afweging

ProRail hecht veel belang aan efficiency en lagere kosten, zowel in onze bedrijfsvoering als in het werk aan het spoor. In onze bedrijfsbeslissingen maken we een afweging tussen sociale, milieu- en (bedrijfs)economische elementen. We doen dit zo transparant mogelijk en betrekken onze stakeholders bij deze processen.

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Onze stakeholders

In de afgelopen jaren is het contact met onze stakeholders intensiever en zakelijker geworden. ProRail heeft operationele processen ingericht voor de dialoog met de diverse groepen stakeholders en hun tevredenheid wordt jaarlijks onderzocht.

Stakeholders

.

Categorie

Stakeholder

Dialoog

 

Overheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (concessieverlener, subsidieverlener, aandeelhouder)

Beheerplannen, kwartaalrapportages, gesprekken, aandeelhoudersvergadering

  

Rijkswaterstaat

Gezamenlijke projecten, Strategische alliantie

 

Opdrachtgevers (Upstream)

Opdrachtgevers

Relatiedagen, reputatiescore, tevredenheid

  

Spoorpartners

Gunning, conferenties, allianties, inkoopbeleid, innovaties

 

Klanten (Downstream)

Vervoerders

Verdeling capaciteit, accountmanagement, speerpunten, tevredenheidsonderzoek, samenwerking NS, concessieteams

 

Publiek

Reizigers, verladers, terminals, havens en consumentenorganisaties

Tevredenheidsonderzoek, speerpunten, beheer stations

  

Omwonenden

Omgevingscommunicatie, vragen en klachten

  

De samenleving

Omgevingscommunicatie, campagnes en voorlichting, vragen en klachten, tevredenheidsonderzoek

  

Media

Persberichten, woordvoering

 

Medewerkers

Medewerkers

Tevredenheidsonderzoek, performance management, panel, personeelsblad, intranet, managementcascade

  

Ondernemingsraad en vakbonden

Consultatie en overleg

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Jaarlijks stelt ProRail in samenspraak met het ministerie van Infrastructuur en Milieu een Beheerplan op met concrete doelstellingen voor het desbetreffende jaar. Daarnaast rapporteert ProRail op kwartaalbasis over de voortgang. Vertrekpunt daarbij is de jaarlijkse beleidsprioriteitenbrief die het ministerie opstelt en waarin zij aangeeft wat de focus voor ProRail moet zijn voor het komende jaar, binnen de kaders van de beheerconcessie.

Onze spoorpartners

Onze spoorpartners, die aan het begin van onze keten staan, zijn onder meer spooraannemers, ingenieursbureaus, werkplekbeveiligingsbedrijven, kabelaannemers en boorbedrijven. Met deze partners hebben we diverse samenwerkingsvormen. We maken prestatieafspraken, bijvoorbeeld over onderhoud en veiligheid. In de bouw kiezen we voor samenwerking. We sluiten allianties om kosten te besparen en risico’s te delen. Op andere gebieden kiezen we voor stimulerende maatregelen, zoals de CO2-Prestatieladder.

Samenwerken en investeren

We willen maximaal maatschappelijk rendement behalen en publieke middelen op een rechtmatige en doelmatige manier besteden. Duurzame samenwerking stimuleert onze spoorpartners om te blijven investeren in kennis en oplossingsgerichte innovatie. Wij leggen ons vooral toe op het specificeren, in concurrentie brengen en in onderling verband managen van de contracten met de spoorpartners. De werkzaamheden zelf besteden we waar mogelijk uit.

Strategische alliantie met Rijkswaterstaat

ProRail werkt actief samen met andere grote publieke opdrachtgevers. In 2011 is de samenwerkingsovereenkomst tussen Rijkswaterstaat en ProRail ondertekend. Doel ervan is om lopende samenwerkingsinitiatieven tussen beide organisaties te bestendigen en – daar waar mogelijk – verder uit te bouwen, en om nieuwe initiatieven te ontplooien. In plaats van breed en oppervlakkig te werk te gaan, is ervoor gekozen te focussen op een aantal onderwerpen, er dieper op in te gaan en echt de samenwerking tot stand te brengen. Ook in de beheerconcessie 2015-2025 van ProRail heeft de samenwerking met Rijkswaterstaat een prominente plaats gekregen met als doel verdere professionalisering van de taakuitvoering en waar mogelijk grotere efficiency te realiseren ten aanzien van een breed scala aan onderwerpen. Denk hierbij aan marktbenadering, samenwerking in projecten, arbeidsmarktstrategie, assetmanagement, tunneltechnologie en IT, communicatie, verkeersleiding en verkeersmanagement, innovatie, duurzaamheid en cyber security.

De totstandkoming en voortgang van de samenwerking op de onderwerpen wordt bewaakt en indien nodig bijgestuurd in het Strategisch Alliantie Overleg, dat een aantal keer per jaar bij elkaar komt. Daarnaast is in de samenwerkingsovereenkomst afgesproken om eens per jaar de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de voortgang te informeren.

Beter en Meer

In 2013 legden we samen met NS de operationele uitwerking vast van ons streven naar een effectieve samenwerking in ‘Beter en Meer’. Dit programma omvat een gezamenlijke aanpak en onderling afgestemde prestatie-indicatoren om, samen met andere partners zoals de goederenvervoerders, op basis van een gezamenlijke investeringsagenda onze ambities te realiseren. We concentreren ons in de periode tot 2018 op de onderdelen die op korte termijn tot een beter product voor reizigers leiden. Tevens bereiden we ons erop voor om vanaf 2018 meer treinen te laten rijden.

Het samenwerkingsprogramma Beter en Meer bestaat uit drie projecten. Verbeteraanpak Trein richt zich op de betrouwbaarheid van de treindienst en voorwaarden voor hoogfrequent rijden. Verbeteraanpak Veiligheid moet leiden tot verbetering van de gezamenlijke veiligheidscultuur. Met de Verbeteraanpak Stations willen NS en ProRail de stations in Nederland nog beter afstemmen op de wensen en behoeften van onze gezamenlijke klanten.

Beter… omvat de verhoging van de betrouwbaarheid van het spoorsysteem, vooral op de tijden en plaatsen waar we nog een betere productkwaliteit kunnen aanbieden. Een hogere betrouwbaarheid is een noodzakelijke voorwaarde voor meer treinen en reizigers.

… en Meer omvat rijden op drukke routes met minstens zes intercitytreinen per uur en meer sprinters dan nu, zoveel mogelijk rechtstreekse treinverbindingen zonder overstap en gemakkelijk reizen van deur tot deur door een soepele aansluiting op andere vervoersvormen.

Onze klanten

De belangen van onze uiteindelijke klanten, de trein reizigers en verladers, staan centraal bij onze dienstverlening. Samen met onze ketenpartners de vervoerders en aannemers zijn wij gericht op het verbeteren van deze dienstverlening. ProRail voert jaarlijks een tevredenheidsonderzoek uit onder de stakeholders. Ook overleggen we met gemeenten en provincies hoe we het best aan hun vraag naar treinvervoer en stationsvoorzieningen kunnen voldoen.

Goederenvervoerders

Op diverse fronten is in 2015 samengewerkt met de goederensector en is een Landelijk Coördinatieteam Goederen gestart om de integraliteit van de goederenketen te borgen en om actief te sturen op de onderlinge samenhang. Daarnaast vinden reguliere accountgesprekken plaats over de dagelijkse operatie en eens per kwartaal een directeurenoverleg rond strategische thema’s.

Havens en verladers

In toenemende mate zoekt ProRail ook de samenwerking met havens, verladers, operators en terminals. Met deze partijen, uiteraard ook met de vervoerders, is de Lange Termijn Spooragenda ontwikkeld en het Operationeel Spoor Concept Goederenvervoer (OSCG) opgesteld. Daarnaast zijn havens en verladers nauw betrokken geweest bij het ontwikkelen van het maatregelenpakket voor het dossier Derde Spoor Duitsland.

Naast het OSCG is samenwerking van start gegaan met de Havenbedrijven van Amsterdam en Rotterdam om verdere groei van het goederenvervoer over het spoor mogelijk te maken. De aandacht gaat vooral uit naar verbetering van de kwaliteit van de gehele spoorgoederenvervoerketen in de havengebieden. Hiermee geven we deels invulling aan het prestatiegebied ‘Aansluitingen’ uit de beheerconcessie van ProRail.

Integratie Keyrail

De aandeelhouders van Keyrail besloten eind 2014 dat Keyrail binnen ProRail zou worden geïntegreerd. Op 1 juli 2015 is het personeel van Keyrail overgegaan en zijn alle werkzaamheden van Keyrail geïntegreerd in ProRail. De belangrijkste focus is de verdere verbetering van de kwaliteit van logistiek en commercieel bruikbare infrastructuurcapaciteit op korte, middellange en lange termijn. Dat geldt voor zowel het spoor als de emplacementen.

Consumentenorganisaties

Regelmatig contact met het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Locov) biedt ProRail de mogelijkheid om het (kritisch) perspectief van reizigers mee te nemen. ProRail vraagt de consumentenorganisaties binnen Locov om zienswijzen en adviezen en heeft vorig jaar samen met Rover een aantal verbeteracties vastgelegd. In Locov-verband is daar verder werk van gemaakt, onder meer rond buitendienststellingen voor projecten en bijsturing van het treinverkeer bij verstoringen.

Kennisinstituten/kennispartners

Er bestaan diverse allianties tussen ProRail en kennisinstituten/partners. Die zijn vooral gericht op de toepassing van kennis uit andere sectoren en de wetenschap. Hieronder volgt een aantal voorbeelden:

 • Samenwerkingsalliantie ProRail en TNO waarbij de bundeling van de TNO-kennis over de mogelijkheden van nieuwe technologieën met de kennis van ProRail centraal staat. Ook treedt TNO op als onafhankelijk adviseur en toetser bij innovatietrajecten.

 • Alliantie TU Delft-ProRail die erop gericht is om wetenschappelijke kennis en onderzoek in te zetten voor belangrijke vragen van ProRail.

 • Het Loket USP (unsolicited proposals) biedt ondersteuning bij de besluitvorming en uitvoering en van innovaties uit de markt. Voorbeelden uit 2015 zijn het Happy Railing System van BAM, een systeem van opklapbare hekken op emplacementen om overlast te voorkomen, en geurpalen om wilde dieren op afstand te houden.

 • De oprichting van Next Generation Infrastructures 2 waarin ProRail met RWS, Schiphol, Alliander, Vitens en Havenbedrijf Rotterdam kennis uitwisselen en gezamenlijk opbouwen.

Medewerkers

We willen een betrokken werkgever zijn en vinden het belangrijk dat onze medewerkers een goede balans hebben tussen werk en privé. Ook willen we een doelgerichte organisatie zijn, met een gezonde personeelsopbouw. Vakmanschap aanboren en verder ontwikkelen, en de betrokkenheid, wendbaarheid en het enthousiasme van onze medewerkers zijn essentieel om onze ambitie te realiseren.

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Internationaal vergelijken

De beheerconcessie schrijft voor dat ProRail ten minste elke vier jaar – voor het eerst in 2015 - meewerkt aan een in opdracht van de concessieverlener uit te werken internationale benchmark. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, ProRail en NS hebben geconstateerd dat de voorschriften in de beheer- en de vervoerconcessies rond de uit te voeren benchmarks niet congruent zijn: de scope, momenten en intervallen verschillen. In 2015 is een voorstel gedaan om de benchmarks te harmoniseren, en op basis daarvan zal ProRail een onderzoek uitvoeren naar de prestaties in voorgaande jaren. In de rapportage, gepland voor begin 2017, zullen onder meer de prestaties van ProRail worden vergeleken met die van de infrabeheerders in België, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Denemarken, Zweden en Frankrijk.

Internationale benchmark Veiligheid

Jaarlijks worden vergelijkende Europese cijfers gepubliceerd. Ofschoon de Europese cijfers over 2015 nog niet bekend zijn, is het beeld over de afgelopen jaren redelijk constant. Nederland behoort tot de besten op het gebied van botsing trein-trein, ontsporing en aanrijding personeel. Bij aanrijding overweggebruiker is Nederland een middenmoter. Nederland blijft achter bij roodseinpassages en suïcides. ProRail werkt op alle veiligheidsthema’s voortdurend aan een zo laag mogelijk risiconiveau op basis van het ALARP-principe. Voor overwegveiligheid, STS-reductie en suïcidepreventie heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu specifieke programma’s gedefinieerd waarmee ProRail en de ketenpartners extra veiligheidsverbetering realiseren.

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Sturing en beheersing

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is geïntegreerd in de bedrijfsdoelstellingen van ProRail en in ons managementsysteem. Naast het streven naar een veiliger en duurzaam spoor, bestaat er binnen ProRail aandacht voor transparantie, professioneel opdrachtgeverschap, goed werkgeverschap, duurzame leeftijdsopbouw van ons personeelsbestand en integriteit.

Het hiervoor opgezette managementsysteem wordt jaarlijks gecontroleerd door onze Corporate Auditafdeling. Zie ook strategie en risicomanagement.

Duurzaamheid in de strategie

In de Lange Termijn Spooragenda stelt het ministerie van Infrastructuur en Milieu dat het spoor, in vergelijking met andere modaliteiten, zijn leidende positie als duurzaam transportmiddel moet behouden en voorop moet blijven lopen op het gebied van duurzame innovaties, die bijvoorbeeld energiebesparingen mogelijk maken.

ProRail heeft de doelstelling ‘duurzaam spoor’ uitgewerkt voor de gebieden reizen, leven en werken. Meetbare doelen voor de korte en lange termijn zijn opgesteld en in 2015 zijn de eerste resultaten geboekt. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

 • Inkoop 100% groene stroom (120GWh) geborgd;

 • Opening van de duurzame verkeersleidingpost Utrecht;

 • Voor de 16 meest gebruikte spoormaterialen zijn levenscyclusanalyses uitgevoerd om de duurzaamheidsimpact te berekenen;

 • Er is een contract afgesloten om in zo’n 180 gemeentes geluidsonderzoek langs het spoor te doen.

Duurzaam reizen

ProRail wil de CO2-uitstoot door de spoorinfrastructuur zoveel mogelijk beperken. Dit doen wij door onze aandacht te richten op minder energieverbruik, de inkoop van duurzame energie en de reductie van CO2 in de spoorketen.

Duurzaam leven

We streven naar de beste inpassing van het spoor in de omgeving en naar minder nadelige effecten op mensen, flora en fauna in de directe spooromgeving. Het gaat onder meer om geluid en trillingen, biodiversiteit en afval- en grondstoffen.

Duurzaam werken

ProRail wil een bedrijf zijn waar medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor een duurzaam spoor. We zijn transparant en zorgen dat duurzaamheid is ingebed in ons gedrag en onze processen. Ook gaan we de dialoog over duurzaamheid aan met onze stakeholders en omgeving.

Organisatie duurzaamheid

In de beheerconcessie omvat het prestatiegebied duurzaamheid onder meer de lokale milieueffecten en de uitstoot van broeikasgassen door de uitvoering van de concessie en het vervoer over de hoofdspoorweg, een efficiënt gebruik van verantwoord gewonnen grondstoffen, en de ruimtelijke kwaliteit en het behoud van biodiversiteit. Deze thema’s worden de speerpunten van ons nieuwe meerjarenplan Duurzaamheid voor 2016-2020. De aansturing van ProRail’s duurzaamheidsbeleid vindt plaats vanuit de bedrijfseenheden, ondersteund door een centrale afdeling. Deze aansturing is vastgelegd in het milieumanagementsysteem. Elk kwartaal wordt de voortgang besproken in het directieteam; de maandelijkse sturing is in handen van het hoger management.

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag