Balans per 31 december 2021

(vóór verwerking van het resultaat)

Bedragen in miljoenen euro’s

Activa

 

31 december 2021

 

31 december 2020

 
      

Vaste activa

     

Immateriële vaste activa

1

259

 

226

 

Materiële vaste activa

2

19.350

 

18.981

 
   

19.609

 

19.207

Vlottende activa

     

Voorraden

3

21

 

16

 

Onderhanden projecten in opdracht derden

4

11

 

6

 

Vorderingen en overlopende activa

5

253

 

175

 

Liquide middelen

6

276

 

371

 
   

561

 

568

      

Totaal Activa

  

20.170

 

19.775

      

Passiva

 

31 december 2021

 

31 december 2020

 
      

Eigen vermogen

7

    

Gestort kapitaal

 

0,02

 

0,02

 

Wettelijke reserve

 

33

 

38

 

Agio

 

1.599

 

1.599

 

Overige reserve

 

-28

 

-33

 

Onverdeeld resultaat

 

-

 

-

 
   

1.604

 

1.604

Voorzieningen

8

 

64

 

55

Langlopende schulden

9

 

17.774

 

17.371

Kortlopende schulden en overlopende passiva

10

 

729

 

745

      

Totaal Passiva

  

20.170

 

19.775