De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Bericht van de raad van commissarissen

Met dit bericht doet de raad van commissarissen (RvC) verslag over zijn werkzaamheden, de bijeenkomsten van de RvC en de bijeenkomsten van de commissies van de RvC in het boekjaar 2021.

Het afgelopen jaar

ProRail heeft ook in 2021 de prestaties die zij met het ministerie van IenW is overeengekomen gehaald. Veel projectwerkzaamheden hebben ondanks COVID doorgang kunnen vinden, waaronder het opleveren van vele projecten zoals een nieuwe brug over het spoor bij de Witte Paarden in Steenwijkerland. Deze is volledig duurzaam, circulair en zonder reizigershinder ontworpen en gebouwd. Bij project Groningen is het diepste punt van de bouwput, 21,5 meter diep, bereikt. Dit is 2 verdiepingen onder de nieuwe sporen en het nieuwe busstation.

Een bijzondere prestatie die hier niet onvermeld kan blijven was natuurlijk de  medewerking van ProRail aan de organisatie  van de succesvolle grand prix in Zandvoort. Alle betrokken partijen hebben mogelijk gemaakt dat elke vijf minuten treinen vanaf Amsterdam richting Zandvoort konden vertrekken, om de vele  Formule 1-fans die per trein reisden te kunnen vervoeren.

Een andere prestatie van formaat die samen met ketenpartners is bereikt, is de start van ETMET RoSA: elke tien minuten een Intercity op de trajecten Rotterdam en Schiphol en Schiphol en Arnhem met de start van de nieuwe dienstregeling 2022.

Voor het goederenvervoer is de opening van het Theemswegtracé dat in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam tot stand is gekomen een belangrijke verbetering.

De RvC dankt de medewerkers van ProRail voor het behalen van deze prestaties. Deze waardering speelt des te meer omdat ook in 2021 COVID weer een grote rol speelde. Door de inspanningen van ProRail samen met de sector is in 2021 de dienstverlening goed verlopen.

De dienstregeling werd op een aantal momenten in het jaar ernstig verstoord door het winterweer in februari en twee maal een telefoniestoring. Daarnaast ondervond  de dienstregeling op een aantal momenten in het jaar problemen door personeelstekort bij de verkeersleiding van ProRail.

Ook in 2021 had ProRail te maken met COVID. De RvC is goed op de hoogte  van de aandacht die ProRail heeft voor vitaliteit van medewerkers in deze tijd. Ook ProRail heeft te maken met werknemers die besmet zijn geraakt en long COVID hebben opgelopen. Door de lange periode waarin maatregelen van kracht zijn, wordt een extra beroep gedaan op vitaliteit en flexibiliteit van medewerkers. Contact met medewerkers is daarom in deze tijd extra belangrijk. De RvC waardeert deze aandacht voor de medewerkers.

De RvC onderkent dat het voor de medewerkers van VL-posten niet altijd makkelijk is geweest hun werk uit te voeren door het tekort aan treindienstleiders en COVID. De extra tijdelijke compensatie die deze medewerkers ontvangen is bedoeld als extra blijk van waardering die zij verdienen en hopelijk ook zo ervaren. Ook de medewerkers die VL ondersteunen om de dienstregeling zo goed mogelijk uit te voeren zoals voormalige treindienstleiders die inspringen om de roosters kloppend te maken wil de RvC bedanken voor hun inzet.

De RvC heeft met waardering kennis genomen van het winnen van de verkiezing van Imke Gommans als Young Talent, een compliment waard.

Raad van bestuur en executive committee

Na het terugtreden van Hans van Leeuwen als CFO per 24 april 2021 heeft Nynke Dalstra vanaf die datum als interim CFO gefungeerd. Zij was geen statutair bestuurder en heeft haar werkzaamheden verricht tot het aantreden van Mirjam van Velthuizen-Lormans per 1 november 2021. De RvC is Nynke zeer erkentelijk voor de waarneming waaronder de afronding van diverse werkzaamheden zoals de subsidie aanvraag en de goede aansturing van de Finance organisatie. De RvC bedankt haar hartelijk voor de plezierige samenwerking.

De RvC heeft het proces van de benoeming van de nieuwe CFO ter hand genomen nadat bekend was dat Hans van Leeuwen zou terugtreden. Daartoe is een profielschets opgesteld in aanvulling op de algemene profielschets voor de RvC. De RvB, de OR en de aandeelhouder zijn nauw betrokken geweest bij het selectie- en benoemingsproces. De benoeming van Mirjam van Velthuizen-Lormans door de aandeelhouder is op constructieve wijze tot stand gekomen op basis van een bindende voordracht van de RvC met steun van de RvB en de OR. De RvC is verheugd dat het RvB-team sinds deze datum weer compleet is en wenst haar veel succes en ziet uit naar de verdere samenwerking met haar.

De RvC is verheugd dat Ans Rietstra, de COO van ProRail, 1 van de finalisten bij de verkiezing topvrouw van het jaar was, een prachtige erkenning voor haar.

In 2021 waren er verschillende wijzigingen in de ExCo.  De RvB heeft gekozen voor een kleinere ExCo en deze is  per 1 september 2021 van start gegaan. De ExCo bestaat per deze datum uit de leden van de RvB en Wouter van Dijk (directeur Asset Management), Riet Schroven (directeur Projecten), Hans Smits (waarnemend directeur VL), Bas Bakker (directeur CM) en Arjen Boersma (Directeur ICT). Per 1 september 2021 is Roel Salden gestopt als directeur VL. Hans Smits is per 1 oktober 2021 benoemd als zijn opvolger. Op 27 augustus 2021 heeft de RvC informeel kennisgemaakt met het nieuwe ExCo-team. Tijdens deze sessie hebben de ExCo-leden hun plannen met betrekking tot de topbesturing toegelicht en besproken met de RvC.

Strategische prioriteiten

ProRail wil in vervolg op Samenspel gaan sturen aan de hand van 7 strategische prioriteiten: 1. lange termijn ontwikkelagenda, 2. netwerk van de toekomst, 3. logistieke operatie basis op orde, 4. infra operatie voor de toekomst, 5. data-gedreven logistieke operatie, 6. data-gedreven infra-operatie op orde en 7. ERTMS .

Deze wijze van sturing en het team dat daarmee aan de slag is, is uitgebreid besproken in een aantal RvC-vergaderingen. De RvC heeft drie vergaderingen specifiek gewijd aan de bespreking hiervan. De RvB en RvC onderkennen de noodzaak tot het nog meer integraal werken en het verder aanbrengen van prioriteiten en het sturen hierop.