De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Balans per 31 december 2021

(vóór verwerking van het resultaat)

Bedragen in miljoenen euro’s

Activa

 

31 december 2021

 

31 december 2020

 
      

Vaste activa

     

Immateriële vaste activa

1

259

 

226

 

Materiële vaste activa

2

19.350

 

18.981

 
   

19.609

 

19.207

Vlottende activa

     

Voorraden

3

21

 

16

 

Onderhanden projecten in opdracht derden

4

11

 

6

 

Vorderingen en overlopende activa

5

253

 

175

 

Liquide middelen

6

276

 

371

 
   

561

 

568

      

Totaal Activa

  

20.170

 

19.775

      

Passiva

 

31 december 2021

 

31 december 2020

 
      

Eigen vermogen

7

    

Gestort kapitaal

 

0,02

 

0,02

 

Wettelijke reserve

 

33

 

38

 

Agio

 

1.599

 

1.599

 

Overige reserve

 

-28

 

-33

 

Onverdeeld resultaat

 

-

 

-

 
   

1.604

 

1.604

Voorzieningen

8

 

64

 

55

Langlopende schulden

9

 

17.774

 

17.371

Kortlopende schulden en overlopende passiva

10

 

729

 

745

      

Totaal Passiva

  

20.170

 

19.775