De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

10. Kortlopende schulden en overlopende passiva

Bedragen in miljoenen euro's

2021

2020

   

Leveranciers en handelscrediteuren

26

13

Belastingen en sociale lasten

22

21

Overige kortlopende schulden

194

186

Overlopende passiva

487

526

 

729

745

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Leveranciers en handelscrediteuren

Onder de leveranciers en handelscrediteuren zijn opgenomen de ontvangen en nog niet betaalde facturen met name van aannemers voor lopende projecten en onderhoud aan de spoorinfrastructuur.

Belastingen en sociale lasten

De kortlopende schulden inzake belastingen en sociale lasten bestaan uit de te betalen loonheffing over december 2021 van EUR 22 miljoen (2020: EUR 21 miljoen). 

Overige kortlopende schulden

Bedragen in miljoenen euro’s

2021

2020

   

Schulden aan Rijksoverheid

24

10

Vooruitontvangen subsidiebedragen

68

62

Personeelsaanspraken (vakantiegeld en vrijetijdsaanspraken)

22

17

Nog te ontvangen facturen

62

77

Overige kortlopende schulden

17

20

 

194

186

Schulden aan Rijksoverheid

De kortlopende schulden Rijksoverheid hebben met name betrekking op terug te betalen beschikte middelen.

Vooruitontvangen subsidiebedragen

Bedragen in miljoenen euro’s

2021

2020

   

Voorfinanciering van geoormerkte programma's

10

2

Vooruit ontvangen subsidiegelden aanleg (MIRT)

2

2

Vooruit ontvangen subsidie kapitaallasten en onderhoud (BOV)

-

-

Vooruit ontvangen gelden van de Europese Unie

-

5

Vooruit ontvangen gelden van lagere overheden en derden

56

52

FENS projecten

0

1

Stand per 31 december

68

62

Overige kortlopende schulden

In de overige kortlopende schulden is per ultimo 2021 een bedrag van EUR 7 miljoen verantwoord inzake vooruitontvangen bedragen betreffende onderhanden projecten derden.

Overlopende passiva

Bedragen in miljoenen euro's

2021

2020

   

Investeringsbijdragen

535

542

Vooruitontvangen omgevingswerken

10

10

Egalisatierekening

-58

-26

 

487

526

Investeringsbijdragen

De investeringsbijdragen betreft de door de Rijksoverheid of derden betaalde vergoedingen voor investeringsprojecten. De aanwending vindt plaats naar rato van afschrijvingen en desinvesteringen op de door genoemde partijen gefinancierde (im)materiële vaste activa.

Vooruitontvangen omgevingswerken

De verantwoorde bijdrage inzake omgevingswerken heeft overwegend een langlopend karakter. Het kortlopende deel van de bijdrage heeft betrekking op de jaarlijkse aanwending voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden.

Egalisatierekening

Voor een nadere toelichting inzake de egalisatierekening verwijzen wij naar de grondslagen van de jaarrekening. Het verloop van de egalisatierekening in 2021 is als volgt:

Bedragen in miljoenen euro’s

2021

2020

   

Stand per 1 januari

-26

-53

Mutaties

  

Resultaat

-85

-10

Overige

52

37

   

Stand per 31 december

-58

-26

Mutatie resultaat

Het resultaat 2021 van EUR 85 miljoen negatief (2020: EUR 10 miljoen negatief) betreft het verschil tussen de verleende subsidie in 2021 en de werkelijke kosten van de door subsidieverlener opgedragen taken.

Mutatie overige

De mutatie op de regel 'Overige' van EUR 52 miljoen in 2021 volgt uit de afspraken inzake de bandbreedte van het saldo van de egalisatierekening van + en -/- 5% van de gemiddelde BOV subsidie van de afgelopen 5 jaar.