De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

13. Bedrijfsopbrengsten

Bedragen in miljoenen euro's

2021

2020

   

Exploitatiebijdragen Rijksoverheid

910

868

Gebruiksvergoeding

343

334

Overige netto omzet

41

34

   

Geactiveerde productie eigen bedrijf

126

125

Overige bedrijfsopbrengsten

6

6

 

1.426

1.367

Exploitatiebijdragen Rijksoverheid

De verantwoorde bijdragen betreffen de van de Rijksoverheid verkregen middelen voor capaciteitsmanagement, verkeersleiding, onderhoud en kapitaallasten van het landelijke railnet. De verantwoorde bijdragen bestaan uit de onderstaande componenten:

Bedragen in miljoenen euro's

2021

2020

   

Initiële beschikking op (subsidie-)aanvraag

1.199

1.174

Aanvullende subsidiebeschikking

42

19

Vaststelling subsidie

-

-

 

1.241

1.193

   

Overige (project-)beschikkingen

71

75

Overloop vanuit beschikkingen voorgaand jaar

-

-

 

71

75

 

1.312

1.268

   

Financiering investeringswerken

-435

-387

Verschuiving in tijd

36

-

Overheveling projecten naar volgend jaar

-3

-

Overheveling projecten van volgend jaar

-

-13

 

-402

-400

Totaal exploitatiebijdragen

910

868

Gebruiksvergoeding

Bedragen in miljoenen euro's

2021

2020

   

Opbrengsten gebruiksvergoeding

346

337

Prestatieregelingen

-3

-2

 

343

334

De in rekening gebrachte gebruiksvergoeding over 2021 bedraagt EUR 343 miljoen (2020: EUR 334 miljoen), waarvan het merendeel betrekking heeft op personenvervoerders. Deze bedragen hebben betrekking op de aan spoorwegondernemingen in rekening gebrachte vergoedingen voor het gebruik van het gemengde net inclusief HSL-Zuid en Betuweroute.

Overige netto omzet

De overige netto-omzet bestaat uit onder andere uit periodieke ontvangsten lagere overheden, opbrengsten inzake de levering van reisinformatie aan vervoerders en opbrengsten voor projectstudies en bedraagt EUR 41 miljoen over 2021 (EUR 2020: 34 miljoen).

Geactiveerde productie eigen bedrijf

Geactiveerde productie eigen bedrijf is het toerekenen aan c.q. het doorbelasten van de uren van projectmedewerkers tegen een kostendekkend tarief aan investeringswerken. Hierdoor worden alle investeringsuitgaven geactiveerd, naast engineerings- en bouwkosten ook de kosten van projectmanagement. Algemene overheadkosten worden niet geactiveerd.

Overige bedrijfsopbrengsten

Overige opbrengsten bedragen ultimo 2021 EUR 6 miljoen (2020: 6 miljoen) en bestaan uit opbrengsten die niet tot de netto-omzet van ProRail behoren, zoals huuropbrengsten en vergoedingen voor detachering van medewerkers.