De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

14. Bedrijfslasten

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

Bedragen in miljoenen euro's

2021

2020

   

Kosten van uitbesteed werk

-780

-708

Overige externe kosten

-134

-120

Totaal kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

-914

-829

Onder de categorie kosten uitbesteed werk en andere externe kosten worden alle diensten verantwoord die ProRail inkoopt. Daarnaast alle externe kosten die we maken (b.v. boetes/belastingen). De inkopen en externe kosten hebben betrekking op alle activiteiten van ProRail en worden verantwoord voor de activeerbare en onderhanden projecten in de balans en voor de operationele activiteiten in de winst en verliesrekening.

De kosten van uitbesteed werk en de overige externe kosten zijn over de volgende activiteiten verdeeld:

Procentuele verdeling naar activiteiten

2021

2020

   

Grootschalig onderhoud

15%

16%

Kleinschalig onderhoud

36%

31%

Transfer

10%

11%

Beheer

22%

24%

Overige vervangingen

0%

0%

Aanleg realisatie

1%

1%

Onderzoeken

1%

1%

Apparaat

15%

16%

 

100%

100%

Kosten van uitbesteed werk

Bedragen in miljoenen euro's

2021

2020

   

Infrastructurele kosten

-520

-458

Inspecties en onderzoek

-27

-26

ICT-diensten

-136

-131

Onroerende zaken

-1

-1

Advies

-38

-37

Inhuur

-58

-56

Totaal kosten van uitbesteed werk

-780

-708

Infrastructureel

Onder infrastructureel staan de geleverde prestaties verwantwoord van aannemers- en ingenieursdiensten verantwoord voornamelijk voor de activiteiten groot- en kleinschalig onderhoud en onderhoud transfer.

ProRail heeft in 2021, als gevolg van de gewezen eindvonnissen in de arbitrage over de opzegvergoedingen, een totale last van EUR 85 miljoen verantwoord onder de infrastructurele kosten. De arbitrages waren door de PGO aannemers gestart als gevolg van verschil van mening over de hoogte van de bij de opzegging van de PGO pilotcontracten te betalen vergoeding.

Inspecties en onderzoek

Inspecties en onderzoek betreffen ingekochte diensten voor het verrichten van inspecties aan de infrastructuur, voornamelijk in het kader van grootschalig onderhoudsactiviteiten.

ICT-diensten

ICT – diensten omvat de ingekochte diensten voor het leveren en onderhouden van zowel informatie- en besturingssystemen en de kantoorautomatisering.

Advies

Advies omvat alle ingekochte diensten voor adviezen. Hieronder vallen technische adviezen t.b.v beheeractiviteiten, financieel adviezen (w.o. accountants) en juridische adviezen.

Inhuur

Hieronder vallen ingehuurde externe medewerkers door ProRail B.V. bij externe organisaties.

Honoraria van de accountant

Onderstaande honoraria zijn in 2021 ten laste van het resultaat (Advies) van ProRail gebracht inzake accountantskosten en adviesdiensten door de externe accountant van ProRail zijnde Deloitte Accountants B.V. 

Bedragen in miljoenen euro's

2021

2020

   

Onderzoek van de jaarrekening

0,5

0,7

Andere controleopdrachten

0,3

0,6

Adviesdiensten op fiscaal terrein

-

-

Andere niet controlediensten

0

-

Totaal honoraria

0,9

1,3

In het honorarium voor de controle van de jaarrekening van ProRail B.V. zijn de werkzaamheden voor de jaarrekening en daarmee verband houdende verantwoordingen van ProRail opgenomen. De overige controle-opdrachten betreffen de controlewerkzaamheden voor projectverantwoordingen en het jaarverslag. Andere niet controlediensten betreffen algemene adviesdiensten. Er zijn in het boekjaar geen adviesdiensten op fiscaal terrein door de accountant uitgevoerd.

Overige externe kosten

Bedragen in miljoenen euro’s

2021

2020

   

NUTS-kosten

-42

-40

Huisvesting

-46

-35

Materialen

-15

-12

Overige externe kosten

-31

-33

Totaal overige externe kosten

-134

-120

NUTS-kosten

Onder NUTS-kosten zijn de kosten m.b.t. het inkopen van energie verantwoord. Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op de beheeractiviteiten van ProRail B.V.

Huisvesting

Onder huisvesting worden de huisvestingskosten verantwoord m.b.t. de activiteiten voor beheer (o.a. verkeersleiding posten e.d.) en ProRail kantoren.

Materialen

Onder materialen worden de kosten verantwoord voor o.a. gebruikte materialen t.b.v. onderhoud van liften en roltrappen en materialen voor overige aanleg activiteiten.

Overige externe kosten

Onder de overige externe kosten zijn o.a. de kosten verantwoorden voor communicatie, verzekeringen en voertuigen.

Lonen en salarissen

Bedragen in miljoenen euro’s

2021

2020

   

Lonen en salarissen

-347

-323

Overige personeelskosten

-31

-21

Totaal

-379

-345

Alle medewerkers zijn werkzaam in Nederland.

Verdeling van fte (gemiddeld aantal fte)

 

2021

2020

   

Directie

10

12

Capaciteitsmanagement

244

218

Operatie

3.027

2.947

Projecten

641

596

Staven

733

691

 

4.655

4.464

Sociale lasten

Bedragen in miljoenen euro’s

2021

2020

   

Totaal

-87

-82

Het werkgeversaandeel van de pensioenpremies bedraagt EUR 44,3 miljoen (2020: EUR 37,8 miljoen).

Bezoldiging commissarissen

De ten laste van ProRail komende beloning van de commissarissen over 2021 bedraagt in totaal EUR 227.160 (2020: EUR 224.637). De beloning bestaat uit een vast honorarium, een vergoeding voor deelname aan een of meer commissies en een onkostenvergoeding. In 2021 heeft indexering van de bezoldiging plaatsgevonden. De bezoldiging van de raad van commissarissen over 2021 is als volgt:

2021

Vaste jaarlijkse vergoeding

Vergoeding Audit Commissie

Vergoeding remuneratie, selectie en benoemingscommissie

Overige vergoedingen

Totaal

J.G.M. Alders

37.042

-

9.090

1.454

47.586

J.G.H. Helthuis

23.553

9.090

9.090

1.454

43.187

A.C.W. Sneller

23.553

9.090

-

1.454

34.097

L.M. Sondag

23.553

-

9.090

1.454

34.097

T.R. Bercx

23.553

-

9.090

1.454

34.097

C.J.A.M. Romme

23.553

9.090

-

1.454

34.097

     

227.160

2020

     

J.G.M. Alders

36.746

-

8.912

1.425

47.083

J.G.H. Helthuis

23.479

8.912

8.912

1.425

42.728

A.C.W. Sneller

23.395

8.912

-

1.425

33.732

L.M. Sondag

23.395

-

8.912

1.425

33.732

T.R. Bercx

23.395

-

8.912

1.425

33.732

C.J.A.M. Romme

23.293

8.912

-

1.425

33.630

     

224.637

Er zijn geen leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen verstrekt door de onderneming.

Bezoldiging bestuurders

De ten laste van ProRail komende beloning van de statutair bestuurders en de overige directieleden over 2021 bedraagt in totaal EUR 747.868 (2020: EUR 633.693). De beloning van de bestuurders bestaat uit een vast inkomen met secundaire arbeidsvoorwaarden (onkostenvergoeding, leaseauto en pensioen). Er zijn geen leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders verstrekt door de onderneming. De bezoldiging voor de statutair bestuurders en interim bestuurders is als volgt:

Naam

Functie

Periodiek betaalde beloningen

      

2021

 

Brutoloon

Werkgevers-deel sociale premies

Onkosten vergoeding

Bijtelling auto

Beloningen betaalbaar op termijn [1]

Overige vergoedingen [2]

Totaal

Uitkering bij beeindiging dienstverband

John Voppen

CEO

188.028

9.652

1.400

3.344

15.623

218.047

-

Ans Rietstra

COO

191.373

9.506

1.400

-

15.623

217.902

-

Mirjam van Velthuizen-Lormans

CFO

31.598

1.451

120

630

2.604

36.402

-

Hans van Leeuwen

CFO

61.232

3.408

448

649

5.208

70.945

-

        

543.296

 

2020

         

John Voppen

CEO

182.304

9.831

720

3.344

15.351

-

211.550

-

Ans Rietstra

COO

185.640

9.608

720

-

15.351

-

211.319

-

Hans van Leeuwen

CFO

183.696

9.831

-

1.946

15.351

-

210.824

-

        

633.693

-

  • 1 Werkgeversdeel pensioenpremie
  • 2 Overige vergoedingen voor vaste medewerkers betreffen een bruto toeslag voor pensioen versobering

De samenstelling van het bestuur is gedurende 2021 gewijzigd. Per 24 april 2021 is Hans Van Leeuwen teruggetreden als CFO. Per 1 mei is hiertoe Nynke Dalstra ingehuurd als interim CFO. Zij is in deze functie niet benoemd tot statutair bestuurder. Totale beloning die zij hiervoor heeft ontvangen in 2021 bedraagt EUR 204.572. Per 1 november is Mirjam Van Velthuizen – Lormans benoemd als CFO.

Arbeidsvoorwaarden

Vervoersfaciliteiten

ProRail opereert binnen het domein van het Openbaar Vervoer. Om in de mobiliteitsbehoefte van zijn medewerkers te voorzien stelt ProRail hen en hun gezinsleden vervoersfaciliteiten ter beschikking (gebonden aan de fiscale regels ter zake).

Pensioen

De pensioenregeling van de bedrijfstak Spoorwegen is een collectieve toegezegde-bijdrageregeling, die de werkgever verplicht tot het betalen van een vooraf vastgestelde jaarlijkse premie. De opbouw van het pensioen is afhankelijk van de leeftijd van de medewerker. Medewerkers geboren in of na 1950 hebben in beginsel aanspraak op een pensioen gebaseerd op een middelloonregeling met een pensioenleeftijd van 68 jaar. De werkgever is niet aansprakelijk voor het aanvullen van premie- of dekkingstekorten bij het pensioenfonds. Eind 2021 is geen sprake van een recht op overschot.

Afschrijvingskosten immateriële vaste activa

Bedragen in miljoenen euro's

2021

2020

   

Afschrijvingen imva, gefinancierd door eigen financiering

-5

-6

Afschrijvingen imva, gefinancierd door de Rijksoverheid en derden

-20

-16

   
 

-25

-22

Amortisatie imva, gefinancierd door de Rijksoverheid en derden

20

16

 

-5

-6

Amortisatie

De amortisaties betreffen de vrijval van bedragen ten gunste van de winst- en verliesrekening. Deze amortisaties staan tegenover de betreffende afschrijvingskosten van de immateriële vaste activa die zijn gefinancierd door de Rijksoverheid en derden.

Afschrijvingskosten materiële vaste activa

Bedragen in miljoenen euro's

2021

2020

   

Afschrijvingen, gefinancierd door eigen financiering

-89

-95

Afschrijvingen, gefinancierd door de Rijksoverheid en derden

-508

-488

   
 

-597

-583

Amortisatie materiële vaste activa, gefinancierd door de Rijksoverheid en derden

508

488

 

-89

-95

Amortisatie

De amortisaties betreffen de vrijval van bedragen ten gunste van de winst- en verliesrekening. Deze amortisaties staan tegenover de betreffende afschrijvingskosten van de materiële vaste activa die zijn gefinancierd door de Rijksoverheid en derden.

Overige waardeveranderingen immateriële vaste activa

Bedragen in miljoenen euro's

2021

2020

   

Overige waardeveranderingen imva, gefinancierd door eigen financiering

0

-

Overige waardeveranderingen imva, gefinancierd door de Rijksoverheid en derden

0

-1

   
 

0

-1

Amortisatie, gefinancierd door de Rijksoverheid en derden

0

1

 

0

-

Onder de overige waardeveranderingen vaste activa zijn begrepen de niet-activeerbare-investeringen.

Overige waardeveranderingen materiële vaste activa

Bedragen in miljoenen euro's

2021

2020

   

Overige waardeveranderingen mva, gefinancierd door eigen financiering

-4

-8

Overige waardeveranderingen mva, gefinancierd door de Rijksoverheid en derden

-49

-52

   
 

-53

-60

Amortisatie, gefinancierd door de Rijksoverheid en derden

49

52

 

-4

-8

Onder de overige waardeveranderingen vaste activa zijn begrepen de niet-activeerbare-investeringen.

Overige bedrijfslasten

Bedragen in miljoenen euro's

2021

2020

   

Mutatie voorzieningen

-32

-10

Waardevermindering vlottende activa

1

-1

Verplichting vooruitontvangen gelden omgevingswerken

3

5

Overige

0

-

 

-28

-6

Onder de overige bedrijfslasten zijn de kosten verantwoord die niet tot de voorgaande categorieën binnen de bedrijfslasten behoren.