De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

2. Materiële vaste activa

Bedragen in miljoenen euro's

Dragen, geleiden en doorsnijden

Energie

Beheersen en communicatie

Beveiligen

Transfer

Gebruiksrecht activa

Werken in constructie

Totaal

         

Stand per 31 december 2020

        

Aanschafwaarde

18.942

2.486

1.383

2.365

3.026

-

1.032

29.234

Cumulatieve afschrijvingen

-6.043

-1.013

-953

-1.357

-887

-

-

-10.253

Boekwaarde

12.899

1.473

430

1.008

2.139

-

1.032

18.981

         

Mutaties in de boekwaarde

        

Investeringen

-

-

-

-

-

-

991

991

Ingebruikname

562

79

93

45

114

32

-925

-

Desinvesteringen

-12

-2

-2

-1

-1

-

-

-18

Afschrijvingen

-327

-58

-63

-76

-73

-

-

-597

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

-

-

-

-

-

Overige mutaties

-

-

-

-

-

-

-7

-7

Saldo

223

19

28

-32

40

32

59

369

         

Stand per 31 december 2021

        

Aanschafwaarde

19.400

2.560

1.448

2.407

3.132

32

1.091

30.070

Cumulatieve afschrijvingen

-6.277

-1.069

-990

-1.431

-953

-

-

-10.720

Boekwaarde

13.123

1.491

458

976

2.179

32

1.091

19.350

De investeringen worden gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en derden.

Het juridische eigendom van de spoorinfra ligt bij Railinfratrust B.V. (100% aandeelhouder van ProRail B.V.).

Categorieën materiële vaste activa

Bedragen in miljoenen euro's

Dragen, geleiden en doorsnijden

Energie

Beheersen en communicatie

Beveiligen

Transfer

Gebruiksrecht activa

       

Terreinen

850

-

-

-

-

-

Aardebaan (incl. voorzieningen)

1.132

-

-

-

-

-

Gebouwen

212

-

-

-

-

32

Bovenbouw (incl. ballast)

3.665

-

-

-

-

-

Bruggen

3.947

-

-

-

-

-

Tunnels

2.079

-

-

-

-

-

Geluidschermen

468

-

-

-

-

-

Overwegen

192

-

-

-

-

-

Overige

578

-

-

-

-

-

Bovenleiding en draagconstructies

-

882

-

-

-

-

Onderstations/voedingsinstallaties

-

609

-

-

-

-

Hard- en software van de systemen voor de aansturing van de treindienst

-

-

135

-

-

-

Reizigersinformatiesystemen

-

-

62

-

-

-

Telecommunicatienetwerken

-

-

206

-

-

-

Overige communicatieapparatuur en hardware en software

-

-

55

-

-

-

Baanvak- en emplacementsbeveiliging (zoals: detectiesystemen, seinen en treinbeïnvloedingssystemen)

-

-

-

977

-

-

Perrons inclusief overkappingen

-

-

-

-

993

-

Toegang tot perrons (zoals: roltrappen, liften, bruggen en tunnels)

-

-

-

-

489

-

Publieke aandeel in stationsgebouwen

-

-

-

-

437

-

Fietsenstallingen

-

-

-

-

260

-

Totaal

13.123

1.491

458

977

2.179

32

Investeringen

De bruto investeringen in materiële vaste activa bedroegen in 2021 EUR 1.029 miljoen en zijn 2,5% hoger dan in 2020 (EUR 1.004 miljoen). In de verloopstaat materiële vaste activa zijn de projectgerelateerde kosten die niet voor activering in aanmerking komen van EUR 38 miljoen in mindering gebracht op de investeringen. Van het totaal aan bruto investeringen in 2021 is EUR 809 miljoen gefinancierd door ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2020: EUR 796 miljoen) en EUR 220 miljoen door derden (2020: EUR 208 miljoen).

Ingebruikname

De in gebruik genomen vaste activa bedragen in 2021 EUR 925 miljoen en hebben onder andere betrekking op bovenbouwvernieuwingsprojecten, onderdoorgangen en bruggen. Ook de spooruitbreiding Zwolle-Herfte en het vrijleggen van de MerwedeLingeLijn (MLL) zijn hier onderdeel van.

Gebruiksrecht activa

Onder de materiële vaste activa is ultimo 2021 begrepen een bedrag van € 31,7 miljoen (ultimo 2020: - miljoen) inzake gebruiksrecht activa. ProRail heeft het economische, maar niet het juridische eigendom van deze gebruiksrecht activa. De canonbetalingen zijn bij het aangaan van de overeenkomst afgekocht, waardoor er geen sprake is van een leaseverplichting, zie ook Lease activa en leaseverplichtingen (Grondslagen).

Overige mutaties

Onder overige mutaties zijn overboekingen opgenomen tussen materiële vaste activa en immateriële vaste activa. Daarnaast zijn overboekingen opgenomen van categorieën activa naar aanleiding van recente inzichten in de verschillende typen objecten, waaronder met name herrubriceringen in verband met herbeoordeling van het economisch eigendom van de onderliggende activa.