De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

5. Vorderingen en overlopende activa

Bedragen in miljoenen euro's

2021

2020

   

Vorderingen op derden

43

43

Overige kortlopende vorderingen

188

117

Overlopende activa

22

14

 

253

175

Bij de waardering van de vorderingen is bij de vorderingen op derden en vorderingen uit hoofde van door derden veroorzaakte schades rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid van EUR 0,2 miljoen (2020: EUR 1,5 miljoen). Alle posten hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.

Vorderingen op derden

Het saldo vorderingen op derden bestaat uitsluitend uit vorderingen op debiteuren, voornamelijk in het kader van gefactureerde projectkosten en gebruiksvergoedingen aan derden.

Overige kortlopende vorderingen

In de overige vorderingen ultimo 2021 is onder andere een bedrag inzake nog te factureren gebruiksvergoeding van EUR 31 miljoen opgenomen (2020: EUR 29 miljoen).

Bedragen in miljoenen euro's

2021

2020

   

Vorderingen omzetbelasting

42

35

Vorderingen op Rijksoverheid

79

15

Overige vorderingen

66

67

 

188

117

Overlopende activa

De overlopende activa bestaan uit vooruitbetalingen. Het totaalbedrag bedrag dat langlopend is bedraagt per ultimo 2021 EUR 4 miljoen.