De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

9. Langlopende schulden

Bedragen in miljoenen euro's

2021

2020

   

Onderhandse leningen

73

73

Verplichting Regeling 'Eerder stoppen met werken'

2

-

Overlopende passiva

17.699

17.298

 

17.774

17.371

Onderhandse leningen

Bedragen in miljoenen euro's

Institutionele beleggers

Totaal

   

Stand per 31 december 2020

73

73

Mutaties

  

Toevoegingen

-

-

Aflossingen

-

-

Stand per 31 december 2021

73

73

Specificatie onderhandse leningen:

Bedragen in miljoenen euro's

< 1 jaar

1 - 5 jaar

> 5 jaar

Totaal

     

2% tot 4%

-

-

-

-

4% tot 6%

-

-

-

-

6% tot 8%

-

-

73

73

 

-

-

73

73

Reële waarde

De reële waarde van de onderhandse leningen bedraagt EUR 103 miljoen (2020: EUR 110 miljoen) en is bepaald met behulp van beschikbare marktinformatie en schattingsmethoden. De marktwaarde van de onderhandse leningen is geschat aan de hand van de contante waarde van de toekomstige kasstromen tegen de geldende marktrente. Als grondslag voor de marktrente is hierbij gebruik gemaakt van rentevoeten op Europese staatsleningen met vergelijkbare looptijd.

Verplichting Regeling 'Eerder stoppen met werken'

In de CAO 2021-2023 is de Regeling 'Eerder stoppen met werken' opgenomen, in het pensioenakkoord staat deze regeling bekend als de Regeling voor Vervroegd Uittreden (RVU). Met deze regeling kunnen medewerkers die behoren tot vastgestelde doelgroepen, maximaal 36 maanden eerder dan de AOW-datum, uit dienst gaan met een uitkering van ProRail. De uitkering is gelijk aan de RVU-drempelvrijstelling ter hoogte van EUR 1.874 bruto per maand. De looptijd van de regeling is 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025.

Onder de verplichting regeling ‘Eerder stoppen met werken’ is het deel van de verplichting opgenomen jegens personeelsleden die ultimo 2021 reeds geopteerd hebben voor gebruikmaking van de regeling.

Ten aanzien van personeelsleden die ultimo 2021 kunnen opteren voor deze regeling maar dat nog niet hebben gedaan en voor de personeelsleden die gedurende de looptijd van de regeling gebruik kunnen gaan maken, verwijzen we naar onderdeel 12. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en regelingen.

Bedragen in miljoenen euro’s

Totaal

  

Verplichting Regeling 'Eerder stoppen met werken' - kortlopend

-

Verplichting Regeling 'Eerder stoppen met werken' - langlopend

-

Stand per 31 december 2020

-

Mutaties

 

Toevoeging

2

Onttrekking

-

Vrijval

-

Stand per 31 december 2021

2

  

Verplichting Regeling 'Eerder stoppen met werken' - kortlopend

-

Verplichting Regeling 'Eerder stoppen met werken' - langlopend

2

Stand per 31 december 2021

2

Overlopende passiva

Bedragen in miljoenen euro's

2021

2020

   

Vooruitontvangen omgevingswerken

183

178

Investeringsbijdragen

17.516

17.120

 

17.699

17.298

Vooruitontvangen omgevingswerken

ProRail voert in opdracht van derden, voornamelijk gemeenten en provincies, werken uit zoals onderdoorgangen, spoorwegovergangen en geluidswallen. Deze partijen hebben aan ProRail een vergoeding betaald bij oplevering van het werk of betalen jaarlijkse vergoedingen. Deze vergoedingen worden door ProRail onder de overlopende passiva verantwoord als bijdrage voor periodiek onderhoud aan en toekomstige vernieuwing van deze objecten. Gezien de negatieve rente per ultimo 2021 heeft geen oprenting plaatsgevonden (2020: 0%). Ten aanzien van de aanwending bij onderhoud wordt verondersteld dat deze gelijk is aan de jaarlijkse bijdragen en oprenting over de gestorte afkoopsommen (EUR 8 miljoen). Eventuele afwijkingen van deze aanname worden direct in de winst- en verliesrekening verantwoord. Indien geen sprake meer is van vernieuwing, leidt dit tot een vrijval. In 2021 was de vrijval EUR 1 miljoen. De verantwoorde bijdrage inzake omgevingswerken heeft overwegend een langlopend karakter.

Bedragen in miljoenen euro’s

Onderhoud

Vernieuwing

Totaal

    

Omgevingswerken – kortlopend

8

2

10

Omgevingswerken – langlopend

39

139

178

Stand per 31 december 2020

47

141

188

Mutaties

   

Bijdragen

12

4

17

Oprenting

-

-

-

Aanwending

-8

-2

-10

Vrijval

0

-1

-1

Stand per 31 december 2021

51

142

193

    

Omgevingswerken – kortlopend

8

2

10

Omgevingswerken – langlopend

42

141

183

Stand per 31 december 2021

51

142

193

Investeringsbijdragen

De investeringsbijdragen betreffen de bijdragen van de Rijksoverheid en van derden voor de financiering van investeringen in (im)materiële vaste activa. Deze gelden worden op de balans verantwoord.

De vrijval vindt plaats in de vorm van amortisaties naar rato van de afschrijvingskosten op de desbetreffende (im)materiële vaste activa. Het aandeel waarover niet wordt afgeschreven heeft betrekking op terreinen en bedraagt EUR 680 miljoen (2020: EUR 669 miljoen).

Onder de investeringsbijdragen is een bedrag van EUR 57 miljoen (2020: EUR 57 miljoen) opgenomen voor verwachte tekorten op de dekking van de kosten voor Projectmanagement, Engineering, Administratie en Toezicht (PEAT) die gemaakt worden in de planuitwerkingsfase en de realisatiefase van een project (AK schommelfonds).

Bedragen in miljoenen euro's

Rijksoverheid

Derden

Totaal

    

Investeringsbijdrage - kortlopend

457

85

542

Investeringsbijdrage - langlopend

14.383

2.737

17.120

Stand per 31 december 2020

14.840

2.822

17.662

Mutaties

   

Ontvangen bijdragen

746

218

964

Desinvesteringen

-48

-2

-50

Afschrijvingen

-460

-68

-528

Overige mutaties

0

3

3

Stand per 31 december 2021

15.078

2.973

18.051

    

Investeringsbijdrage - kortlopend

448

87

535

Investeringsbijdrage - langlopend

14.630

2.886

17.516

Stand per 31 december 2021

15.078

2.973

18.051

Ontvangen bijdragen

De toevoegingen van de investeringsbijdragen betreffen de ontvangen bijdragen van de Rijksoverheid voor 2021 van EUR 746 miljoen (2020: EUR 741 miljoen) en van derden, met name gemeenten en provincies van EUR 218 miljoen (2020: EUR 206 miljoen).

Desinvesteringen

De amortisatie als gevolg van desinvesteringen hebben grotendeels betrekking op projecten binnen de categorie Werken in constructie en op boekwaardeverliezen.

Afschrijvingen

De amortisatie als gevolg van afschrijvingen betreffen de vrijval van investeringsbijdragen ten gunste van de winst- en verliesrekening. Deze staan tegenover de betreffende afschrijvingskosten van de materiële vaste activa.

Overige mutaties

De overige mutaties op de investeringsbijdragen hebben met name betrekking op de herrubricering in verband met een herbeoordeling van het economisch eigendom van de onderliggende activa.