De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Winst- en verliesrekening over 2021

Bedragen in miljoenen euro’s

  

2021

 

2020

 

Netto omzet

     

Exploitatiebijdragen Rijksoverheid

 

910

 

868

 

Gebruiksvergoeding

 

343

 

334

 

Overige

 

41

 

34

 
   

1.294

 

1.237

      

Geactiveerde productie eigen bedrijf

  

126

 

125

Overige bedrijfsopbrengsten

  

6

 

6

Som der bedrijfsopbrengsten

13

 

1.426

 

1.367

      

Bedrijfslasten

14

    

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

 

-914

 

-829

 

Lonen en salarissen

 

-379

 

-345

 

Sociale lasten

 

-87

 

-82

 

Afschrijvingskosten (im)materiële vaste activa

 

-94

 

-101

 

Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa

 

-4

 

-8

 

Bijzondere waardevermindering van vlottende activa

 

0

 

0

 

Overige bedrijfslasten

 

-28

 

-6

 

Som der bedrijfslasten

  

-1.507

 

-1.370

      

Financiële baten en lasten

15

    

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

 

0

 

1

 

Rentelasten en soortgelijke kosten

 

-4

 

-8

 
   

-4

 

-7

      

Resultaat voor belastingen

  

-84

 

-10

Belastingen

16

 

-0,5

 

-

Resultaat voor mutatie egalisatierekening

17

 

-85

 

-10

Mutatie egalisatierekening

18

 

85

 

10

Resultaat na belastingen

  

-

 

-