De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Veiligheid

Veilig reizen op het spoor, veilig leven rond het spoor en veilig werken aan het spoor zijn topprioriteiten waar wij elke dag veel energie in steken. Wij streven er voortdurend naar onze veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk te minimaliseren. Om dit te onderstrepen heeft ProRail in 2021 veiligheid expliciet onderdeel gemaakt van de missie.

Net als in 2020 leidde de coronacrisis ook in 2021 tot minder reizigers. Dit heeft invloed op de meeste indicatoren voor veiligheid, waardoor een objectieve vergelijking met voorgaande jaren soms niet goed mogelijk is.

Nieuwe incidentendatabase

In 2021 is de nieuwe incidentendatabase van ProRail in gebruik genomen. Na een project van meerdere jaren is een geheel vernieuwde dataverwerkingsketen voor veiligheid een feit geworden. Naast gebruikersoptimalisatie is de gegevensstructuur voor veiligheidsbeheersing verbeterd. De hoofdstructuur is het zogenaamde Bow Tie-model. Alle registraties van incidentenonderzoek, audits en inspecties kunnen in verband gebracht worden met de in het model opgenomen barrières. De komende periode gaan we deze registratie stapsgewijs invoeren. Met de koppeling aan barrières worden de zwakke punten in de veiligheidsbeheersing beter zichtbaar. Zo kunnen we beter sturen op verbetering van de veiligheid.

Veiligheidscultuur

Als ProRail streven we er voortdurend naar om veiligheid meer integraal, vanzelfsprekender en explicieter onderdeel te laten zijn van het dagelijks werk van alle ProRail collega’s. Veiligheid is vanzelfsprekend een onderdeel van onze bedrijfscultuur. Het jaar 2021 stond in het teken van het bedenken en ontwikkelen van een aanpak voor 2022 en 2023 om een volgende stap te maken.

  • Integraal: veiligheid is onderdeel van alles wat we doen. We kiezen voor veiligheid, als versterking van onze strategische doelen.

  • Vanzelfsprekend: veiligheid zit in ons gedrag, in het denken en doen van iedere medewerker. Iedereen neemt verantwoordelijkheid voor veiligheid. Iedere medewerker heeft een proactieve veiligheidshouding en is daar trots op.

  • Expliciet: veiligheid is overal en altijd zichtbaar. Het is een expliciet onderdeel van onze besluitvorming in de plan-, ontwikkel- en operationele fase. We stemmen actief af met onze stakeholders. En we zijn toonaangevend in onze sector.

De eerste stap van integraal, vanzelfsprekend en expliciet was het aanscherpen van de ProRail missie:

"Wij verbinden mensen, steden, en bedrijven per spoor nu en in de toekomst. Wij maken aangenaam reizen en duurzaam vervoer mogelijk en zorgen dat het op en om het spoor veilig is." 

Het in 2021 ontwikkelde ProRail veiligheidshart helpt ons allemaal alert te blijven.

Management of Change

In 2021 is veel inspanning verricht om de veiligheidsgevolgen van wijzigingen systematischer te beheersen en analyseren. Het veiligheidsmanagementsysteem bevat een procedure Risicobeheersing bij Wijziging die gehanteerd moet worden zodra er een wijziging plaatsvindt op het gebied van Organisatie, Operatie of Technische systemen die impact zou kunnen hebben op de veiligheid.

Management of Change (MOC) is in 2021 tot één van de speerpunten benoemd. Hierop is het eerder opgestelde plan van aanpak, uit 2020, aangepast. Er zijn kortetermijn- en langere-termijn-acties uitgestippeld. Een aantal van de kortetermijn-acties is reeds uitgevoerd, zoals voorlichting, training en advies over MOC vanuit de afdeling Veiligheid en hoe én wanneer de procedure Risicobeheersing bij Wijziging toe te passen. De interne webpagina van Veiligheid is eind 2021 aangepast en heeft een aparte MOC-pagina (tegel) gekregen met informatie over de procedure en de toepassing hiervan.

Vitaal Spoor

Het vervoer per spoor is door het ministerie van IenW aangemerkt als “Vitale sector”. Dit betekent dat een ernstig calamiteit op/rond het spoor zou kunnen leiden tot maatschappelijke ontwrichting. In 2021 is in opdracht van het ministerie een “Roadmap Vitaal Spoor” opgesteld waaraan ProRail een belangrijke bijdrage heeft geleverd. In het verlengde daarvan is in december 2021 ProRail aangewezen als Vitale aanbieder en Aanbieder Essentiële Diensten (AED). Dit betekent dat ProRail medio 2022 een “Actieplan Vitaal Spoor” op dient te leveren waarin aangegeven wordt op welke punten haar bedrijfsvoering c.q. de spoorweg infrastructuur kwetsbaar is, wat de mogelijke bedreigingen zijn en hoe de weerbaarheid daartegen verhoogd gaat worden. In afstemming met het ministerie en de vervoerders dient dit actieplan in de jaren 2022 t/m 2026 uitgevoerd te worden. De focus van Vitaal Spoor ligt hierbij op veiligheid (spoorwegveiligheid en security), continuïteit van de dienstverlening (met als bijzonder aandachtspunt cybersecurity) en economische veiligheid.