De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Bericht van de raad van commissarissen

Met dit bericht doet de Raad van Commissarissen (RvC) verslag over zijn werkzaamheden, de bijeenkomsten en de bijeenkomsten van de commissies van de RvC in het boekjaar 2022.

Het afgelopen jaar

De RvC kijkt terug op een bijzonder jaar. Het begin van het jaar werd nog gedomineerd door covid-19. De covid-maatregelen hadden onder meer tot gevolg dat minder reizigers gebruik maakten van het openbaar vervoer. Na het afschaffen van deze maatregelen nam het aantal treinreizigers gelukkig toe maar bereikte nog niet het niveau van voor de covid 19-periode.

Een andere gebeurtenis die de spoorsector vanaf begin vorig jaar raakte was het uitbreken van een oorlog op Europees grondgebied met grote gevolgen. Voor de spoorsector betekende dit stijgende prijzen van energie, grondstoffen en materialen en een verstoring van de productieketen.

Een algemene ontwikkeling die de hele economie raakt is een groot tekort aan personeel. Deze ontwikkeling was wellicht eerder te zien maar de gevolgen daarvan werden het afgelopen jaar duidelijk zichtbaar. Dit tekort raakt ook de spoorsector. De personele tekorten problemen bij de Verkeersleiding van ProRail (“VL”), machinisten en conducteurs bij NS leidden tot uitval van treinen en kortere treinen. Voor een aantal trajecten betekende dit een uitgedunde dienstregeling. Dit had een negatief effect op de betrouwbaarheid van het spoor. Daarnaast hadden de stakingen bij vervoerders een negatieve invloed op de betrouwbaarheid. Incidenten zoals de grootschalige verstoring bij Dronten versterkten deze ontwikkeling nog verder. De reiziger heeft het afgelopen jaar ervaren als een gebrek aan betrouwbaarheid van de dienstregeling.

Voor 2023 betekent dit dat de spoorsector zich maximaal moet inzetten om de betrouwbaarheid van de dienstregeling te vergroten en te behouden. Hoewel ProRail in 2022 nagenoeg alle prestatieafspraken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft gehaald, betekent dit dat ProRail in 2023 samen met vervoerders nog ambitieuzer moet zijn om de prestaties waar te maken, ook al zullen alle problemen in 2023 nog niet zijn opgelost.

Om te voorkomen dat de krappe arbeidsmarkt en met name de krapte aan technisch personeel de prestaties van het spoor, waaronder het onderhoud en de vernieuwing van het spoor, in de weg gaat zitten, is de komende jaren veel aandacht nodig voor deze schaarste. Deze schaarste klemt te meer met het oog op de te verwachten groeiende mobiliteit door bevolkingsgroei en woningbouw. Het openbaar vervoer zal een groot deel van deze groei moeten faciliteren, ook gelet op de klimaatdoelstellingen.

De schaarste aan personeel is bij ProRail nu al duidelijk zichtbaar bij VL maar ProRail heeft ook bij andere werkzaamheden te maken met de schaarste op de arbeidsmarkt zoals bij technisch personeel. De krappe arbeidsmarkt is daarom een continu onderwerp van gesprek met de RvB, bijvoorbeeld aan de hand van de strategische personeelsplanning.

In 2022 heeft ProRail weer grootschalige spoorvernieuwingsprojecten uitgevoerd samen met de ketenpartners. In 2022 was de totale projectportefeuille zo’n 20% groter ten opzichte van voorgaande jaren. Dit is een bijzonder mooie prestatie gelet op de grote verstoringen in de productieketens van materialen. Succesvolle projecten zijn bijvoorbeeld station Dordrecht Zuid en de vernieuwing van de spoortunnel Schiphol.

De RvC dankt de medewerkers van ProRail voor hun inzet, betrokkenheid en flexibiliteit het afgelopen jaar.

Samenstelling Raad van bestuur en Raad van commissarissen

Per 1 november 2022 is Ans Rietstra teruggetreden als COO en lid van de ExCo. Ans Rietstra is bij ProRail eerst werkzaam geweest als directeur Projecten en vanaf december 2019 als COO. De RvC heeft met haar samen teruggeblikt, en daarbij is vastgesteld dat er de afgelopen jaren veel is bereikt. Vervolgens werd stilgestaan bij wat nodig is voor de komende periode. In dat kader heeft Ans Rietstra haar blik naar buiten gericht. De RvC dankt haar voor de inzet van de afgelopen jaren en wenst haar veel succes met de mooie stap die ze heeft gemaakt.

De RvC heeft het proces van de werving van een nieuwe COO ter hand genomen. Daartoe is een profielschets opgesteld in aanvulling op de algemene profielschets voor de RvB. De RvB, de OR en de aandeelhouder worden nauw betrokken bij het selectie- en benoemingsproces.

ProRail heeft voor de tussenliggende periode Birgit Otto als interim COO aangesteld. Zij is gestart in januari 2023. Haar achtergrond sluit goed aan bij de operationele eenheden die aan haar gaan rapporteren. Zij was van 2014 tot de zomer van 2022 Executive Vice President & Chief Operating Officer bij Schiphol Group. Daarvoor werkte ze als Managing Director, eveneens bij Schiphol Group. Zij wordt geen statutair bestuurder.

President-commissaris Hans Alders is in april 2022 herbenoemd voor een derde periode van vier jaar. Het herbenoemingsproces is in constructieve afstemming met de RvB, de aandeelhouder en de OR verlopen en de overige leden van de RvC en de RvB zijn verheugd dat hij zijn kennis en ervaring wil blijven inzetten voor ProRail en haar stakeholders.

De termijn van de vicevoorzitter van de RvC, Jeanine Helthuis, loopt af in april 2023. De RvC betreurt het dat zij na twaalf jaar zitting te hebben gehad in de RvC van ProRail zal moeten terugtreden. Als lid van de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Selectie- en Beoordelingscommissie heeft zij op verschillende vlakken waardevolle bijdragen geleverd. Daarnaast is zij ook tijdelijk gedelegeerd commissaris geweest. Met haar kennis van de sector en betrokkenheid bij ProRail en de ProRail-medewerkers heeft zij een goede bijdrage geleverd aan het functioneren van de RvC en ProRail. Daarnaast heeft zij vanuit haar rollen als RvC-lid en gedelegeerd commissaris ProRail geholpen zich verder te ontwikkelen en voor te bereiden op de verwachte mobiliteitsgroei. De RvC is haar zeer erkentelijk voor haar inzet voor en betrokkenheid bij ProRail en haar stakeholders. De RvC is een traject gestart voor haar opvolging.

Ruud Sondag is per 1 november 2022 benoemd als interim-topman bij Schiphol. Met het oog hierop is hij per 11 november 2022 teruggetreden als lid van de RvC. De RvC dankt hem voor zijn goede bijdrage aan het functioneren van de RvC en zijn betrokkenheid bij en inzet voor ProRail. De RvC is een werving- en selectieproces voor zijn opvolging gestart.

De RvC streeft bij de invulling van deze vacatures naar diversiteit en inclusiviteit in lijn met het ProRail-beleid. Dit beleid is beschreven in hoofdstuk ‘Onze Medewerkers’ van dit jaarverslag.