De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Balans per 31 december 2022

(vóór verwerking van het resultaat)

Bedragen in miljoenen euro’s

Activa

 

31 december 2022

 

31 december 2021

 
      

Vaste activa

     

Immateriële vaste activa

1

266

 

259

 

Materiële vaste activa

2

19.775

 

19.350

 
   

20.041

 

19.609

Vlottende activa

     

Voorraden

3

19

 

21

 

Onderhanden projecten in opdracht derden

4

10

 

11

 

Vorderingen en overlopende activa

5

194

 

253

 

Liquide middelen

6

539

 

276

 
   

762

 

561

      

Totaal Activa

  

20.803

 

20.170

      

Passiva

 

31 december 2022

 

31 december 2021

 
      

Eigen vermogen

7

    

Gestort kapitaal

 

0,02

 

0,02

 

Wettelijke reserve

 

29

 

33

 

Agio

 

1.599

 

1.599

 

Overige reserve

 

-24

 

-28

 

Onverdeeld resultaat

 

-

 

-

 
   

1.604

 

1.604

Voorzieningen

8

 

74

 

64

Langlopende schulden

9

 

18.184

 

17.774

Kortlopende schulden en overlopende passiva

10

 

942

 

729

      

Totaal Passiva

  

20.803

 

20.170