De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

1. Immateriële vaste activa

Bedragen in miljoenen euro's

Ontwikkelingskosten

Totaal

   

Stand per 31 december 2021

  

Aanschafwaarde

430

430

Cumulatieve afschrijvingen

-171

-171

Boekwaarde

259

259

   

Mutaties in de boekwaarde

  

Investeringen

40

40

Desinvesteringen

0

0

Afschrijvingen

-26

-26

Overige mutaties

-7

-7

Saldo

7

7

   

Stand per 31 december 2022

  

Aanschafwaarde

464

464

Cumulatieve afschrijvingen

-198

-198

Boekwaarde

266

266

In de ontwikkelingskosten zijn onder andere kosten geactiveerd inzake ERTMS (€ 90 miljoen), Spoorweb, het informatie-, communicatie- en samenwerkingsplatform van ProRail (€ 14 miljoen), TVP (Trein Vrije Periode) planningssysteem (€ 9 miljoen) en het ERP pakket SAP 4 Hana (€ 10 miljoen) en Informatiesysteem Naiade (bron voor functionele configuratiegegevens van ProRail) (€ 10 miljoen).

De investeringen worden gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en derden.

Overige mutaties

Onder overige mutaties zijn overboekingen opgenomen tussen immateriële vaste activa en materiële vaste activa.

Op basis van nieuwe inzichten is dit jaar onder de overige mutaties een correctie opgenomen welke betrekking heeft op het ten onrechte opnemen van programmamanagementkosten in de waardering ultimo 2021. Deze geactiveerde kosten, immateriële vaste activa € 16 miljoen en materiële vaste activa van € 3 miljoen, vinden hun oorsprong vóór 2022. In het huidige boekjaar is de correctie ten laste van de winst en verliesrekening gebracht, € 18 miljoen (geactiveerde productie eigen bedrijf) en € 1 miljoen (kosten van uitbesteed werk en overige externe kosten). 

 Tot slot zijn de bijbehorende investeringsbijdragen van € 19 miljoen (Overlopende passiva), ten gunste van de winst en verliesrekening (exploitatiebijdrage) gebracht. Hiermee is per saldo geen sprake van een resultaatseffect.