De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

2. Materiële vaste activa

Bedragen in miljoenen euro's

Dragen, geleiden en doorsnijden

Energie

Beheersen en communicatie

Beveiligen

Transfer

Gebruiksrecht activa

Werken in constructie

Totaal

         

Stand per 31 december 2021

        

Aanschafwaarde

19.400

2.560

1.448

2.407

3.132

32

1.091

30.070

Cumulatieve afschrijvingen

-6.277

-1.069

-990

-1.431

-953

0

-

-10.720

Boekwaarde

13.123

1.491

459

976

2.179

32

1.091

19.350

         

Mutaties in de boekwaarde

        

Investeringen

-

-

-

-

-

-

1.046

1.046

Ingebruikname

499

62

56

24

82

-

-722

-

Desinvesteringen

-9

-1

0

-

-1

-

-

-11

Afschrijvingen

-325

-60

-61

-79

-75

0

 

-601

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

-

-

-

-

-

Overige mutaties

-8

1

-

-

-

-

-2

-9

Saldo

157

2

-5

-55

6

0

322

425

         

Stand per 31 december 2022

        

Aanschafwaarde

19.746

2.616

1.502

2.431

3.208

32

1.412

30.948

Cumulatieve afschrijvingen

-6.467

-1.123

-1.048

-1.511

-1.023

-1

-

-11.172

Boekwaarde

13.279

1.493

453

920

2.185

31

1.412

19.775

De investeringen worden gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en derden.

Het juridische eigendom van de spoorinfra ligt bij Railinfratrust B.V. (100% aandeelhouder van ProRail B.V.).

Categorieën materiële vaste activa

Bedragen in miljoenen euro's

Dragen, geleiden en doorsnijden

Energie

Beheersen en communicatie

Beveiligen

Transfer

Gebruiksrecht activa

       

Terreinen

851

-

-

-

-

-

Aardebaan (incl. voorzieningen)

1.145

-

-

-

-

-

Gebouwen

241

-

-

-

-

31

Bovenbouw (incl. ballast)

3.730

-

-

-

-

-

Bruggen

3.949

-

-

-

-

-

Tunnels

2.053

-

-

-

-

-

Geluidschermen

461

-

-

-

-

-

Overwegen

187

-

-

-

-

-

Overige

662

-

-

-

-

-

Bovenleiding en draagconstructies

-

882

-

-

-

-

Onderstations/voedingsinstallaties

-

611

-

-

-

-

Hard- en software van de systemen voor de aansturing van de treindienst

-

-

135

-

-

-

Reizigersinformatiesystemen

-

-

54

-

-

-

Telecommunicatienetwerken

-

-

209

-

-

-

Overige communicatieapparatuur en hardware en software

-

-

55

-

-

-

Baanvak- en emplacementsbeveiliging (zoals: detectiesystemen, seinen en treinbeïnvloedingssystemen)

-

-

-

920

-

-

Perrons inclusief overkappingen

-

-

-

-

1.016

-

Toegang tot perrons (zoals: roltrappen, liften, bruggen en tunnels)

-

-

-

-

490

-

Publieke aandeel in stationsgebouwen

-

-

-

-

422

-

Fietsenstallingen

-

-

-

-

257

-

Boekwaarde

13.279

1.493

453

920

2.185

31

Investeringen

De bruto investeringen in materiële vaste activa bedroegen in 2022 € 1.082 miljoen en zijn 5% hoger dan in 2021 (€ 1.029 miljoen). In de verloopstaat materiële vaste activa zijn de project gerelateerde kosten die niet voor activering in aanmerking komen van € 36 miljoen in mindering gebracht op de investeringen. Van het totaal aan bruto investeringen in 2022 is € 859 miljoen gefinancierd door ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2021: € 809 miljoen) en € 223 miljoen door derden (2021: € 220 miljoen).

Ingebruikname

De in gebruik genomen vaste activa bedragen in 2022 € 722 miljoen en hebben onder andere betrekking op het aanleggen en vernieuwen van emplacementen, bovenbouwvernieuwingsprojecten, onderdoorgangen en bruggen. 

Gebruiksrecht activa

Onder de materiële vaste activa is ultimo 2022 begrepen een bedrag van € 31,4 miljoen (ultimo 2021: € 31,7 miljoen) inzake gebruiksrecht activa. ProRail heeft het economische, maar niet het juridische eigendom van deze gebruiksrecht activa. De canonbetalingen zijn bij het aangaan van de overeenkomst afgekocht, waardoor er geen sprake is van een leaseverplichting, zie ook Lease activa en leaseverplichtingen (Grondslagen).

Overige mutaties

Onder overige mutaties zijn overboekingen opgenomen tussen materiële vaste activa en immateriële vaste activa. Daarnaast zijn overboekingen opgenomen van categorieën activa naar aanleiding van recente inzichten in de verschillende typen objecten, waaronder met name herrubriceringen in verband met herbeoordeling van het economisch eigendom van de onderliggende activa.