De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

5. Vorderingen en overlopende activa

Bedragen in miljoenen euro's

2022

2021

   

Vorderingen op derden

42

43

Overige kortlopende vorderingen

119

188

Overlopende activa

33

22

 

194

253

Bij de waardering van de vorderingen is bij de vorderingen op derden en vorderingen uit hoofde van door derden veroorzaakte schades rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid van € 0,2 miljoen (2021: € 0,2 miljoen). Alle posten hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.

Vorderingen op derden

Het saldo vorderingen op derden bestaat uitsluitend uit vorderingen op debiteuren, voornamelijk in het kader van gefactureerde projectkosten en gebruiksvergoedingen aan derden.

Overige kortlopende vorderingen

Bedragen in miljoenen euro's

2022

2021

   

Vorderingen omzetbelasting

6

42

Vorderingen op Rijksoverheid

29

79

Overige vorderingen

84

66

 

119

188

In de overige vorderingen ultimo 2022 is onder andere een bedrag inzake nog te factureren gebruiksvergoeding van € 33 miljoen opgenomen (2021: € 31 miljoen). Daarnaast is er een nog te factureren bedrag van € 45 miljoen (2021: € 9 miljoen) aan derden opgenomen, voor nog te facturen bedragen in het kader van investeringswerken in (im)materiele vaste activa. 

Overlopende activa

De overlopende activa bestaan uit vooruitbetalingen. Het totaalbedrag bedrag dat langlopend is bedraagt per ultimo 2022 € 8 miljoen.