De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

8. Voorzieningen

Bedragen in miljoenen euro's

Stand per 31 december 2021

Toevoegingen

Onttrekkingen

Vrijval

Stand per 31 december 2022

Jubileumuitkeringen

11

0

-1

-1

9

Reorganisatiekosten

2

0

-1

-2

0

Voorziening AK

1

0

0

0

1

Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen

11

14

-7

0

17

Overige

39

25

-16

-1

47

Totaal

64

39

-25

-4

74

Jubileumuitkeringen

Medewerkers van ProRail ontvangen een jubileumgratificatie bij een dienstverband van 12,5 jaar, 25 jaar en 40 jaar. De vergoeding bij het 12,5 jaar dienstverband bedraagt 25% van het cao maandloon. Bij een dienstverband van 25 en 40 jaar ontvangt een medewerker een gratificatie van eenmaal het cao-maandloon. De voorziening bevat de voorwaardelijk opgebouwde rechten van medewerkers per 31 december 2022.

De gehanteerde veronderstellingen zijn als volgt:

 

2022

2021

Disconteringsvoet

3,10%

0,35%

Arbeidsongeschiktheidsrisico (leeftijdsafhankelijk)

0,13%-1,71%

0,13%-1,71%

Kans uitdiensttreding (leeftijdsafhankelijk)

1%-5%

1%-5%

Algemene loonronde

2%

2%

Individuele verhogingen (leeftijdsafhankelijk)

0%-4%

0%-4%

Het kortlopend gedeelte van de jubileumvoorziening bedraagt € 1 miljoen.

Reorganisatiekosten

In de reorganisatievoorziening zijn de kosten als gevolg van lopende herstructurering opgenomen die niet in verband staan met de doorlopende activiteiten van de onderneming. Het kortlopende deel van de reorganisatievoorziening bedraagt € 0,2 miljoen.

Voorziening AK

Dit betreft een reservering voor verwachte tekorten op de dekking van de kosten voor Projectmanagement, Engineering, Administratie en Toezicht (PEAT) die gemaakt worden in de planuitwerkingsfase en de realisatiefase van een project. Het geheel van het bedrag heeft een langlopend karakter.

Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen

De voorziening is bestemd ter dekking van de mogelijke uitkomsten inzake lopende claims en procedures. Het langlopend gedeelte van deze voorziening bedraagt € 4 miljoen.

Voorzieningen overig

In de overige voorzieningen zijn onder andere reserveringen opgenomen in het kader van overeenkomsten met derden waarin afspraken zijn gemaakt inzake bonus/malus regelingen. Deze voorziening dient ter dekking van de uitkomsten van deze regelingen en zijn naar verwachting kortlopend.