De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Winst- en verliesrekening over 2022

Bedragen in miljoenen euro’s

  

2022

 

2021

 

Netto omzet

     

Exploitatiebijdragen Rijksoverheid

 

1.021

 

910

 

Gebruiksvergoeding

 

355

 

343

 

Overige

 

45

 

41

 
   

1.422

 

1.294

      

Geactiveerde productie eigen bedrijf

  

110

 

126

Overige bedrijfsopbrengsten

  

5

 

6

Som der bedrijfsopbrengsten

13

 

1.538

 

1.426

      

Bedrijfslasten

14

    

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

 

-916

 

-914

 

Lonen en salarissen

 

-402

 

-379

 

Sociale lasten

 

-95

 

-87

 

Afschrijvingskosten (im)materiële vaste activa

 

-87

 

-94

 

Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa

 

-3

 

-4

 

Bijzondere waardevermindering van vlottende activa

 

0

 

0

 

Overige bedrijfslasten

 

-33

 

-28

 

Som der bedrijfslasten

  

-1.535

 

-1.507

      

Financiële baten en lasten

15

    

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

 

2

 

0

 

Rentelasten en soortgelijke kosten

 

-11

 

-4

 
   

-9

 

-4

      

Resultaat voor belastingen

  

-6

 

-84

Belastingen

16

 

-0,8

 

-0,5

Resultaat voor mutatie egalisatierekening

17

 

-7

 

-85

Mutatie egalisatierekening

18

 

7

 

85

Resultaat na belastingen

  

-

 

-