De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

GRI-verslaglegging

Deloitte Accountants heeft een assurance-opdracht uitgevoerd die gericht was op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid dat de niet-financiële informatie in de hoofdstukken 'Kerncijfers', 'Het jaar 2022', 'Profiel', 'Onze prestaties', 'Medewerkers', 'Omgeving' en 'Maatschappelijke verslaglegging' in het jaarverslag 2022 van ProRail in alle van materieel belang zijnde aspecten juist is weergegeven in overeenstemming met de GRI Standards (With reference option) van Global Reporting Initiative, de Handreiking maatschappelijke verslaggeving van de Raad voor de Jaarverslaggeving en de interne verslaggevingscriteria van ProRail. De assurance verklaring is enkel opgenomen in het jaarverslag van ProRail B.V. en niet in het jaarverslag van Railinfratrust B.V.

GRI Content Index

Statement of use

ProRail B.V. heeft de informatie die in onderstaande GRI content Index is opgenomen over de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 gerapporteerd 'with reference' aan de GRI Standards.

GRI 1 used

GRI 1: Foundation 2021

    

GRI Standard

Omschrijving

Verwijzing

Omissie en/of verduidelijking

GRI 2: Algemene indicatoren 2021

Organisatieprofiel en verslaglegging

2-1-a

Naam van de organisatie

Profiel (Juridische structuur),
Besturing (Corporate Governance)

 

2-1-b

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

Profiel (Organisatie en activiteiten; Juridische structuur),
Besturing (Corporate governance; Structuur van de onderneming)

 

2-1-c

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

Profiel (Organisatie en activiteiten; Werkgebied)

 

2-1-d

Landen waar de organisatie actief is

Profiel (Organisatie en activiteiten; Werkgebied)

 

2-2

Overzicht van alle ondernemingen die in de duurzaamheidsverantwoording zijn opgenomen

 

Niet van toepassing: ProRail heeft per jaareinde geen deelnemingen en stelt dan ook geen geconsolideerde jaarrekening op.

2-3-a

Verslaggevingsperiode/Verslaggevingcyclus duurzaamheidsverantwoording

Overige niet-financiële informatie

 

2-3-b

Verslaggevingsperiode financiële verantwoording

Overige niet-financiële informatie

 

2-3-c

Datum van het meest recente vorige verslag

Overige niet-financiële informatie

 

2-3-d

Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan

Overige niet-financiële informatie

 

2-4

Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering

Maatschappelijkverslagleggingsbeleid (Consistentie),
Overige niet-financiële informatie

 

2-5

Beleid met betrekking tot het verkrijgen van externe assurance van het verslag en verwijzing naar het externe assurance-rapport

Maatschappelijkverslagleggingsbeleid (Verslaggevingscriteria GRI),
GRI Verslaglegging,
Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant

 

Activiteiten en medewerkers

2-6

Omschrijving van de toeleveringsketen van de organisatie

Profiel (Organisatie en activiteiten; Werkgebied),
Profiel (Onze waardeketen),
Financiën (Financiële prestaties),
Financiën (Bestedingen 2022)

Er zijn in het rapportagejaar geen significante veranderingen geweest betreffende de omvang, structuur, eigendom of de waardeketen.

2-7

Samenstelling medewerkersbestand

Kerncijfers (Medewerkers),
Medewerkers (Onze medewerkers),
Medewerkers (Onze medewerkers; Verdeling man-vrouw)
Medewerkers (Onze medewerkers; Cao),
Overige niet-financiële informatie

ProRail is actief in Nederland, een weergave naar regio is niet van toepassing.

2-8

Werknemers zonder dienstverband

 

Wij beschikken niet over het aantal gewerkte uren van de door opdrachtnemers ingezette medewerkers. Hierdoor kunnen wij niet rapporteren op dit onderwerp.

Governance

2-9

De bestuursstructuur van de organisatie

Corporate Governance (Raad van commissarissen),
Corporate Governance (Raad van bestuur),
https://www.prorail.nl/over-ons/organisatie/raad-van-commissarissen,
https://www.prorail.nl/over-ons/organisatie/raad-van-bestuur-en-exco

 

2-10

Benoeming en selectie hoogste bestuursorgaan

Corporate Governance (Raad van commissarissen),
Corporate Governance (Raad van bestuur)

 

2-11

Voorzitter hoogste bestuursorgaan

Corporate Governance (Raad van commissarissen),
Corporate Governance (Raad van bestuur)

 

2-12

Rol van het hoogste bestuurslichaam
met betrekking tot het toezicht op het managen van impacts

Profiel (Maatschappelijk verantwoord ondernemen),
Profiel (Materialiteitsanalyse)

 

2-13

Delegeren van verantwoordelijkheid voor het managen van impacts

Profiel (Maatschappelijk verantwoord ondernemen)

 

2-14

Rol van het hoogste bestuurslichaam
bij duurzaamheidsverslaglegging

Profiel (Maatschappelijk verantwoord ondernemen),
Profiel (Materialiteitsanalyse)

 

2-15

Belangenverstrengeling

Besturing (Integriteit en compliance),
Corporate Governance

 

2-16

Communicatie over kritieke zorgen

Besturing (Integriteit en compliance),
Corporate Governance

Wanneer sprake is van 'critical concerns' worden deze gedeeld met de raad van bestuur. De aantallen worden momenteel niet gemonitord of bijgehouden. Wij zijn voornemens deze registratie de komende jaren in te richten.

2-17

Collectieve kennis van het hoogste
bestuursorgaan

Maatschappelijkverslagleggingsbeleid,
Profiel (Maatschappelijk verantwoord ondernemen),
Profiel (Materialiteitsanalyse),
Besturing (Risicomanagement)

 

2-18

Evaluatie van de prestaties van de
hoogste bestuursorgaan

Corporate Governance (Raad van commissarissen: Bericht van de raad van commissarissen),
Besturing (Terugblik en bijeenkomsten raad van commissarissen; Functioneren RvB(-leden))

 

2-19

Bezoldigingsbeleid

Corporate Governance (Raad van commissarissen),
Corporate Governance (Raad van bestuur)

In 2022 was geen sprake van terugvordering van uitgekeerde beloning aan een bestuurslid. De bezoldiging van bestuursleden bestaat uit een vaste vergoeding. Er zijn geen variabele beloningen die gerelateerd worden aan gestelde doelen en behaalde resultaten.

2-20

Proces van vaststellen bezoldiging

Corporate Governance (Raad van commissarissen),
Corporate Governance (Raad van bestuur),
https://www.prorail.nl/over-ons/organisatie/raad-van-bestuur-en-exco

 

2-21

Jaarlijkse totale vergoedingsratio

Corporate Governance (Raad van commissarissen),
Corporate Governance (Raad van bestuur),
Jaarrekening

Op dit moment voldoen wij niet aan de rapportagecriteria van deze disclosure. Wij zijn voornemens deze informatie de komende jaren op te nemen.

Strategie en beleid

2-22

Verklaring over duurzame ontwikkeling strategie

Profiel (Maatschappelijk verantwoord ondernemen),
Besturing (Risicomanagement)

 

2-23

Beleidstoezeggingen

www.prorail.nl/corporate-governance/gedragscode

Op dit moment voldoen wij niet aan de rapportagecriteria van deze disclosure. Wij zijn voornemens deze informatie de komende jaren op te nemen.

2-24

Implementeren beleidstoezeggingen

Besturing (Risicomanagement)

 

2-25

Processen ten behoeve van het herstellen van negatieve impact

Besturing (Risicomanagement),
Profiel (Maatschappelijk verantwoord ondernemen),

Op dit moment voldoen wij niet aan de rapportagecriteria van deze disclosure. Wij zijn voornemens deze informatie de komende jaren op te nemen.

2-26

Mechanismen voor het inwinnen van advies en het uiten van zorgen

Besturing (Integriteit en compliance)

 

2-27

Naleving van wet- en regelgeving

Besturing (Integriteit en compliance)

Op dit moment voldoen wij niet aan de rapportagecriteria van deze disclosure. Wij zijn voornemens deze informatie de komende jaren op te nemen.

2-28

Lidmaatschap verenigingen

Overige niet-financiële informatie

 

Betrokkenheid stakeholders

2-29

Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken

Omgeving (Onze stakeholders),
Omgeving (Betrokkenheid van onze stakeholders; In contact met onze stakeholders)

 

2-30

collectieve arbeidsovereenkomst

Medewerkers (Onze medewerkers)

 

Betaalbaar spoor (GRI 201: Economische prestatie 2016)

3-3

Managementbenadering

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Omgeving (Betrokkenheid van onze stakeholders; In contact met onze stakeholders),
Profiel (Materialiteitsanalyse),
GRI-verslaglegging (Afbakening materiële thema's),
Financiën

We hebben de eisen ten aanzien van de management approach op dit moment niet volledig geïmplementeerd. We streven ernaar dit binnen nu en twee jaar te doen.

201-1

Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd

Jaarrekening

 

201-3

Dekking van de sociale-, en pensioenverplichtingen van de organisatie

Jaarrekening

 

201-4

Financiële steun van een overheid

Jaarrekening

 

CO₂-voetafdruk (GRI 302: Energie 2016)

3-3

Managementbenadering

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Omgeving (Betrokkenheid van onze stakeholders; In contact met onze stakeholders),
Profiel (Materialiteitsanalyse),
GRI-verslaglegging (Afbakening materiële thema's),
Profiel (Maatschappelijk verantwoord ondernemen),
Onze prestaties (Duurzaam spoor)

 

302-1

Energieverbruik binnen de organisatie

Overige niet-financiële informatie

De volgende bronnen van brandstofverbruik en -verkoop zijn niet van toepassing op ProRail: cooling consumption, steam consumption, electricity sold, heating sold, cooling sold, steam sold.

302-2

Energieverbruik buiten de organisatie

Overige niet-financiële informatie

 

302-3

Energie intensiteit

Overige niet-financiële informatie

 

302-4

Reductie van het energieverbruik

Overige niet-financiële informatie

 

302-5

Reductie van de energiebehoefte ten aanzien van producten en diensten

Overige niet-financiële informatie

 

CO₂-voetafdruk (GRI 305: Emissies 2016)

3-3

Managementbenadering

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Omgeving (Betrokkenheid van onze stakeholders; In contact met onze stakeholders),
Profiel (Materialiteitsanalyse),
GRI-verslaglegging (Afbakening materiële thema's),
Profiel (Maatschappelijk verantwoord ondernemen),
Onze prestaties (Duurzaam spoor)

We hebben de eisen ten aanzien van de management approach op dit moment niet volledig geïmplementeerd. We streven ernaar dit binnen nu en twee jaar te doen.

305-1

Directe emissies van broeikasgassen (scope 1)

Overige niet-financiële informatie

 

305-2

Indirecte emissies van broeikasgassen (scope 2)

Overige niet-financiële informatie

 

305-3

Andere indirecte emissies van broeikasgassen (scope 3)

Overige niet-financiële informatie

Momenteel hebben wij geen inzicht in de scope 3 inzet van Biobrandstoffen. Wij zullen in 2023 onderzoeken of dit een materiële emissie is.

Momenteel beschikken wij voor Scope 3 niet over de onderverdeling naar soorten gas. Wij streven ernaar om in de komende twee jaar te onderzoeken of we deze onderverdeling beschikbaar kunnen krijgen.

305-4

Broeikasgassen emissie-intensiteit

 

Wij hebben deze informatie momenteel niet beschikbaar. We streven ernaar hier binnen de komende twee jaar over te kunnen rapporteren.

305-5

Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen

 

Wij hebben deze informatie momenteel niet beschikbaar. We streven ernaar hier binnen de komende twee jaar over te kunnen rapporteren.

305-6

Emissies van ozonafbrekende stoffen (ODS)

 

Deze indicator valt buiten scope.

305-7

Stikstofoxiden (NOx), zwaveloxiden (SOx) en andere significante luchtemissies

 

Deze indicator valt buiten scope.

CO₂-voetafdruk (GRI 308: Beoordeling milieucriteria leveranciers 2016)

3-3

Managementbenadering

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Omgeving (Betrokkenheid van onze stakeholders; In contact met onze stakeholders),
Profiel (Materialiteitsanalyse),
GRI-verslaglegging (Afbakening materiële thema's),
Profiel (Maatschappelijk verantwoord ondernemen),
Onze prestaties (Duurzaam spoor; Materialen)

We hebben de eisen ten aanzien van de management approach op dit moment niet volledig geïmplementeerd. We streven ernaar dit binnen nu en twee jaar te doen.

308-1

Nieuwe leveranciers die zijn gescreend op basis van milieucriteria

Overige niet-financiële informatie

 

308-2

Negatieve milieueffecten in de toeleveringsketen en ondernomen acties

 

Wij hebben deze informatie momenteel niet beschikbaar. We streven ernaar hier binnen de komende twee jaar over te kunnen rapporteren.

PRORAIL: Punctueel en betrouwbaar spoor

3-3

Managementbenadering

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Omgeving (Betrokkenheid van onze stakeholders; In contact met onze stakeholders),
Profiel (Materialiteitsanalyse),
GRI-verslaglegging (Afbakening materiële thema's),
Onze prestaties (Punctueel spoor),
Onze prestaties (Betrouwbaar spoor)

We hebben de eisen ten aanzien van de management approach op dit moment niet volledig geïmplementeerd. We streven ernaar dit binnen nu en twee jaar te doen.

ProRail indicator

Reizigerspunctualiteit 5 minuten HRN

Onze prestaties (Punctueel spoor)

 

ProRail indicator

Reizigerspunctualiteit 15 minuten HRN

Onze prestaties (Punctueel spoor)

 

ProRail indicator

Reizigerspunctualiteit 5 minuten HSL

Onze prestaties (Punctueel spoor)

 

ProRail indicator

Punctualiteit 3 minuten regionale series

Onze prestaties (Punctueel spoor)

 

ProRail indicator

Transitotijd goederenvervoer

Onze prestaties (Punctueel spoor)

 

ProRail indicator

Geleverde treinpaden

Onze prestaties (Betrouwbaar spoor)

 

ProRail indicator

Klanthinder als gevolg van storingen infra

Onze prestaties (Betrouwbaar spoor)

 

PRORAIL: Spoorveiligheid (GRI 403: Gezond en veilig werken 2018)

3-3

Managementbenadering

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Omgeving (Betrokkenheid van onze stakeholders; In contact met onze stakeholders),
Profiel (Materialiteitsanalyse),
GRI-verslaglegging (Afbakening materiële thema's),
Onze prestaties (Spoorveiligheid)

We hebben de eisen ten aanzien van de management approach op dit moment niet volledig geïmplementeerd. We streven ernaar dit binnen nu en twee jaar te doen.

403-9

Werkgerelateerde verwondingen

Overige niet-financiële informatie

Wij hebben verantwoord over de indicatoren die het meest relevant zijn voor ProRail.

Vanwege een systeemwisseling is het gewerkt aantal uren van medewerkers voor deze indicator niet betrouwbaar te rapporteren. Wij streven ernaar dit in de komende jaren toe te voegen. Daarnaast is het volume van werk van spooraannemers een concurrentiegevoelig gegeven, waardoor wij niet beschikken over het aantal gewerkte uren van de door opdrachtnemers ingezette medewerkers. Hierdoor kunnen wij niet rapporteren over de verhouding van de arbeidsongevallen ten opzichte van het gewerkte aantal uren.

ProRail indicator

Veilig werken: Aantal arbeids-veiligheidsincidenten

Onze prestaties (Spoorveiligheid; Veilig werken)

 

ProRail indicator

Veilig leven: Aantal aanrijdingen op overwegen

Onze prestaties (Spoorveiligheid; Veilig leven)

 

ProRail indicator

Veilig leven: Aantal suïcides

Onze prestaties (Spoorveiligheid; Veilig leven)

 

ProRail indicator

Veilig reizen: Aantal botsingen trein-trein

Onze prestaties (Spoorveiligheid; Veilig reizen)

 

ProRail indicator

Veilig reizen: Aantal ontsporingen

Onze prestaties (Spoorveiligheid; Veilig reizen)

 

ProRail indicator

Veilig reizen: Aantal STS-passages (roodseinpassages)

Onze prestaties (Spoorveiligheid; Veilig reizen)

 

PRORAIL: Capaciteit

3-3

Managementbenadering

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Omgeving (Betrokkenheid van onze stakeholders; In contact met onze stakeholders),
Profiel (Materialiteitsanalyse),
GRI-verslaglegging (Afbakening materiële thema's),
Onze prestaties (Capaciteit),
Onze prestaties (Stations- en spoorvernieuwingen)

We hebben de eisen ten aanzien van de management approach op dit moment niet volledig geïmplementeerd. We streven ernaar dit binnen nu en twee jaar te doen.

PRORAIL: Innovatieve oplossingen en ontwikkelingen

3-3

Managementbenadering

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Omgeving (Betrokkenheid van onze stakeholders; In contact met onze stakeholders),
Profiel (Materialiteitsanalyse),
GRI-verslaglegging (Afbakening materiële thema's),
Onze prestaties (Innovatieve oplossingen en ontwikkelingen)

We hebben de eisen ten aanzien van de management approach op dit moment niet volledig geïmplementeerd. We streven ernaar dit binnen nu en twee jaar te doen.

PRORAIL: Klanttevredenheid en reputatie

3-3

Managementbenadering

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Omgeving (Betrokkenheid van onze stakeholders; In contact met onze stakeholders),
Profiel (Materialiteitsanalyse),
GRI-verslaglegging (Afbakening materiële thema's),
Omgeving (Betrokkenheid van onze stakeholders)

We hebben de eisen ten aanzien van de management approach op dit moment niet volledig geïmplementeerd. We streven ernaar dit binnen nu en twee jaar te doen.

ProRail indicator

Klantoordeel reizigersvervoerders, goederenvervoerders en ladingbelanghebbenden

Omgeving (Betrokkenheid van onze stakeholders)

 

Afbakening materiële thema's

Materiële thema's

Bijbehorende GRI standard

Afbakening

  

Toeleverende industrie (materialen)

ProRail leveranciers

ProRail medewerkers

Vervoerders

Reizigers

Samenleving / omgeving

        

Betaalbaar spoor

GRI 201: Economische prestatie

  

        

CO₂-voetafdruk

GRI 302: Energie

  
 

GRI 305: Emissies

  
 

GRI 308: Beoordeling milieucriteria leveranciers

 

    
        

Punctueel en betrouwbaar spoor

    

 
        

Spoorveiligheid

GRI 403: Gezond en veilig werken

 

        

Capaciteit

    

 
        

Innovatieve oplossingen en ontwikkelingen

 

 

  
        

Klanttevredenheid en reputatie

    

  

Overige niet-financiële gegevens

Aanvullende algemene informatie

  

Aanvullende informatie medewerkers

Samenstelling medewerkersbestand

De samenstelling van het medewerkersbestand is berekend op basis van het aantal medewerkers met een dienstverband in het boekjaar.

Aantal medewerkers naar dienstverband (vast/bepaalde tijd)

In 2022 heeft 96,0% van de medewerkers van ProRail een vast dienstverband. De overige 4,0% van de medewerkers heeft een dienstverband voor bepaalde tijd.

Verhouding van vrouwelijke medewerkers naar type dienstverband: 97,5 % vast, 2,5% bepaalde tijd.

Verhouding van mannelijke medewerkers naar type dienstverband: 95,4% vast, 4,6% bepaalde tijd.

Aantal medewerkers naar dienstverband (full-time/part-time)

In 2022 heeft 87,0% van de medewerkers van ProRail een full-time dienstverband. De overige 13,0% van de medewerkers heeft een part-time dienstverband.

Verhouding van vrouwelijke medewerkers naar full-time/part-time dienstverband: 69,1% full-time, 30,9% part-time.

Verhouding van mannelijke medewerkers naar full-time/part-time dienstverband: 94,1% full-time, 5,9% part-time.

Inhuur medewerkers

ProRail maakt gebruik van aannemers met eigen personeel of inhuur. ProRail gunt opdrachten via aanbestedingstrajecten. Hierbij worden aan de aannemer geen eisen gesteld over de samenstelling van het medewerkersbestand of aan het aantal uur dat hij medewerkers daadwerkelijk inzet op de opdracht. Hierdoor is voor ProRail niet betrouwbaar vast te stellen wat de omvang hiervan is.

  

Aanvullende informatie veiligheid: Werkgerelateerde verwondingen

De rapportage over deze GRI-standaard omvat alle medewerkers van ProRail en van de aannemers, voor zover de gevraagde informatie beschikbaar is voor ProRail.

De werkgerelateerde gevaren die een risico op ernstig letsel met zich meebrengen, zijn in samenwerking met de spooraannemers in railAlertverband bepaald en vastgelegd in een Arbocatalogus: https://arbo.railalert.nl/. Daarnaast beschikt ProRail voor het eigen personeel over een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en over preventiemedewerkers. Maatregelen en acties die zijn genomen of worden uitgevoerd om werkgerelateerde gevaren te elimineren en risico's te minimaliseren zijn vastgelegd in het 'Meerjarenplan BVR Arbeidsongeval 2021-2024'. Verbetermaatregelen in relatie tot spoorwerk worden samen met aannemers in railAlertverband genomen.

 

Aantal doden als gevolg van werkgerelateerd letsel

In 2022 waren geen fatale werkgerelateerde ongevallen onder de medewerkers van ProRail en de medewerkers van aannemers.

Aantal ernstig gewonden als gevolg van werkgerelateerde ongevallen

In 2022 waren er vijf ernstig gewonden als gevolg van werkgerelateerde ongevallen bij opdrachtnemers. Dit betrof tweemaal medewerkers van aannemers die tijdens werkzaamheden in aanraking kwamen met elektrische spanning. Het betrof één maal het vallen van hoogte, één maal een snijdincident en éénmaal een zaagincident. Daarnaast was er één incident op ProRailterrein waarbij een machinist ten val kwam en zijn been brak.

Er waren er in 2022 geen ernstig gewonden als gevolg van een ongeval onder ProRail medewerkers.

Aantal bekende werkgerelateerde ongevallen, waarbij sprake was van letsel en verzuim

In 2022 was in totaal sprake van 19 werkgerelateerde ongevallen, waarbij sprake was van letsel en verzuim. Er waren hieronder geen ProRailmedewerkers.

De belangrijkste oorzaken van werkgerelateerde ongevallen

Vallen, snijden, beknellen, verdraaien, struikelen en verzwikken.

  

Overige aanvullende informatie

ProRail heeft de volgende externe charters onderschreven

- UN Global Compact principles (middels lidmaatschap UIC)
 - Meerjarenafspraken energie (MJA3)
 - Green Deal Duurzaam GWW
 - De Nederlandse Corporate Governance Code
 - CO2-prestatieladder
 - Global Reporting Initiative

ProRail is aangesloten bij de volgende associaties

European Rail Infrastructure Managers (EIM), Union Internationale des Chemins de Fer (UIC), Rail Net Europe (RNE), Platform of Rail Infrastructure Managers in Europe (PRIME), Rail Cargo Information Netherlands, Railforum, NextGeneration Infrastructure, railAlert, Stichting bewuste bouwers, Raad voor Vastgoed Rijksoverheid, Rijksprojectenacademie, Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden en Ondernemen, Kennis in het Groot (KING), Stichting Ondergronds Bouwen, Raad van Advies Instituut voor Bouwrecht, Adviesraad van de Raad van Arbitrage voor de bouw, Stichting Bouwpluim, Bouwreflectie, Innovatietafel, Stichting Vernieuwing Bouw, Dutch Innovation Centre for Electric Road Transport, VNO-NCW, De Slinger Utrecht, Gezondheidsfondsen voor rookvrij.

Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering

In het jaarverslag 2022 is geen sprake van herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt.

Verslaggevingsperiode

1 januari 2022 t/m 31 december 2022

Datum van het meest recente vorige verslag

8 april 2022

Verslaggevingscyclus

Jaarlijks

Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan

Zie: http://www.prorail.nl/contact

  

Aanvullende informatie CO₂-voetafdruk

Vanwege het ontbreken van definitieve cijfers inzake het energieverbruik en de uitstoot over 2022 rapporteren we met terugwerkende kracht over de realisatie 2021.

  

Aanvullende informatie energieverbruik

Het verbruik vanuit alle verschillende energiebronnen wordt omgerekend naar MJ primair energiegebruik, zoals voorgeschreven in de MJA3 systematiek, waarbij gebruik wordt gemaakt van de hierin opgenomen conversiefactoren, welke zijn vastgelegd in: https://www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/

Het energieverbruik bestaat uit ingekochte elektriciteit en gas. Er wordt geen energie doorverkocht.

Energieverbruik binnen de organisatie uit duurzame bronnen (renewable)

Totaal energieverbruik binnen de organisatie uit duurzame bronnen in 2021 was 1.368 TJ exclusief auto's en 1.388 TJ inclusief auto's. Dit is opgebouwd uit 1.235 TJ groene elektriciteit (inclusief 12 TJ zelf opgewekte elektriciteit) en 110 TJ groen gas.

Energieverbruik binnen de organisatie uit grijze bronnen (non-renewable)

Totaal energieverbruik uit grijze bronnen in 2021 was 44 TJ. Dit is opgebouwd uit 24 TJ stadsverwarming, 18,5 TJ voor brandstofgebruik van de dienstwagens en 1,5 TJ aan diesel ten behoeve van noodstroomaggregaten.

Totaal elektriciteitsgebruik

Het totale elektriciteitsgebruik van ProRail bedroeg in 2021 137 GWh.

Totaal gasgebruik

Het totale gasverbruik van ProRail bedroeg in 2021: 3,5 mln. m³ gas.

Energieverbruik buiten de organisatie

Totaal energiegebruik buiten de organisatie in 2021 bedroeg: 12.410 TJ (2020: 14.860 TJ). Dit is inclusief energieverbruik van dieseltreinen.

Energie-intensiteit

De energie intensiteit van ProRail is onderverdeeld naar drie categorieën:
 
 - Stations (gerapporteerd per m2): 0,215 GJ/m2
 - Infra (per km spoor): 122,0 GJ/km
 - Kantoren (per m2): 1,01 GJ/m2
 
De energie intensiteit van de stations bevat elektriciteit, aardgas (incl. groen gas) en stadsverwarming. De energie intensiteit van infra en kantoren bevat elektriciteit, aardgas (incl. groen gas) en stadsverwarming en dieselverbruik noodstroomaggregaten.

Reductie van het energieverbruik

ProRail heeft in 2021 voor 2,5 mln. kWh aan procesmaatregelen getroffen, ruim de helft is door stations gerealiseerd (1,3 mln kWh). Het betreft besparing van gas, elektriciteit en stadsverwarming.

Het basisjaar voor het bepalen van de procesmaatregelen is 2015. Dit is gelijk aan het basisjaar van de energiedoelstellingen die zijn opgenomen in het Meerjarenplan Duurzaamheid 2016-2030.

Reductie van de energiebehoefte ten aanzien van producten en diensten

Door het verminderen van wissels is minder energie nodig voor het laten rijden van treinen. Ook de implementatie van Routelint zorgt voor een energiebesparing bij de treinen. De totale ketenbesparing is ongeveer XX TJ.

Het basisjaar voor het bepalen van de reductie in energiebehoefte van geleverde producten en diensten is 2015, gelijk aan het basisjaar voor de energiedoelstellingen die zijn opgenomen in het Meerjarenplan Duurzaamheid 2016-2030

  

Aanvullende informatie emissies

Om de ontwikkeling van de CO₂ emissie en het effect van CO₂ reducerende maatregelen te monitoren berekent ProRail sinds 2008 de CO₂ voetafdruk. De CO₂ voetafdruk voor 2021 is vastgelegd in de Emissie inventaris 2021 (https://www.prorail.nl/siteassets/homepage/toekomst/documenten/voortgangsrapportage-scope-1en2----i-2021-voorlopige-voetafdruk-2021.pdf). Hierin zijn onder andere de grondslagen en de emissiefactoren vastgelegd die zijn gehanteerd bij de bepaling van de emissies in scope 1, 2 en 3.

  

Directe emissies van broeikasgassen
 (scope 1)

Directe emissies van broeikasgassen (CO₂ en CH4) naar gewicht waren in 2021 7,15 kiloton. Dit is inclusief 2 kiloton emissie als gevolg van verbranding van Biogas.

Indirecte emissies van broeikasgassen
 (scope 2)

Indirecte emissie van broeikasgassen (CO₂) in Nederland in 2021 bedroeg naar gewicht 0,768 kiloton.

Andere indirecte emissies van broeikasgassen
 (scope 3)

De scope 3 emissies (CO₂) in 2021 bedroegen in totaal 0,233 kiloton. Dit wordt veroorzaakt door zakelijk personenvervoer, zoals zakelijke kilometers met vliegtuigen, privéauto’s en openbaar vervoer.

  

Aanvullende informatie milieu screening leveranciers

Nieuwe leveranciers die zijn gescreend op basis van milieucriteria

ProRail is een opdrachtgeverorganisatie. Daardoor is de mate waarin opdrachtnemers/leveranciers rekening houden met milieucriteria van grote invloed op het resultaat van ProRail. 45% á 60% van de inkoopomzet betreft werkzaamheden die de veiligheid en beschikbaarheid van de spoorinfrastructuur beïnvloeden. Deze omzet loopt via de erkenningsregeling van ProRail. Binnen deze regeling wordt 100% gescreend op de aanwezigheid van een milieumanagementsysteem conform ISO 14001, of delen daarvan voor zover nodig, om te kunnen blijven voldoen aan de regelgeving die voor het bedrijf relevant is. Naast het screenen van zijn belangrijkste opdrachtnemers (die werkzaamheden aan het spoor verrichten,) stelt ProRail inkoopvoorwaarden, contractbepalingen en duurzame inkoopeisen ten aanzien van milieu aspecten.